Arapça 1
Deneme Ara Sınavı 4
1.

 ifadesine verilebilecek karşılık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

 Harika... Köyünüz nerede?

 Dedem ve ninem köyde oturuyor. 

İyiyim teşekkürler, sen?

Köyümüze gittim. 

 Köyümüz ormanda.

Verilen ifadede ise konuşulan kişinin tatilde ne yaptığı soruluyor

(), dolayısıyla bu soruya verilebilecek en iyi yanıt "Köyümüze gittim" olmalı. Doğru yanıt D'dir. 

2.

 احمت: كيف الحال؟

  ..........:علي

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

Doğru Cevap: "A" انا بخاير
Soru Açıklaması

احمت: كيف الحال؟

 علي: انا بخاير الحمدللّه

Ahmet: Nasılsın?

Ali: Allah'a şükür iyiyim.

Sorudaki boşluğa iyiyim انا بخاير gelmelidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi gayri akil dişil isimlere verilebilecek bir örnek değildir? 

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

 delil anlamına gelen tekil bir sözcüktür.

4.

Arapça'da fiillerle ilgili aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?

I. Arapçada fiiller en az üç harften oluşur

II. Sülasi fiiller yapısal özelliklerine göre altı ad altında gruplanır.

III. Muzari çekim geniş ve gelecek zaman kipini anlatır.

IV. Salim fiil, sülasi fiillerden biridir. 

Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması

Arapçada fiiller en az üç harften oluşur ve üç harften oluşan fiillere "üç harfli" anlamında sülasi denir. Sülasi fiiller yapısal özelliklerine göre yedi ad altında gruplanır. Bu grubunun tamamını ifade etmek için aksam-ı seb'a kavramı kullanılır. Salim fiil, sülasi fiillerden biridir. Ancak muzari çekim geniş ve gelecek zaman kipini değil, şimdiki zaman kipini anlatır.

Doğru yanıt C'dir.

5.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi/ hangileri doğrudur?    i. Arapçada cümleler ya bir fiille başlar, ya da bir isimle. ii. Fâ‘il olan sözcük, daima mecrûrdur. iii. Fiil cümlesinin öznesine Arapçada “fâ‘il” denir. iv. Bir fiil cümlesinde cümleyi oluşturan temel ögelerin sıralanış biçimi şu şekildedir: Fiil + Fâ‘il (Özne) + Mef‘ûl (Nesne) v. Fâ‘il, hiçbir zaman fiilden sonra gelmez, daima fiilden önce gelir.
Doğru Cevap: "D" i, iii, iv
Soru Açıklaması

Fiil cümlesinin öznesine Arapçada “fâ‘il” denir. Fâ‘il, hiçbir zaman fiilden önce gelmez, daima fiilden sonra gelir.

Fâ‘il olan sözcük, daima merfûdur.

6.
Yukarıdaki cümlenin i‘râbıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C"  - Özne (fâ‘il), merfû, ref alâmeti elif, çünkü ikil.
Soru Açıklaması

7.

 

Yukarıda verilen zamirlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" i. gâib  ii. gâibe  iii. muhâtab iv. muhataba v. mutekelim
Soru Açıklaması

8.
Aşağıdaki cümleyle eşlesen görsel hangisidir?                          
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

9.
Sıkça kullanılan fiil ve anlamları aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisinde yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" شَرِبَ - işitti
Soru Açıklaması

شَرِبَ (şeribe) işitti değil, içti demektir. 

10.

cümlesinin analiziyle ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.  mubtedadır. 

II.  ref alâmeti sondaki damme. 

III. mubtedadır. 

IV. mahallen merfû, çünkü zarf.

Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması

I.  mubtedadır. Yanlış, çünkü haberdir. 

II.  ref alâmeti sondaki damme. Doğru.

III. mubtedadır. Doğru. 

IV. mahallen merfû, çünkü zarf. Yanlış çünkü zarf değil zamir. 

Doğru yanıt B'dir. 

11.

Arapçada yer zarflarına yönelik verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Arapçada yer bildiren zarflar genellikle isim tamlamasının tamlayan kısmını oluştururlar.

II. İsim tamlamalarında isimler hep zarflardan sonra gelir. 

III. İsim tamlamalarında isimler daima "mecrûr" olurlar. 

IV. Yer zarflarının son harfleri fetha ile hareketlidir.

Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması

Arapçada yer bildiren zarflar genellikle isim tamlamasının tamlayan kısmını değil, tamlanan kısmını oluştururlar. Bu madde dışında verilen diğer tüm maddeler doğrudur. Doğru yanıt D'dir. 

