Arapça 1
Deneme Ara Sınavı 2
1.
 cümlesinin Türkçe tercümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Erkek öğrenciler bir mektup yazdılar.
Soru Açıklaması

2.

Aşağıdaki cümlelerin anlamlı bir dialog oluşturacak şekilde doğru dizilimi hangi şıkta verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" iii, iv, ii, v,i
Soru Açıklaması

3.

Sülasi fillerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

i. Sülâsî fiiller, yapısal özelliklerine göre yedi farklı ad altında kümelenirler.

ii. “Sülâsî fiile harf eklenerek elde edilmiş” fiillere “sülâsî mücerred” denir.

iii.  fiilinde fâu’l-fi‘l  harfidir. 

iv.  fiilinde lâmu’l-fi‘l  harfidir. 

v.  fiilinde ‘aynu’l-fi‘l  harfidir. 

Doğru Cevap: "A" i, iii
Soru Açıklaması

ii. Üç harfli fiillere bir, iki ya da üç harf eklemek suretiyle yeni fiiller elde edilir. Bu tür fiillere ise, “sülâsî fiile harf eklenerek elde edilmiş” anlamında “sülâsî mezîd” fiil denir. 

iv.  fiilinde‘aynu’l-fi‘l  harfidir. 

v.  fiilinde lâmu’l-fi‘l   harfidir. 

4.
Aşağıda anlamları verilmiş kelimelerden hangisi düzensiz (kırık) çoğul örneklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yazarlar
Soru Açıklaması

Kelimesi  âkil olan eril ve dişil isimlerden biridir.

5.
Hangisi müzekker-müennes ayrımı bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "D" نَظَّارَة
Soru Açıklaması

Arapçada tüm sözcükler yapıları bakımından eril ve dişil olarak ayrılırlar. Eril için Arapçada muzekker, muennes için dişil ifadesi kullanılır. Sonu dişil te’si (tâ el-marbûta - ة ) ile biten bütün sözcükler dişil kabul edilir. Buna göre نَظَّارَة (nazzara) dişilken diğerleri erildir. 

6.

Yapısında illetli harf bulunan fiillere mu‘tell fiiller denir. Aşağıdakilerden hangisi mu‘tell fiiller ile ilgili doğru bir ifadedir?

I. İlk harfi, yani fâu’l-fi‘l’i illetli olan fiillere ecvef fiiller denir.

II. Orta harfi, yani ‘aynu’l-fi‘l’i illetli olan fiillere nâkıs fiiller denir. 

III. Son harfi, yani lâmu’l-fi‘l’i illetli olan fiillere misal fiiller denir. 

IV. Yapısında iki tane illetli harf bulunduran fiillere lefîf fiiller denir.

Doğru Cevap: "D" Yalnız IV
Soru Açıklaması

İlk harfi, yani fâu’l-fi‘l’i illetli olan fiillere ecvef değil misal fiiller denir. Orta harfi, yani ‘aynu’l-fi‘l’i illetli olan fiillere nâkıs değil ecvef fiiller denir. Son harfi, yani lâmu’l-fi‘l’i illetli olan fiillere misal değil nâkıs fiiller denir. Lefîf fiiller ise yapısında iki tane illetli harf bulunduran fiillerdir. Tek doğru bilgi de budur yani, doğru yanıt D'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi harfi cer değildir?

Doğru Cevap: "D" مَنْ
Soru Açıklaması

Harf-i cerler Türkçedeki bulunma (-de, -da), ayrılma (-den,-dan), yönelme (-e, -a) durum ekleri yerinde veya “ile”, “üzerinde”gibi anlamlarda kullanılan harf veya harf öbekleridir.Örnek: مِنْ: den, على: üzerinde, إلى: -e, في: -de, -da.

مَنْ: Kim? demektir. Harfi cer değil, soru edatıdır.

8.
a. عَرَفَ منى عيسى b. أَكْرمَ مرتضى مصطفى Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? i. a cümlesinde fâ'il ile mef'ûl yer değiştirebilir. ii. b cümlesinde fâ'il ile mef'ûl yer değiştirebilir. iii. a cümlesinde fiil dişil yapıdadır. iv. b cümlesinde fiil eril yapıdadır. v. a cümlesinde fâ'ili belilrleyen fiile yakınlığıdır. vi. b cümlesinde fâ'ili belilrleyen fiile yakınlığıdır.
Doğru Cevap: "E" i, iv, vi
Soru Açıklaması

 a.İsa, Muna’yı tanıdı. (Burada da fark edileceği üzere fâ‘il ve mef ‘ûl cinsiyet bakımından birbirinden farklıdır. Fiil eril yapıda olunca, fâ‘ilin eril kelime olduğu artık belli. Her ne kadar sonda kullanılmışsa da fâ‘il İsa’dır ve burada fâ‘il ile mef‘ûlun yer değiştirmesinde bir sakınca yoktur.)

b.Murtaza, Mustafa’ya ikram etti. (Çünkü fâ‘ili mef‘ûlden ayırt edebilmemiz için fâ‘ilin mef‘ûle göre önceliği dışında bir gösterge yok. Bu durumda önce kullanılan, yani Murtaza fâ‘il olmak zorundadır. لآع ؤدةمثيث ب#شطم طمث ةثب#عم غثق يثجطكفطقثةثئظ)

9.

