Arapça 1
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi (ماذا تَاْكل؟) sorusunun cevabı olamaz?
Doğru Cevap: "B" حَليب
Soru Açıklaması

a- lahm- et

b- halib- süt (yemek fiili ile kullanılmaz, içmek fiili ile kullanılabilir)

c- uruzz- pilav

d- salata- salata

e- halvâ- tatlı

2.

Fiil, kendisinden sonra gelen fâ‘ilinin özelliklerine bağlı olarak şekillenir. Aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Fâ‘il erilse fiil de eril; fâ‘il dişilse, fiil de dişil yapıda kullanılır.

II. Fâ‘il açık bir isim ise fiil tekillik, ikillik, çoğulluk, erillik ve dişillik bakımından fâ‘ile uygun çekimiyle kullanılır.

III. Fâ‘il açık bir isim olarak değil de gizli özne veya bitişik zamir olarak geliyorsa fiil daima 3. tekil şahıs yapısında kullanılır.

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

I. maddede verilen bilgi doğruyken II ve III. maddelerde verilen bilgiler doğru değildir. Bu bilgiler aşağıdaki gibi düzeltilebilir. 

Fâ‘il açık bir isim ise fiil daima 3. tekil şahıs yapısında kullanılır.  

Fâ‘il açık bir isim olarak değil de gizli özne veya bitişik zamir olarak geliyorsa fiil tekillik, ikillik, çoğulluk, erillik ve dişillik bakımından fâ‘ile uygun çekimiyle kullanılır.

Doğru yanıt A'dır. 

3.

 sorsunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

4.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fâ'il mef'ûlden önce gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" َتَشْرَبُ الأمُّ القَهْوة
Soru Açıklaması

Fiil cümlesinin yapısı normalde fiil+fâ‘il+mef‘ûl biçimindedir. Burada fiilin başta kullanılma zorunluluğu olduğunu (eğer cümle fiil cümlesi olacaksa) biliyorsunuz. Fâ‘ilin yeri normalde fiilden hemen sonradır. Bununla birlikte fâ‘il ile mef‘ûl, bazen vurguya bağlı olarak yer değiştirebilirler.

A şıkkında harekelerden  mefûlun önce, fâilin sonra geldiğini anlarız. (Mefûl olan el-bâbe kelimesi fetha ile mansûbdur, fâil olan el-veledu kelimesi damme ile merfûdur.)

C  şıkkında fâilin sonda geldiğini mefûlun mansub (el-maridayni kelimesi ikildir ve ye ile mansûbdur), fâilin merfû olduğundan anlarız (et-tabîbâni kelimesi fâildir ve elif ile merfûddur.)

D şıkkında da meful olan  kelime fetha ile mansûbdur.

E şıkkında ise mefûl olan et-tâlibâti kelimesi kesra ile mansubdur. Çünkü düzenli dişil çoğuldur.

Sadece B şıkkında fâil olan el-ummu kelimesi(harekesi dammedir, fâil olduğunu anlamdan da çıkarmak mümkündür) mefûlden önce gelmiştir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi  ifadesinin karşılığı olabilir?

Doğru Cevap: "B"  
Soru Açıklaması

 Ayşe meyve suyu içti, "Ayşe ne içti?" sorusunun,

 Ali tavuk, pilav ve salata yedi, "Ali ne yedi?" sorusunun, 

 Ayşe et ve humus yedi, "Ayşe ne yedi?" sorusunun, 

 Ayşe pişirdi, "Yemeği kim pişirdi?" sorusunun karşılığı iken soru kökünde verilen  ifadesi "Ali ne içti?" sorusunu sorduğundan

 Ali su içti, yani B seçeneği doğru yanıttır. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi düzenli çoğul bir kelimedir?

Doğru Cevap: "E" مَجَلاّتٌ
Soru Açıklaması

مَجَلاّتٌ dergi kelimesinin çoğuludur. Düzenli eril çoğul, tekil ismin sonuna (ـونُ ََني( veya ûne- îne ekleri getirilerek yapılır. Merfû durumda ـون)ــ ,)mansûb ve mecrûr durumda )نيَـ )getirilir. مَساجِد, جِمال ,أبْواب, مدارِس kelimeleri düzensiz çoğul kelimelerdir. Düzensiz çoğullar, adından da anlaşılacağı üzere, belli bir kuralı olmayan çoğullardır. Bu çoğulların i‘râbı tıpkı tekil kelimelerin i‘râbı gibidir; yani hareke ile olup merfû durumda damme ile, mansûb durumda fetha ile, mecrûr durumda kesra ile harekelenirler. 

7.

Aşağıdaki harf-i cer, anlamı ve açıklama eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C"  -e, -a, yönelme durumu
Soru Açıklaması

-den, -dan, ayrılma durumu

 -de, -da, bulunma durumu

 -e, -a, yönelme durumu

 -de, -da; ile, bazen bulunma, bazen "ile" anlamında 

 üzerinde, üzerinde anlamında olup C seçeneğinde verilen eşleşme doğrudur. 

8.

Resimde verilen hayvanın Arapça ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması

9.

Tuğba Esra, Zeynep ve Volkan'la beraber ders çalışırken yanlarına gelen Selim'e ders çalıştıklarını aşağıdaki zamirlerden hangisiyle ifade eder?

Doğru Cevap: "E" نَحْنُ
Soru Açıklaması

Tuğba ders çalıştıklarını arkadaşlarına biz ders çalışıyoruz şeklinde ifade edeceği için نَحْنُ zamirini kullanmalıdır.