12.
Yapısında illetli harf bulunan fiiller aşağıdaki adlardan hangisiyle anılır?
Doğru Cevap: "B" mu'tell
Soru Açıklaması

Yapısında illetli harf bulunan fiillere mu‘tell fiiller denir.

13.

harf-i cerinin kullanıldığı bu ifadenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kız öğrenci okuldan çıktı.
Soru Açıklaması

 ifadesinin Türkçe karşılığı "Kız öğrenci okuldan çıktı" anlamına gelmektedir. Doğru yanıt D'dir. 

14.

Aşağıdaki nesnelerden hangisi ikinci çoğul şahıs muzekker formdadır?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

 sizleri, sizlerin (eril/muzekker)

 sizleri, sizlerin (dişil/muennes)

o ikisini, o ikisinin (eril/muzekker)

 o ikisini, o ikisinin (dişil/muennes) 

 onları, onların (eril/muzekker) 

Doğru yanıt A'dır.

15.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi haber-mubteda ilişkisi açısından diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

B şıkkı dışındaki tüm cümlelerde mubteda belirsiz olduğu için haber mubteda dan önce gelmiştir. Ama B şıkkında "kitap " sözcüğü belirlidir ve cümle başındadır. 

16.
Aşağıdakilerden hangisi bir hayvan değildir?
Doğru Cevap: "C" عُطلة
Soru Açıklaması

a- himar -eşek

b- ganem- koyun

c- Utla- tatil anlamına gelir.

d- bakara - inek

e- hisân- at

17.

Aşağıda cümle i'râbı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

i. Bir cümleyi i'râb etmek o cümleyi öğelerine ayırmaktır.

ii. Arapça cümlelerde isimler 2 şekilde bulunabilirler.

iii. Merfûluk (ref) alâmeti, mansûbluk (nasb) alâmeti, mecrûrluk (cer) alâmeti gerektirir.

iv. İsim mecrûr durumdaysa tekil bir kelimenin son harfi, damme olur.

v. İsim mansûb durumdaysa tekil bir kelimenin son harfi, fetha olur.

Doğru Cevap: "D" i, iii, v
Soru Açıklaması

ii. Arapçada isimler cümle içinde üç durumda bulunabilirler: Merfû (ref alâmetli), mansûb (nasb alâmetli), mecrûr (cer alâmetli) 

iv. Tekil kelimelerin i‘râbı (yani merfûluk, mansûbluk ve mecrûrluk durumları) hareke ile belirlenir. Tekil bir kelimenin son harfi:

a. Merfû durumda, damme

b. Mansûb durumda, fetha

c. Mecrûr durumda, kesra 

18.
عَسَل          بىض          جُبْن           خُبز Ekmek Peynir Kaymak Bal Yumurta Çay

Yukarıdaki kelimeler ve Türkçe karşılıkları eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması

عسل- Bal

بىض- Yumurta

جُبْن - Peynir

خُبز- Ekmek 

19.
İsim cümlesiyle ilgili olarak aşağıde verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?i. İsim cümlesi iki ögeden oluşur.ii. Mubteda isim cümlesinin yüklemidir.iii. Haber her zaman merfûdur. iv. Haber tek bir kelime olduğunda genellikle belirsizdir.v. Mubteda ve haber erillik-dişillik yönünden uygun olmak zorundadır.vi. Mubteda ve haber sayı yönünden uygun olmak zorunda değildir.
Doğru Cevap: "E" i, iii, iv, v
Soru Açıklaması

Arapçada isimle başlayan cümleye isim cümlesi denir.

İsim cümlesi iki ögeden oluşur. 1) Mubteda 2) Haber

Mubteda: İsim cümlesinin öznesinin adıdır. Daima merfûdur. Çoğunlukla belirlidir. Cümleye genellikle bu öge ile başlanır.

Haber: Cümlenin yüklemi olan ögedir. Daima merfûdur. Genellikle mubtedadan sonra gelir. Tek bir kelime olduğunda çoğunlukla belirsizdir.

Mubteda erilse haber de eril, mubteda dişilse haber de dişil olmak zorundadır.

Haber mubtedaya tekillik, ikillik ve çoğulluk yönünden uymak zorundadır.

20.

Selim ve Muhammet arasındaki diyaloğun sıralanmış hali hangi şıkta doğru olarak verilmiştir. 

Doğru Cevap: "B" iv, viii, i, v, ii, vii, iii, vi
Soru Açıklaması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.