Arapça 1
Deneme Final Sınavı 4
1.
"" ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?i. Nasb durumunda olan bir ismin yerine kullanılan zamirlerdir.ii. Bu zamirler, bitişik nesne zamirlerinin başına iyyâ  ön eki getirilmiş hâlidir.iii. cümle başında kullanıldığı zaman vurguyu üzerine çekip yalnız, ancak anlamı da kazanırlar.iv. Bu zamirler Türkçede dilek-istek kipinin karşılığıdır. v. Bu zamirler, başına geldiği muzâri fiili cezm eder ve anlamı olumsuz emir kipine çevirirler.
Doğru Cevap: "E" i, ii, iii
Soru Açıklaması

Ayrık nesne zamirleri (mansûb munfasıl zamirler) nasb durumunda olan bir ismin yerine kullanılan zamirlerdir. Bu zamirler, bitişik nesne zamirlerinin (mansûb muttasıl zamirler) başına iyyâ (ا ّ إي) ön eki getirilmiş hâlidir.

Emr-i Gâib Üçüncü şahıslara dönük emir kipidir. Aslında Türkçede dilek-istek kipinin karşılığı olmasına rağmen, Arapçada “emir kipi” olarak anılır. İlgili fiilin muzârisinin başına emir lâm’ı (األمر الم) getirilerek yapılır. Sürekli kesra ile harekeli olan bu “emir lâmı (لِ)” başında kullanıldığı muzâri fiili cezm eder, fiilin anlamını da dilek-istek kipine çevirir.

Daha önce de değinildiği gibi nehiy sözcüğü Arapçada yasaklama anlamındadır. Nehy-i gâib, üçüncü şahsa yönelik olumsuz emir demektir. İlgili şahsa ait muzâri fiilin başına nehiy lâ’sı (الناهية ال lâ en-nâhiye) getirilerek yapılır. Nehiy lâ’sı, başına geldiği muzâri fiili cezm eder ve anlamı olumsuz emir kipine çevirir.

2.

Yukarıdaki ifade ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. : Lâ en-nâhiye.

II. : Mecrûr, cer alâmeti sondaki kesra.

III. : Muzâri fiil, üçüncü şahıs, çoğul, eril.

Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

Üçüncü maddede verilen bilgide muzâri fiil, üçüncü şahıs, çoğul, eril denmiş ancak tekil olması gerekiyordu. Dolayısıyla üçüncü madde doğru değilken, diğer iki madde doğrudur. Doğru yanıt D'dir.

3.
sorusuna aşağıdakilerden hangisi yanıt olamaz?
Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması

4.

İfadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Siz oturuyorsunuz 
Soru Açıklaması

Verilen ifade ikinci çoğul şahısla kurulmuş ve siz oturuyorsunuz anlamına gelmektedir. Doğru yanıt E'dir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi verilen soruya yanıt olamaz?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Soruda "spor çeşitlerinden neler yapıyorsunuz?" diye soruluyor, A, B, C ve E seçeneklerinde farklı birer spor adıyla bu soruya yanıt olabilecek birer cümle verilmiş. Ancak D seçeneğindeki ifade teşekkür anlamı taşıdığından sorunun yanıtı olamaz dolayısıyla doğru yanıt D'dir 

6.
Aşağıdaki cümlerlerden hangisinde fiilin fâ'ili "nûnu’n-nisve" durumundadır?
Doğru Cevap: "C" يَكْتُبْنَ
Soru Açıklaması

يَكْتُبُ (yazıyor) fiilinde, gizli zamir olan (هُوَ: o-erkek-) veتَكْتُبُ  (yazıyor) fiilinde, gizli zamir olan (هِيَ: o - kadın-) fâ‘il durumundadır.

أَكْتُبُ (yazıyorum) fiilinde, gizli zamir olan (أَنا: ben) veنَكْتُبُ  (yazıyoruz) fiilinde, gizli zamir olan (نَحْنُ: biz) fâ‘il durumundadır.

يَكْتُبونَ (onlar yazıyorlar) fiilinde,  vâvu’l-cemâ‘a (çoğul vâvı) fâ‘il durumundadır.

