Arapça 1
Deneme Final Sınavı 6
1.

 Cümlesinde haber olarak kullanılan sözcük işaret sıfatının muşârun ileyh’i olarak kullanılıp, cümlede belirtilen kişilerin öğrenci oldukları nasıl söylenir?

Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması

Muşârun ileyh haline getirebilmek için ilgili sözcükler belirli kullanılır.  cümlesinde "Bu ikisi, kız çocuktur" denmektedir. Haber olarak kullanılan sözcük işaret sıfatının muşârun ileyh’i olarak kullanılarak bu iki kız çocuğun öğrenci oldukları şeklinde söylenir. Doğru yanıt E'dir. 

2.
Aşağıdakilerden hangisi bir sıfat değildir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

a. (me‘an) beraber, birlikte bir zarftır. Nasıl sorusuna cevap veirir. 

b. (sagîr) küçük

c. (kesîr) çok

d.(râ’i‘) harika

e. (mahbûb) sevimli

3.

“.اِذْهَبْ إِمّا إلى أنْقرَة وَإمَّا إلى إسطنبول” Cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Ya Ankara’ya ya da İstanbul’a git
Soru Açıklaması

اِذْهَبْ "git" anlamındadır.

إِمّا إلى أنْقرَة وَإمَّا إلى إسطنبول  "Ya Ankara'ya ya da İstanbul'a" anlamına gelir.

Doğru cevap A'dır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi خَرَجَ fiilinin أَنْتُمْ    zamiri için nehy-i hazırıdır?

Doğru Cevap: "C" لاَ تَخْرُجُوا
Soru Açıklaması

Nehy-i hâzır, ikinci şahsa yönelik olumsuz emirdemektir. İlgili şahsa ait muzâri fiilin başına nehiy lâ’sı   getirilerek yapılır. Nehiylâ’sı, başına geldiği muzâri fiili cezm eder. B,C ve D seçenekleri nehy-i hazırdır, soruda istenen zamir için uygun çekim C şıkkında verilmiştir. 

5.

 Aşağıdaki Emr-i Gaib ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Sürekli kesra ile harekelidir.
Soru Açıklaması

Emr-i Gaib ikinci değil üçüncü şahıslara dönük emir kipidir. İlgili fiilin muzârisinin sonuna değil, başına emir lâm’ıgetirilerek yapılır. Türkçede dilek-istek kipinin karşılığıdır. Ve sonunda değil, başında kullanıldığı muzâri fiili cezm eder.

D seçeneğinde verilen bilgi doğrudur. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi yakın, ikil, dişil işaret sıfatlarındandır?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

uzak, çoğul, eril ve dişil

 yakın, çoğul, eril ve dişil

yakın, ikil, dişil

 yakın, ikil, eril

yakın, tekil, dişil

Doğru yanıt C'dir. 

7.
 şeklinde verilen cevap aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak verilmiş olabilir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

8.

Cümlesi ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.  Mubtedâ, mahallen merfû, ismu’l-işâra olduğu için mebnîdir.

II.  Haber, merfû, ref alâmeti elif.

III. Bu cümle isim cümlesidir. 

Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması

I.  Mubtedâ, mahallen merfû, ismu’l-işâra olduğu için mebnîdir. Doğru.

II.  Haber, merfû, ref alâmeti elif. Yanlış, elif değil, çünkü ikil değil. Ref alameti sondaki dammedir. 

III. Bu cümle isim cümlesidir. Doğru. 

9.

 kelimesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Eril, merfû, çoğul
Soru Açıklaması

10.

 cümlesinin öğe dizilimi nasıldır?

Doğru Cevap: "D" yüklem- özne- nesne
Soru Açıklaması

11.

هُوَ يَكْتُبُ cümlesinin çevirisi hangisidir? 

Doğru Cevap: "E" o yazıyor, yazar
Soru Açıklaması

Muzâri fiil çekimiyle kurulmuş cümlenin çevirisi "o yazıyor, yazar"dır. 

12.
  Yandaki resmi anlatan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

13.

Arapçada işaret sıfatlarıyla ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Arapçada işaret sıfatları "bu, şu, o" şeklinde tek kullanılacağı gibi, işaret ettiği isimle birlikte de kullanılabilir. 

II. Muşârun ileyh olan sözcük ile işaret sıfatları cinsiyet bakımından birbiriyle uyumlu olmak zorundadır.

III. İşaret sıfatıyla birlikte kullanılan sözcük (muşârun ileyh), belirli olabildiği gibi belirsiz de olabilir.

IV. Arapçada işaret sıfatı ("bu adam, şu çocuklar" örneklerinde olduğu gibi) her zaman tekil kullanılmaktadır. 

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

I. Arapçada işaret sıfatları "bu, şu, o" şeklinde tek kullanılacağı gibi, işaret ettiği isimle birlikte de kullanılabilir. Doğru. 