10.
Aşağıda anlamı verilen kelimelerden hangisinin çoğulu düzensizdir?
Doğru Cevap: "C" Kadın
Soru Açıklaması

11.
Aşağıdaki kelimlerden hangisi resime karşılık gelen kelimedir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

12.

Arapçada isim cümlelerine yönelik verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. İsim cümlesinin öznesinin adı mubtedadır. 

II. Mubteda daima merfûdur.

III. İsim cümlesinin öznesi haberdir. 

IV. Haber daima merfûdur.

Doğru Cevap: "C" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Haber isim cümlesinin öznesi değil yüklemidir. Bu madde dışında verilen tüm maddelerdeki bilgiler doğrudur. Doğru yanıt C'dir. 

13.

Sülasi fiillerle ilgili ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Sülasi mücerred, sülasi fiile harf eklenerek elde edilmiş anlamındadır.

II. Sülasi mezid, herhangi bir ek harfi yok anlamındadır. 

III. Türkçede kullandığımız fiil kelimesi Arapça sırasıyla  fa, 'ayn ve lam harflerinden oluşur. 

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması

Sülasi mücerred, herhangi bir ek harfi yok anlamındadır. Sülasi mezid,  sülasi fiile harf eklenerek elde edilmiş anlamındadır. Türkçede kullandığımız fiil kelimesi Arapça sırasıyla  fa, 'ayn ve lam harflerinden oluşur. Doğru yanıt C'dir. 

14.
Verilen Arapça örnekle ilgili olarak hangi bilgi yanlıştır? خرجَ الطلابُ من المدرسةِ وذَهَبُوا إلى المَكْتَبَةِ ودَرَسُوا ساعةً
Doğru Cevap: "C" Cümlenin filleri muzâridir ve bu cümlenin merfû muttasıl zamirlerinden anlaşılır.
Soru Açıklaması

Birinci cümlede  (خرجَ الطلابُ من المدرسةِ) fâ‘il açık bir isim olarak geldiği için ve de eril olduğu için, fiil 3. tekil şahıs, eril olarak geldi. 

Kütüphaneye gittiler. (وذَهَبُوا إلى المَكْتَبَةِ )Bu örnekte baştaki vâv, Türkçede virgül ile ayrılan, birbirine anlamca bağlı iki cümleyi bağlamada kullanılan atıf vâvıdır.

 ذَهَبُوا /دَرَسُوا fiillerinde fiile bitişik vavlar bitişik özne zamiridir ve fâildir.  Arapçada mâzî fiile bitişen vâv da eylemin 3. çoğul eril şahıs tarafından yapıldığını göstermektedir. 

Arapçada her bir fiil, ister fâ‘ili açık bir isim olsun, ister gizli bir zamir, ister mef‘ûlü olsun isterse olmasın, tek başına bile bir fiil cümlesi demektir. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte altı çizili fiillerle başlayan üç fiil cümlesi bulunmaktadır. Ancak ikinci ve üçüncü cümleler, ortak özneleri dolayısıyla birinci cümleye bağlıdırlar ve ardı ardına gelmektedirler.

Cümlenin filleri mazi formdadır muzâri değildir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi "siz ikiniz yazıyorsunuz, yazarsınız" anlamındadır?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

sen yazıyorsun, yazarsın

 onlar yazıyorlar, yazarlar

 siz ikiniz yazıyorsunuz, yazarsınız 

sizler yazıyorsunuz, yazarsınız 

 o ikisi yazıyor, yazar anlamındadır. Doğru yanıt C'dir. 

16.

Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ikinci ikil şahıs zamiri- üçüncü çoğul şahıs dişil zamiridir?

Doğru Cevap: "E" هُنَّ-أنْتُما
Soru Açıklaması

أنْتُما: İkinci ikil şahıs zamiri 

هُنَّ: Üçüncü çoğul şahıs dişil zamiri 

أنْتُم: İkinci çoğul şahıs eril zamiri

هُم:Üçüncü çoğul şahıs eril zamiri

هُما:Üçüncü ikil şahıs zamiridir. 

17.

"خَرجَ" fiilinin ikinci çoğul şahıs eril olarak mazi fiil çekimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" كَتَبْتُمْ
Soru Açıklaması

كَتَبْتُمْ: İkinci çoğul şahıs eril mazi fiil çekimi

كَتَبْتُنّ: İkinci çoğul şahıs dişil mazi fiil çekimi

كَتَبْنَ: Üçüncü çoğul şahıs dişil mazi fiil çekimi

كَتَبْتُماَ: İkinci ikil şahıs mazi fiil çekimi

كَتَبُوا: Üçüncü çoğul şahıs eril mazi fiil çekimidir. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi yapıları itibariyle eril olan, ancakdişil bir kelime gibi kullanılan sözcüklerdendir?

Doğru Cevap: "C" شَمس
Soru Açıklaması

Arapçada dişil te'si ile biten sözcükler dışında “semâî muennes” adı verilen, yapıları itibariyle eril olan, ancak dişil bir kelime gibi kullanılan sözcükler de vardır. Semâî sözcüğü anlam olarak “duyuşa, işitmeye göre” demektir. Yani çocuk, çevresindekilerin bu sözcüğü dişil olarak kullandığını duyar ve kendisi de onu dişil olarak kullanır. Bu tür kelimelerin dişil oluşunun tek göstergesi, duyuştur, işitmedir. Örneğin; شَمس şemsَ

19.
Aşağıdakilerden hangisi "yazmak" fiilinin, "onlar (kadınlar) yazıyorlar" için doğru çekimidir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

20.

Aşağıdakilerden hangisi "Öğretmen, doktoru durakta buldu." cümlesinin Arapça karşılığıdır?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.