يَكْتُبْنَ (onlar yazıyorlar) fiilinde,  nûnu’n-nisve (kadınlar nûnu) fâ‘il durumundadır.

تَكْتُبينَ (yazıyorsun) fiilinde, yâu’l muhataba fâ‘il durumundadır.

تَكْتُبْنَ (yazıyorsunuz) fiilinde,  nûnu’n-nisve (kadınlar nûnu) fâ‘il durumundadır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi "onları, onlara" anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

sizleri, sizlere

o ikisini, o ikisine

 siz ikinizi, siz ikinize

seni, sana

 ise onları, onlara anlamına gelmektir. Doğru yanıt B'dir.

8.
                                           Yukarıda verilen metini okuyarak aşağıdfaki sorulardan hangisi cevaplanamaz?
Doğru Cevap: "B" Kaç yıldır orada yaşıyor?
Soru Açıklaması

9.
Yukarıda verilen metinde kaç tane sıfat tamlaması vardır?
Doğru Cevap: "E" 6
Soru Açıklaması

10.

I. 

II.  

III.  

IV. 

Verilen diyaloğun doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" III-II-IV-I
Soru Açıklaması

Diyaloğun doğru sıralanışı aşağıdaki gibidir:

III.  Muhammed Ali hangi sporu yapıyor?

II.  O boks yapıyor.

IV.  Bu sporun faydası nedir?

I.  Bu spor kalp kasları ve vücudu güçlendirmek için iyidir.

Doğru yanıt E'dir.

11.

“!إلى الصَّفِّ يا فاطِمة..........”

Yukarıdaki   cümlenin «Fatıma, sınıfa gir! » anlamını vermesi için boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" اُدْخُلِي
Soru Açıklaması

Boş bırakılan yere emr-i hâzır kipinde bir fiil getirilmelidir. A, B ve E seçeneklerindeki fiiller emr-i hâzır kipindedir. Sorudaki cümle Fatma isminde bir kişiye yönelik olduğundan fiil 2. şahıs dişil olmalıdır. Doğru cevap B'dir.

12.

Verilen ifadenin karşılığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

Verilen Arapça ifadede "Spor çeşitlerinden neler yapıyorsunuz?" diye soruluyor, bu sorunun karşılığı olabilecek ifade B seçeneğinde verilmiştir: "Ben futbol oynuyorum". 

13.
Aşağıdaki cümlenin i'râbıyla ilgili olarak verilen hangi bilgi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E"  - nasb alâmeti fetha
Soru Açıklaması

14.
 cümlesinin i'râbıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D"  - İşaret sıfatı (ismu’l-işâra), mahallen mecrûr, çünkü mebnî
Soru Açıklaması

 -Harf-i cer

 -İşaret sıfatı (ismu’l-işâra), mahallen mecrûr, çünkü mebnî

15.

Verilen cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Muzâfun ileyh, mahallen mecrûr
Soru Açıklaması

 Muzâri fiil, üçüncü şahıs, çoğul, dişil değil, eril.

sonundaki değil, başındaki lâmu’l emr’den dolayı meczûm,

özne zamiri değil işaret sıfatı olduğu için mebnî.

Mef‘ûlun bih, mansûb, nasb alameti baştaki değil sondaki fetha.

B seçeneğinde verilen bilgi doğrudur.

16.
Aşağıdaki zamirlerden hangisi "Cemi'- muhâtaba" durumundadır?
Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması

17.

“Kıymaya ve kuşbaşı ete ihtiyacım var.” Cümlesinin Arapça çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" .أحْتاجُ إلى اللحم المَفْرُوم و اللحمِ الـمُقَطَّع
Soru Açıklaması

İhtiyacım var "أحْتاجُ ", kıyma "اللحم المَفْرُوم", kuşbaşı et "اللحمِ الـمُقَطَّع" dır. Bu bilgi doğrultusunda doğru cevap B'dir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi fiilinin "nehy-i gâib- cem'- gâib" çekimidir?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

19.
Aşağıdakilerden hangisi  sorusuna verilebilecek en doğru cevaptır?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

20.

Aşağıdakilerden hangisi  cümlesinin Türkçe karşılığıdır?

Doğru Cevap: "A" Bu iki kıza gittim.
Soru Açıklaması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.