Arapça 1
Deneme Final Sınavı 3
1.
Aşağıda Arapça'da soru sormayla ilgili olarak verilen birgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?                 i. Arapçada soru ifadelerinin başında kullanılan edatlar isim ve harf olarak ikiye ayrılır. ii.soru edatının başına harf-i ceri gelince birleşerek (mimmen) kiminle şeklinde sorular oluşturulabilir. iii.soru edatıyla nasıl sorusuna cevap ararız. “Nasıl, nasılsın, nasıl yaptın, nasıl gittin …” gibi soruları bu edatla sorarız.iv.  soru edatıyla niçin sorusuna cevap ararız. Bu soruya cevap verirken cümlemize (li-enne, çünkü) diyerek başlarız.
Doğru Cevap: "D" i ve iii
Soru Açıklaması

soru edatının başına harf-i ceri gelince birleşerek (mimmen) kimden şeklinde sorular oluşturulabilir. 

 soru edatıyla niçin sorusuna cevap ararız. Bu soruya cevap verirken cümlemize (li-enne, çünkü) diyerek başlarız.

2.

Verilen ifade ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.  Öne geçmiş (mukaddem) mef‘ûlun bih, mahallen mansûb, çünkü zamir

II. Mazî fiil, üçüncü şahıs, tekil, dişil.

III. Mecrûr, cer alâmeti sondaki damme. 

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

I.  Öne geçmiş (mukaddem) mef‘ûlun bih, mahallen mansûb, çünkü zamir

II. Mazî fiil, üçüncü şahıs, tekil, dişil değil eril.

III. Mecrûr, cer alâmeti sondaki damme değil kesra.

Doğru yanıt A'dır. 

3.

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

Karışık verilen diyaloğun doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" V-III-I-VI-II-IV
Soru Açıklaması

1.Bu nedir?

2.Bu bir albüm… benim albümüm, içinde pek çok fotoğraf var.

3.Albümün mü? Bu resimdekiler kim?

4.  Bunlar akrabalarım ve ailem.

5.Bu kim?

6.Bu, kız kardeşim. Burada o küçük.

Doğru yanıt B'dir. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi bir yiyecek değildir?

Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması

 çay demektir ve bu bir içecektir.

5.
 sıfatı aşağıdaki cümlelerden hangisinde bulunan boşluğu anlam olarak en uygun şekilde doldurur?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

6.
Aşağıda verilen harf-i cer ve anlam eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?            1. -den, -dan 2. -e, -a 3. için 4. gibi                                                                              a. b.  c.  d.
Doğru Cevap: "A" 1a, 2c, 3d, 4b
Soru Açıklaması

7.
"Bir dahaki sefere spordan sonra soğuk su içmesin." cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

8.

Yandaki cümlenin i'râbıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" - başındaki lâ en-nâhiye’den dolayı meczûm, cezm alâmeti sondaki sükûn, fâ‘il gizli zamir 
Soru Açıklaması

9.
Aşağıda Arapça isim tamlamasıyla ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur?   i. Arapçada tamlamanın ögelerinden tamlanana muzâf, tamlayana muzâfun ileyh adı verilir.  ii. Tamlanan ve tamlayan sıralaması Türkçedekiyle aynıdır. iii. Muzâf başında her zaman harf-i ta‘rîf (belirlilik takısı, ال) bulunur. iv. Muzâfın cümle içindeki yerine göre son harekesi değişmez. v. Muzâf sonuna belirsizlik göstergesi tenvîn almaz. vi. Muzâfun ileyh daima mecrûrdur.
Doğru Cevap: "E" i, v ve vi
Soru Açıklaması

En az iki ismin yan yana gelerek oluşturduğu tamlamaya isim tamlaması denir. Arapçada tamlamanın ögelerinden tamlanana muzâf (ضافُ ُضاف إليه) tamlayana muzâfun ileyh ,(م م) adı verilir. Türkçedekinin tersine Arapçada önce tamlanan, sonra tamlayan kullanılır.

Arapça tamlamanın ilk ögesidir. Yani tamlanandır. Hiçbir zaman başında harf-i ta‘rîf (belirlilik takısı, ال) bulunmaz. Buna mukabil sonu da hiçbir zaman tenvinlenmez, tek hareke ile harekelenir. Cümle içindeki yerine göre son harekesi değişir. Özne durumunda damme, nesne durumunda fetha, başında harf'i cer veya zarf bulunduğunda kesra ile harekelenir.