مُحمَّد: مَنْ هُمآ؟

............:سَليم

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" هُما مُعَلمانِ من مصر
Soru Açıklaması

مُحمَّد: مَنْ هُمآ؟سَليم:هُما مُعَلمانِ من مصر

Muhammet: O ikisi kim?Selim: O ikisi Mısırlı iki öğretmen

10.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde haber “fiil cümlesi” şekline gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" الطَّالبُ يدرسُ 
Soru Açıklaması

D şeçeneğinde haber fiil cümlesi olarak gelmiştir. 

A ve C şıkkında haber mufred (tek bir kelime)

B ve E şıkkında haber şibih cümledir.

11.

Verilen iki cümlenin arasındaki fark nedir?

Doğru Cevap: "D" 2. cümle tevinlidir. 
Soru Açıklaması

1. (Öğrenci mektubu yazdı.)

2. (Bir öğrenci bir mektup yazdı.)

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere, tenvîn sadece belirsizlik göstergesidir. İ‘râbda alâmet aranırken sadece ana harekeye bakılır; çünkü tenvîn, ya iki damme’dir, ya iki fetha’dır, ya da iki kesra’dır. Bu harekelerin iki veya tek olmasının önemi yoktur.

12.

Aşağıda verilen cümlelerden hangisi/hangileri dişildir?

I. 

II. 

III. 

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

II. ve III. cümleler eril yapıdayken I. cümle dişildir. Doğru yanıt A'dır. 

13.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi "Düzenli eril çoğul"a ait değildir?
Doğru Cevap: "D"  kelimesi merfûdur, düzenli eril çoğula verilebilecek bir örnektir.
Soru Açıklaması

 kelimesi düzenli dişil çoğula verilebilecek bir örnektir.

14.
“ الأقلامُ تَحتَ الطَّاوِلَة”

Cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Kalemler masanın altındadır.
Soru Açıklaması

B şıkkı doğru yanıt. Çünkü (الأقلام ) kalemler anlamındadır. (تحت) ise altında anlamına gelen zarftır. (الطاولة) ise masa anlamı verir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi  sorusuna verilebilecek bir cevaptır?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

16.
Aşağıdakilerden hangisi bir fiil değildir?
Doğru Cevap: "A" اِستراحة
Soru Açıklaması

A şıkkındaki kelime "istirahat- dinlenme" anlamına gelen bir isimdir. Fiillerin sonunda kapalı te bulunmaz.

B- üzülmek- fiil

C- ödemek- fiil

D- yüzmek- fiil

E- resim yapmak- fiil

17.
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü çoğul  şahıs eril zamiridir?
Doğru Cevap: "B" هُمْ
Soru Açıklaması
B şıkkı doğrudur. Üçüncü çoğul şahıs eril zamiri (هُم) dur. (هُوَ) tekil eril (أَنْتُمْ) ikinci çoğl şahıs eril (هُنَّ) üçüncü çoğul şahıs dişil (هُما) ikinci şahıs ikil

 

18.

"مُسلِمَةٌ" kelimesinin ikil hali aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" مُسلِمَتَانِ
Soru Açıklaması

Arapçada bir sözcük sonuna ( ِــان âni veya eyni eki alarak ikile dönüştürülür. Eğer kelime kapalı te (dişil te’si) ile bitiyorsa kapalı te açılır, sonra bu ekler kullanılır. Kelime cümle içerisinde merfûluğu gerektiren bir konumdaysa  ِــان (âni eki, mansûb veya mecrûr konumdaysa eyni eki alır

19.
Aşağıdaki fiillerden hangisinde "nâ’l-fâ‘ilîn" bulunur?
Doğru Cevap: "B" كَتَبْنا
Soru Açıklaması

كَتَبَ  (yazdı) fiilinde gizli zamir olan (هُوَ: o - erkek-)  ve كَتَبَتْ  (yazdı) fiilinde gizli zamir olan (هِيَ: o -kadın-) fâ‘il durumundadır.

كَتَبا  (ikisi yazdılar) fiilinde,  (ا) fâ‘il durumundadır. Bu elife Arapçada elifu’l-isneyn (ikil elifi) denir.

 كَتَبوا  (yazdılar) fiilinde,  (و) fâ‘il durumundadır. Bu vâva Arapçada vâvu’l-cemâ‘a (çoğul vâvı) denir.

كَتَبْنَ (yazdılar) fiilinde, (نَ) fâ‘il durumundadır. Eylemin kadınlar tarafından yapıldığını göstermektedir. Bu zamire Arapçada nûnu’n-nisve (kadınlar nûnu) denir.

كَتَبْتَ  (yazdın) fiilindeki  (تَ), كَتَبْتُما  ( ikiniz yazdınız) fiilindeki  (تُما), كَتَبْتُمْ  (siz yazdınız) fiilindeki  (تُمْ), كَتَبْتِ  (yazdın) fiilindeki  (تِ) , كَتَبْتُنَّ  (yazdınız) fiilindeki  (تُنَّ), كَتَبْتُ  (yazdım) fiilindeki  (تُ) fâ‘il durumundadır. Buradaki fiile bitişik “harekeli te”lere Arapçada tâu’l- muteharrike denir. Tümü bitişik özne zamiridir.

كَتَبْنا (yazdık) fiilinde,  (نا) fâ‘il durumundadır. Bu zamire Arapçada nâ’l-fâ‘ilîn (özne nâ) adı verilir.

20.
(أنْتَ-----------(شَرِبَ Parantez içindeki fiilin belirtilen zamire göre çekimi seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" َشَرِبْت
Soru Açıklaması
D şıkkı doğrudur. أَنْتَ شَرِبْتَ  olmalıdır. Ente (أَنْتَ) zamiri kullanıldığına göre muhatab çekimi yapılmalıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.