Arapça 1
Deneme Ara Sınavı 3
1.

Arapçada birinci şahıs aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Mütekellim
Soru Açıklaması

Arapçada üçüncü şahıs eriller gâib, üçüncü şahıs dişiller gâibe,İkinci şahıs eriller muhâtab, ikinci şahıs dişiller muhâtaba,Birinci şahıs ise mutekellim olarak isimlendirilmektedir.

2.

Hangisi nâkıs-ı vâvi'ye örnektir? 

Doğru Cevap: "D" دَعا
Soru Açıklaması

Nâkıs Fiil: Son harfi, yani lâmu’l-fi‘l’i illetli olan fiillere nâkıs fiiller denir. Nâkıs fiiller, elif-i memdûde veya elif-i maksûre olarak görünen bu illetli harfin aslının vav ya da ye oluşuna göre ikiye ayrılır. Sonda bulunan illetli harfin aslı vâv ise nâkıs-ı vâvî, ye ise nâkıs-ı yâ’î adı verilir. Buna göre دَعا örneği nâkıs-ı vâvîdir. 

3.

Arapça birinci tekil şahıs zamirinin yazılışı hangisinde doğru verilmiştir? 

Doğru Cevap: "B" أَنا
Soru Açıklaması

Arapça birinci tekil şahıs zamirinin yazılışı أَنا (enâ-ene)'dir. 

4.

Aşağıda verilen alt başlık- ana başlık eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Ecvef Fiiller- Mu’tell Fiiller
Soru Açıklaması

 

5.
Hangi seçenekteki zamir hem eril hem de dişil için kullanılamaz?
Doğru Cevap: "C" َهِي
Soru Açıklaması
Doğru cevap C şıkkıdır. (هِي) zamiri eril için kullanılamaz. Üçüncü şahıs ikil ile ikinci şahıs ikil zamirleri, eril ve dişil için ortaktır. Üçüncü şahıs ikil zamiri (هُما) ; ikinci şahıs ikil zamiri (أَنْتُما)dır. Birinci şahıs zamirlerinde de cinsiyet ayrımı yoktur (أنا) ve  (نَحنُ) Oysa C şkkındaki zamir (هَي) sadece dişil (muennes) için kullanılabilir.
6.
Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?                                                        i. Mubteda isim cümlesinin iki öğesinden biridir.                                                      ii. Haber isim cümlesinin öznesidir.                                                                           iii. Haberin mubtedaya sadece erillik-dişilik yönünden uyması yeterlidir.            iv. Mubteda her zaman merfû olduğu için yeine kullanılan zamir de merfû munfasıl zamir olmalıdır.                                                                                             v. Mupteda ve haber birbirlerine  tekillik çoğulluk bakımından bağlıdır.
Doğru Cevap: "C" i, iv ve v
Soru Açıklaması

Arapçada isimle başlayan cümleye isim cümlesi denir. İsim cümlesi iki ögeden oluşur. 1) Mubteda 2) Haber Mubteda: İsim cümlesinin öznesinin adıdır. Daima merfûdur. Çoğunlukla belirlidir. Cümleye genellikle bu öge ile başlanır. Haber: Cümlenin yüklemi olan ögedir. Daima merfûdur. Genellikle mubtedadan sonra gelir. Tek bir kelime olduğunda çoğunlukla belirsizdir.

Haber olan sözcük mubtedaya tekillik, ikillik, çoğulluk bakımından (sayıca) uyduğu gibi, erillik dişillik yani cinsiyet yönüyle de uyar.

Mubteda her zaman merfû olduğu için, mubteda olan bir ismin yerini tutacak zamir de doğal olarak ayrık özne zamiri, yani merfû munfasıl bir zamir olacaktır.

7.

İfadesinin analiziyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Mâzî fiil, 3. tekil şahıs, eril.

II. Özne (fâ‘il), merfû, ref alâmeti elif, çünkü ikil.

III. Nesne (mef‘ûl), mansûb, nasb alâmeti sondaki fetha.

Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması

I. ve III. maddelerde verilenler doğru ancak II. maddede verilen "Özne (fâ‘il), merfû, ref alâmeti elif, çünkü ikil." ifadesi  cümlesi için doğru değil, çünkü bu cümlede özne (fâ‘il), merfû, ref alâmeti sondaki damme.

Doğru yanıt E'dir. 

8.

 

Yukarıda verilen iki sözcük arasındaki fark nedir?

Doğru Cevap: "C" Erillik- Dişilik
Soru Açıklaması

Bir kelimeyi dişil yapmak için sonuna- te eklenir. ikinci kelimede fazladan bir -te harfi vardır.

9.

Yukarıda verilen cümlelerin anlamlı bir dialog oluşturacak şekilde sıralanmış hali hangi şıkta verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" iii, ii, i, iv, v
Soru Açıklaması

10.

