Arapça 1
Deneme Ara Sınavı 6
1.
Yukarıdaki diyaloğu okuyarak aşağidaki sorulardan hangisi cevaplanamaz?
Doğru Cevap: "B" Kaç erkek öğrenci var?
Soru Açıklaması

Muhammet: O ikisi kim?

Selim: O ikisi Mısırlı iki öğretmen.

Muhammet: Onlar (kızlar) kim?

Selim: Onlar Iraklı kız öğrenciler.

Muhammet: İki öğretmen şimdi nerede?

Selim: O ikisi sınıfta. Kız öğrenciler nerede?

Muhammet: Onlar bahçede.

2.
Aşağıdaki cümleleri, sırasıyla önce Ali sonra Sadık konuşacak şekilde anlamlı bir dialog haline getiriniz. Aşağıdaki şıklardan hangisi doğru sıralamayı vermektedir?            
Doğru Cevap: "E" v, vii, vi, iii, ii, iv, i
Soru Açıklaması

3.

"Bu senin kalemin mi? cümlesindeki aidiyeti bildirmek için nesnenin hangi mansûb muttasıl zamiri alması gerekir? 

Doğru Cevap: "A" ك
Soru Açıklaması

Bu senin kalemin mi? cümlesindeki aidiyeti bildirmek için nesnenin كَ veya كِ bitişik nesne zamiri alması gerekir. 

4.
Yandaki diyaloğu okuyarak aşağıdaki hangi soru cevaplanamaz?
Doğru Cevap: "C" Doktor kimdir?
Soru Açıklaması

5.
ما مهنَتُكَ ? sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "E" أنا مُمَرَّضَة
Soru Açıklaması

ما مهنَتُكَ ? cümlesi mesleği sormaktadır, haliyle cevabı أنا مُمَرَّضَة (ben hemşireyim) cümlesidir. 

6.
 (مَرحَبًا. أَنا إسماعيل .أَدْرُسُ الطِبّ. أَسكُنُ فی سَکَن بِأَنْقَرة. سَكَني قَريب مِنَ الجامِعَة)Yukarıda verilen metin okunduğunda aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanamaz?
Doğru Cevap: "B" İsmail kaç yaşında?
Soru Açıklaması

Metinde İsmail'in yaşına  yönelik herhangi bir bilgi bulunmamatadır. 

"Merhaba. Ben İsmail. Tıp okuyorum. Ankara’da üniversite yurdunda kalıyorum. Yurdum üniversiteye yakın. "

7.
"عَلِيّ طالِب. هو  تُـرْكِـي. زينب طالِبَة. هِيَ تُـرْكِـيَّـة. عَليّ كَتَبَ وزَيْنَب كَتَبَتْ " Verilen cümlelerde hangi sorunun cevabı yoktur?
Doğru Cevap: "C" Zeynep ne yapıyor?
Soru Açıklaması
 C şıkkı doğrudur. Verilen cümlelerin çevirisi aşağıdaki gibidir. Cümlelerde  kullanılan fiiller di'li geçmiş zaman çekimindedir. Bu durumda "Zeynep ne yapıyor?" sorusuna cevap bulamayız. (عَلِيّ طالِب. هو  تُـرْكِـي ) Ali öğrencidir. O, Türktür. (. زينب طالِبَة. هِيَ تُـرْكِـيَّـة ) Zeynep öğrencidir. O, Türktür. (عَليّ كَتَبَ وزَيْنَب كَتَبَتْ) Ali yazdı, Zeynep de yazdı.
8.
Aşağıdaki cümlede kırmızı renk ile yazılan harf-i cer'in görevi/anlamı nedir?
Doğru Cevap: "D" İle
Soru Açıklaması

9.

"هل علي عِرَاقِي"

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ali Iraklı mı?
Soru Açıklaması

"هل علي عِرَاقِي" cümlesinde "Ali Iraklı mı?" diye soru sorulmuştur.

10.
Verilen metinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? 
Doğru Cevap: "D" Eşinin adı nedir?
Soru Açıklaması

11.

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

Diyaloğun doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" V-III-I-VI-II-IV
Soru Açıklaması

V. Bir ödevim var, kütüphane nerede biliyor musun?

III. Evet, ancak kütüphane uzak. Araban var mı?

I. Evet arabam var.

VI. Vatan Caddesini biliyor musun?

II. Evet, Vatan Caddesini biliyorum.

IV. Kütüphane Vatan Caddesinin sonunda, müzeye yakın.

Doğru yanıt B'dir. 

12.

Kelimelerin sonlarının almış olduğu hareke veya eklerin gerekçesinin açıklanmasına  ne denir?

Doğru Cevap: "A" İ'rab
Soru Açıklaması

Kelimelerin sonlarının almış olduğu hareke veya eklerin gerekçesinin açıklanmasına i‘râb اإلعراب diyoruz. “Şu cümleyi i‘râb ediniz” sorusundan anlamamız gereken “Cümleyi ögelerine ayırınız ve cümle içindeki her bir kelimenin son harfinin alması gereken harekeyi gerekçeleriyle açıklayınız” biçimindedir. Arapçada isimler cümle içinde üç durumda bulunabilirler: Merfû (ref alâmetli), mansûb (nasb alâmetli), mecrûr (cer alâmetli). Mef'ul cümlenin nesnesi anlamındadır.