II. Muşârun ileyh olan sözcük ile işaret sıfatları cinsiyet bakımından birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Doğru. Ayrıca sayı bakımından da uyumlu olmak zorundadır. 

III. İşaret sıfatıyla birlikte kullanılan sözcük (muşârun ileyh), belirli olabildiği gibi belirsiz de olabilir. Yanlış. Daima belirlidir. 

IV. Arapçada işaret sıfatı ("bu adam, şu çocuklar" örneklerinde olduğu gibi) her zaman tekil kullanılmaktadır. Yanlış. İşaret ettiği ismin yapısına uygun olarak tekil, ikil ya da çoğul biçimde kullanılır. 

Doğru yanıt A'dır. 

14.

İfadesiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. :, Mâzî fiil, üçüncü şahıs, tekil, eril.

II. : Fâ‘il, merfû, ref alâmeti sondaki damme.

III. : Mef‘ûlun bih, mahallen mansûb, çünkü zamir (ayrık nesne zamiri).

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Verilen bilgilerin tamamı doğrudur. Doğru yanıt E'dir. 

15.
i.     ii.     iii.         iv.   v.   vi.       vii.    Yukarıda verilen haftanın günlerinin Pazartesiden başlayarak doğru dizilimi hangi şıkta verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" v, vi, vii, iv, iii, i, ii
Soru Açıklaması

i. (yevmu’s-sebt) cumartesi

ii. (yevmu’l-ehad) pazar

iii. (yevmu’l-cum‘a) cuma

iv. (yevmu’l-hamîs) perşembe

v. (yevmu’l-isneyn) pazartesi

vi. (yevmu’s-sulâsâ’) salı

vii. (yevmu’l-erbi‘â’) çarşamba

16.
           Yukarıda verilen cümlelerin anlamlı bir diyalog oluşturacak şekilde dizilimiş hali hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" iii, vi, ii, i, v, iv
Soru Açıklaması

17.
Aşağıda verilen kelimelerin ifade ettiği nesnelerden hangisi banyoya ait değildir?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

a. (selletu’l-gasîl) çamaşır sepeti

b. (havdu’l-istihmâm) banyo küveti

c. (sâ’ilu’l-istihmâm) duş jeli

d. (vahdetu’t-tilfâz) televizyon ünitesi- Bu oturma odasına ait bir eşyadır. 

e. (minşefe) havlu

18.

ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Siz ikinizi, siz ikinize
Soru Açıklaması

siz ikinizi, siz ikinize anlamına gelmektedir. Doğru yanıt A'dır. 

19.
Aşağıda sıfat tamlamasıyla ilgili olarak verin ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?            i. Sıfat tamlamasında sözcüklerin sıralanışı Türkçeyle aynıdır.   ii. Bir sıfat tarafından nitelenen sözcüğe mevsûf adı verilir.   iii. Sıfat ile mevsûf cinsiyet, i'râb, sayı ve ma‘rifelik-nekiralık bakımından uygun olmalıdır.   iv. Sıfat, tek bir kelime olabileceği gibi bir niteleme cümlesi de olabilir ve belirli isimlerden sonra gelir.
Doğru Cevap: "D" ii ve iii
Soru Açıklaması

i. Sözcüklerin sıralanışı açısından sıfat tamlaması Türkçe sıfat tamlamasından farklıdır. Türkçede sıfat, nitelediği sözcükten önce gelir. 

iv. Arapçada sıfat, tek bir kelime olabileceği gibi bir niteleme cümlesi de olabilir. Bir cümlenin niteleme cümlesi olabilmesi için belirsiz bir isimden sonra (bu isim tekil de olabilir, çoğul da) kullanılmış olması gerekir. Başka bir deyişle, belirsiz isimlerden sonra gelen cümleler niteleme cümleleridir, dolayısıyla sıfattır.

20.

 “أَنْتُمْ........... القهوة

“Siz kahve içmeyin.” anlamını vermesi için yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "E" لاَ تَشْرَبُوا
Soru Açıklaması

A,B ve D seçenekleri emr-i hâzır kipinde fiillerdir. "İçmeyin" anlamında bir fiil istendiğine göre nehiy olmalıdır. C şıkkı verilen zamire uymaz. Doğru cevap E'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.