Aşağıda verilen bitişik nesne zamirlerinin anlamlarıyla eşleşmesi doğru olarak hangi şıkta verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1c, 2a, 3b, 4e, 5d
Soru Açıklaması

11.
Yer zarflarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Zarfı tamamlayan isimler daima zarftan önce gelir.
Soru Açıklaması

Arapçada yer bildiren zarflar genellikle isim tamlamasının tamlanan kısmını oluştururlar ve tamlayanları olan isimler, hep kendilerinden sonra gelir ve daima "mecrûr" olurlar. Yer zarflarının son harfleri, bazı özel durumlar hariç, daima fetha ile harekelidir. Bunlar, genellikle “nerede” sorusuna cevap olan sözcüklerdir.

12.

Merfu ve Munfasıl zamirler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Arapçada bazı sözcükler yapıları bakımından eril ve dişil olarak ayrılırlar.
Soru Açıklaması

Arapçada kişi zamirlerinin sayısı Türkçedekinden farklı olarak 14’tür. Bu farklılık, Arapçada eril-dişil ayırımı olmasından ve ayrıca iki kişiye özgü ikil zamirinin bulunmasından kaynaklanır. Diğer yandan Arapçada tüm sözcükler yapıları bakımından eril ve dişil olarak ayrılırlar. Eril için Arapçada muzekker muennes için dişil ifadesi kullanılır. Sonu dişil te’si ile biten bütün sözcükler dişil kabul edilir

13.
تُصْبِح على  الخير ifadesine verilecek en uygun yanıt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E"  وَأَنْت مِنْ أَهْلِه
Soru Açıklaması
E şıkkı doğrudur.  (تُصْبِح عَلَى خَيْر) sözüne , (وَأَنْت مِنْ أَهْلِه) ile karşılık verilebilir.
14.

"Arapçada fiille başlayan cümleye fiil cümlesi denir. Bir fiil cümlesinde cümleyi oluşturan temel ögelerin sıralanış biçimi şu şekildedir: Fiil + Fâ‘il (Özne) + Mef‘ûl (Nesne)."

Bu bilgiye göre aşağıdaki sözcüklerin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

I. 

II. 

III. 

 

Doğru Cevap: "A" II-I-III
Soru Açıklaması

Doğru yanıt A'dır. 

15.

Bitişik özne zamirleri mâzî ve muzâri fiile bitişen ve fâ‘il yerinde kullanılan zamirlerdir. 

Aşağıdakilerden hangisi Muzâri fiile bitişen  özne zamirinin mufred gaibe formudur?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

Muzâri fiile bitişen  özne zamirinin mufred gaibe formu yani tekil dişil formu A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. 

16.
Aşağıdakilerden hangisi “Okul eve yakındır.” cümlesinin Arapça karşılığıdır?
Doğru Cevap: "D" الـمَدْرَسَةُ قريبَة من الـبَيْت
Soru Açıklaması
Arapçada (المدرسة) kelimesi okul, (البيت) kelimesi ise ev anlamına gelir. Yakın kelimesi ise (قريب) dir. Bir yere yakın olmak (...قريب من) ile ifade edilir."Okul eve yakındır." cümlesinin karşılığı: (الـمَدْرسَةُ قريبة من البيت) şeklinde gelir.

 

 

17.

Hangisi muzâraat harflerinden biri değildir? 

Doğru Cevap: "C" ب
Soru Açıklaması

Mâzî bir fiili şimdiki zamana çevrirken fiilin başına bazı şahıslarda ye, bazılarında ise te, elif ve nun gibi harfler getirilir. “ي, ت, أ, ن “ َ den oluşan bu harflerin tümüne muzâraat harfleri adı verilir.

18.

"أخذَ  الطالبُ  الكتابَ من المعلماتِ" 

Yukarıda verilen cümlede mef'ul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" الكتابَ
Soru Açıklaması

أخذ: Mâzî fiil, 3. tekil şahıs, eril.

الطالبُ : Özne (fâ‘il), merfû, ref alâmeti sondaki damme.الكتابَ : Nesne (mef‘ûl), mansûb, nasb alâmeti sondaki fetha.من : Harf-i cerّالمعلماتِ: Mecrûr, cer alâmeti sondaki kesra, çünkü düzenli dişil çoğul.

19.
" كَتب الطالب رسالة إلى الملعلما تِ"Yukarıda verilen cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Öğrenci, kadın öğretmenlere bir mektup yazdı
Soru Açıklaması

Cümlenin doğru karşılığı Öğrenci, kadın öğretmenlere bir mektup yazdı şeklindedir. bu cümlede kadın öğretmenler düzenli dişil çoğuldur.

20.

هُوَ عِرَاقِي ifadesindeki aidiyet neyle verilmiştir? 

Doğru Cevap: "A" yâ’un-nisbe
Soru Açıklaması

Ülke başına مِنْ veya ülke sonuna nisbet yâ’sı (yâ’un-nisbe) eklenerek aidiyet anlamı elde edilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.