13.
Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? i. Arapçada birinci tekil şahıs zamiri, “أنا - enâ” biçiminde yazılır, ancak “ene” diye kısa okunur. ii. Eril için Arapçada muennes, dişil için muzekker ifadesi kullanılır. iii. Birinci şahıs zamirleri, ben ve biz’den ibaret olup burada cinsiyet ayrımı söz konusu değildir. iv. Arapçada “semâî muennes” adı verilen, yapıları itibariyle eril olan, ancak dişil bir kelime gibi kullanılan sözcükler de vardır.  v. سَيَّارة sözcüğü شَمْس sözcüğü gibi "semâî muennes" sözcüklere bir örnektir.
Doğru Cevap: "D" i, iii, iv
Soru Açıklaması
D şıkkı doğrudur. Yani i, iii, iv cümleleri doğrudur.  i.Arapçada birinci tekil şahıs zamiri, “أنا - enâ” bi- çiminde yazılır, ancak “ene” diye kısa okunur . ii.  Eril için Arapçada muzekker, dişil için muennes ifadesi kullanılır. Sonu dişil te’si (tâ el-marbûta - ة) ile biten bütün sözcükler dişil kabul edilir.  iii. Birinci şahıs zamirleri, "ben ve biz"den ibaret olup burada cinsiyet ayrımı söz konusu değildir.  iv.Arapçada dişil te'si ile biten sözcükler dışında “semâî muennes” adı verilen, yapıları itibariyle eril olan, ancak dişil bir kelime gibi kullanılan sözcükler de vardır. Semâî sözcüğü anlam olarak “duyuşa, işitmeye göre” demektir. Yani çocuk, çevresindekilerin bu sözcüğü dişil olarak kullandığını duyar ve kendisi de onu dişil olarak kullanır. Bu tür kelimelerin dişil oluşunun tek göstergesi, duyuştur, işitmedir. Örneğin;(شمس) güneş, (دار) ev kelimeleri yapıları itibariyle eril görünseler de Araplar bu kelimeleri dişil olarak kullanagelmişlerdir. v.Sonu dişil te’si  (tâ el-marbûta -  ة) ile biten bütün sözcükler dişil kabul edilir. Bu bakımdan (سَيَّارة) kelimesi dişildir (muennestir). (شمس) kelimesi ise semâî muennestir.
14.
Tekil kelimelerin i'râbı ile harekelerin eşleşmeleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?1. Merfû 2. Mansûb 3. Mecrûr / a. kesra b. damme c. fetha
Doğru Cevap: "A" 1b, 2c, 3a
Soru Açıklaması

Tekil kelimelerin i‘râbı (yani merfûluk, mansûbluk ve mecrûrluk durumları) hareke ile belirlenir. Tekil bir kelimenin son harfi: a. Merfû durumda, damme b. Mansûb durumda, fetha c. Mecrûr durumda, kesra ile harekelenir. Bir başka deyişle ref (merfûluk) alâmeti damme, nasb (mansûbluk) alâmeti fetha, cer (mecrûrluk) alâmeti kesra’dır.

15.
Fiil cümleleriyle ilgili olarak seçeneklerde verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Fiil cümlesinin fâ'ili daima merfûdur.
Soru Açıklaması

Fiil cümlesinin öznesine Arapçada “fâ‘il” denir. Fâ‘il, hiçbir zaman fiilden önce gelmez, daima fiilden sonra gelir. Dolayısıyla fiilden önce kullanılan herhangi bir ismi veya zamiri “fâ‘il” diye adlandırmayacak, fâ‘ili hep fiilden sonra arayacağız.

Fâ‘il olan sözcük, daima merfûdur. Fiil cümlesinde bir kelimeyi özne yerinde kullandığımızı, o kelimeyi “merfû” halde kullanmak suretiyle göstermiş oluruz.

Fâ‘il erilse fiil de eril; fâ‘il dişilse, fiil de dişil yapıda kullanılır.

Fâ‘il açık bir isim ise  fiile bitişik açık veya gizli bir özne zamiri değil de Ali, Ayşe, doktor, mühendis, öğretmen gibi açık bir isim ise), fiil daima 3. tekil şahıs yapısında kullanılır. Fakat fâ‘ilin cinsiyetine bağlı olarak ya 3. tekil erildir, ya da 3. tekil dişildir

Fâ‘il açık bir isim olarak değil de gizli özne veya bitişik zamir olarak geliyorsa, bu durumda fiil tekillik, ikillik, çoğulluk, erillik ve dişillik bakımından fâ‘ile uygun çekimiyle kullanılır.

Mef‘ûl, fiil cümlesinde fiilden sonra gelen; başında herhangi bir harf-i cer bulunmayan, fâ‘il veya zarf veya tamlayan olmayan mansûb isimdir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi  cümlesinin Türkçe tercümesidir?
Doğru Cevap: "C" Sınıfa girdiler ve sıralarına oturdular. 
Soru Açıklaması

17.
Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? i. Tekil isimlerin i‘râbı hareke ile, ancak ikil kelimelerin i‘râbı ise hareke yerine harf ile yapılır. ii. Arapçada bir sözcük sonuna âni veya eyni eki alarak ikile dönüştürülür. iii. Arapçada çoğullar dörde ayrılır. iv. Düzenli eril çoğul, tekil ismin sonuna ûne veya îne ekleri getirilerek yapılır. v. Dişil sözcüğün sonuna ât eki getirilerek yapılan çoğuldur.
Doğru Cevap: "E" i, ii, iv, v
Soru Açıklaması

Sadece iii. yanliştir çünkü Arapçada çoğullar üçe ayrılırlar. 1. Düzenli Eril Çoğul 2. Düzenli Dişil Çoğul 3. Düzensiz Çoğul (Cem‘u’t-Teksîr)

18.

sözcüğü hangi çiftlik hayvanının Arapça adıdır?

Doğru Cevap: "B" tavuk
Soru Açıklaması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.