Arapçada bir isim ya belirli kullanılır ya da belirsiz. Belirlilik alâmeti kelimenin başında kullanılan ال takısı; belirsizlik alâmeti ise kelimenin sonunda kullanılan çift hareke (tenvîn)dir. Bir kelimenin başında ال takısı varsa o kelime belirlidir ve artık sonuna belirsizlik göstergesi olan çift hareke asla gelmez. Başta ال takısı yoksa, o kelime belirsizdir ve sonuna belirsizlik göstergesi tenvîn gelir. İsim tamlamasının muzâf olan ögesinin bu kurala uymadığını fark ediniz.

Arapçada isim tamlamasının ikinci ögesidir. Yani tamlayandır. Daima mecrûrdur.

10.
Aşağıdakilerden hangisi "üniversite eğitimiyle" alakalı sözcüklerden değildir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

A. (salât) namaz - demektir "din inancıyla alakalı genel bir kelimedir."

B. (hendese) mühendislik

C. (imtihân) sınav, imtihan

D. (ilâhiyyât) ilahiyat

E. (sekenu’l-câmi‘a) üniversite yurdu

11.

Bitişik özne zamirleri mâzî ve muzâri fiile bitişen ve fâ‘il yerinde kullanılan zamirlerdir. 

Aşağıdakilerden hangisi Mâzî fiile bitişen  özne zamirinin gaib tesniye formudur?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

 zamiri için tesniye gaib form yani ikil eril form C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. 

12.
Aşağıdaki soru edatlarından hangisi "bir soru edatı+ harf-i cer"in birleşimiyle oluşmuştur?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

a. ne zaman

b. niçin

c. kimden - kim soru edatının başına

 olur.

d. hangi

e. nasıl

13.

Karışık verilen diyaloğun doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

I. 

II. 

III.  

IV. 

Doğru Cevap: "A" III-I-II-IV
Soru Açıklaması

 1.

 2.

 3. 

 4. 

Muhammed bugün nerede, niçin okula gelmedi?

O hasta öğretmenim, spordan sonra terledi ve soğuk su içti.

Bir dahaki sefere spordan sonra soğuk su içmesin ve sizler de içmeyin.

Teşekkürler öğretmenim. Bugün ne oynuyoruz?

Doğru yanıt A'dır. 

14.
Aşağıdakilerden hangisi yer zarfıdır?
Doğru Cevap: "D" عِندَ
Soru Açıklaması

Bu bölümde ele alınan harf-i cerler şunlardır:

مِنْ /إلى/ في /على / بِ / لِ / عَنْ/  كَ

Sadece D şeçeneğinde yer alan  عِند bu listede bulunmaz. Çünkü yer zarfıdır. Bu zarf "yanında" anlamı verir.

15.

Emr-i Gaib ile ilgili verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Üçüncü şahıslara dönük emir kipidir.

II. Türkçede dilek-istek kipinin karşılığıdır.

III. Başında kullanıldığı muzâri fiili cezm eder

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Verilen ifadelerin hepsi doğrudur. Doğru yanıt E'dir.

16.

Aşağıdaki seçeneklerde “لَمْ ” ile kullanılmış fiillerden hangisinin yapısı doğrudur?

Doğru Cevap: "D" لَمْ يَخْرُجُوا
Soru Açıklaması

لم (lem), bir cezm edatıdır. Sadece muzâri fiilin başına gelir. Cezm edatı olduğu için, başına geldiğimuzâri fiili cezm eder. A,B,C ve E seçeneklerindeki fiiller cezm edilmemiştir. D seçeneğindeki fiil meczumdur sonundaki nun harfi düşmüştür. Doğru cevap D'dir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi "ne zaman" anlamına gelen işaret ismidir?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

 kim

 nerede

 nasıl

 ne zaman

 kaç

Doğru yanıt D'dir. 

18.
Günlük Arapçada nasılsın sorusuna "ya sen?" ifadesiyle mukabele etmek için hangi söz öbeğine başvurulmalıdır?
Doğru Cevap: "D" وأنْتَ
Soru Açıklaması

Günlük Arapçada nasılsın sorusuna "ya sen?" ifadesiyle mukabele etmek için وأنْتَ denir. 

19.
Yukarıda verilen cümlede bitişik nesne zamiri olduğu için muzâfun ileyh’tir, mahallen mecrûr olan kelime hangisidir?
Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması

20.

Aşağıdakilerden hangisi  sorusunun karşılığı olabilir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

 Evet, şu işçiler onunla çalışıyorlar.

 Şunlar onun öğrencileri.

 O, şu salonda ders veriyor.

 Hayır, o, şu üniversitede çalışıyor.

 Muna şu fabrikada çalışıyor.

Soru kökünde verilen cümlede Salih'in nerede ders verdiği soruluyor. 

(Salih nerede ders veriyor?) Bu durumda bu soruya verilebilecek yanıt C seçeneğinde verilmiştir.  

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.