Arapça 3
Deneme Ara Sınavı 5
1.

Aşağıdakilerden hangisi "cem' muhâtabanın mâzîsi"nde yazılmış bir cümledir?

Doğru Cevap: "B" أَنْتُنَّ كَتَبْتُنَّ
Soru Açıklaması

Geçmiş zaman çoğul dişil anlamına gelen "cem' muhâtabanın mâzîsi"ne göre "entunne ketebtunne" şeklinde olması gereken cevap B şıkkında yazılıdır. Bu nedenle doğru cevap B şıkkıdır.

2.

 cümlesinin doğru çevirisi hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Bana sunduğun hizmetten dolayı sana teşekkür ederim.
Soru Açıklaması

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi harf-i cer ile kullanılan ve "bir şeye zorlamak" anlamına gelen bir fiil içermektedir? 

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

A seçeneğindekiifadesi "Sonuçlarından emin oldun mu?", 

E seçeneğindeki  ifadesi "Kaldığından emin olduktan sonra derse katılmadı." anlamında;

B seçeneğindeki ifadesi "Bu işler kilo artışına neden oluyor."

C seçeneğindekiifadesi "Tüm yollar Roma’ya çıkar." anlamında iken

D seçeneğindeki ifadesi "Çocuğu yemeğini bitirmeye zorlamayın." anlamına gelmektedir. Doğru yanıt D'dir. 

4.

Cümlelerinin çevirileri doğru sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" 1. Hasta öğrenciyi muayene eden doktor geldi. 2. Hasta öğrenciyi muayene eden iki doktor geldi. 3. Arapça konuşan öğrenciyi gördüm.  4. Arapça konuşan iki öğrenciyi gördüm.
Soru Açıklaması

5.

 Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi edat getirilmelidir?

.دَرَسْتُ الـفَلْسفَة  قَبْلَ...... أصيرَ طَبيبًا

Doğru Cevap: "D" أَنْ
Soru Açıklaması

Boşluktan sonra yer alan fiil mansûbdur. O halde boşluğa nasb edatı getirilmelidir. A ve D şıklarındaki edatlar nasb eder ancak A şıkkındaki “için” anlamına gelen edat boşluğa uygun değildir.  قَبْلَ أنْ  yapısı“-den önce” anlamı verir. Boşluğa “أَنْ getirildiğinde anlamlı bir cümle oluşur.  “Doktor olmadan önce felsefe okudum.” Doğru cevap D’dir.

6.

 cümlesinden sonra hangi cümlenin gelmesi uygundur?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

7.

Aşağıdakilerden hangisi "tesniye gaib şimdiki/geniş zaman"da yazılmış bir cümledir?

Doğru Cevap: "E" هُمَا يَكْتُبَانِ
Soru Açıklaması

"İkil erkek geniş/şimdiki zaman" anlamına gelen cümle "huma yektubani" şeklinde okunmaktadır. Bu nedenle doğru cevap E şıkkıdır.

8.

"Bundan emin misin?" anlamına gelen "هَلْ أنْتَ مُتَأَكَّدٌ ... ذلك" cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken harfi cer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" مِنْ
Soru Açıklaması

Kelimeye eklendiğinde ayrılma durum eki anlamına katan harfi cer "min" şeklinde okunan مِنْ'dir. Bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır.

9.

Aşağıdaki çevirilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" İnsanlar burada kablosuz internet bulurlar. - 
Soru Açıklaması

10.

“Bir gün sonra eve varacağız.” cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" .سَنَصِل إلى البيت بعد يوم
Soru Açıklaması

Varacağız anlamına gelen fiil سَنَصِلُ, o halde C veya D doğrudur. C seçeneğinde بيتِنا yani evimiz kelimesi kullanılmıştır. Oysa Türkçe cümlede eve kelimesi geçmektedir. Doğru cevap D’dir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi "أَنْتُمْ سَتَكْتُبُونَ" ifadesinin tam Türkçe karşılığıdır?

Doğru Cevap: "A" Sizler yazacaksınız.
Soru Açıklaması

Verilen ifade "entum setektubune" şeklinde okunur ve "sizler yazacaksınız anlamına gelmektedir. Bu nedenle doğru cevap A şıkkıdır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi Cem' ve Muhataba formundadır? 

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

 mufred gaibe,  cem gaib, tesniye muhatab ve cem metekellim formundadır. D seçeneğindeki  ise cem, muhataba formundadır. Doğru yanıt D'dir. 

13.

"أُصْلِحَتْ السَّيَّارَةُ مِنْ قِبَلِ المُصَلَّحِ - Araba, tamirci tarafından tamir edildi."

Yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" مِنْ - "yüzünden" anlamına gelen harf-i cer
Soru Açıklaması

مِنْ "yüzünden" değil "tarafından" anlamına gelmektedir. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.

14.
Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade hangi seçenekte verilmiştir? .أنا وكُلُّ شبابِ القريةِ نَصومُ طَوال شهر رمضان......
Doğru Cevap: "E" كُنْتُ
Soru Açıklaması

Seçeneklerde verilenlerden cümle başına kâne getirmemiz gerektiğini anlarız. Cümle başında yer alan أنا zamirinden önce kâne uygun çekimde olmalıdır. E hariç bütün seçeneklerde kâne fiilleri üçüncü şahıs çekiminde yer almaktadır. Sadece E şıkkı birinci şahısta çekimlenmiştir. Doğru cevap E’dir.

15.

"أَبُو بَكرٍ الصِّدِّيقُ أَوَُلُ مَنْ أَسلَمَ مِنْ الرِّجَالِ" cümlesinde altı çizili kelimenin irâbı nasıl yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Muzâf ileyh, mahallen mecrûr.
Soru Açıklaması

Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır.

16.

Aşağıdaki Arapça cümle ve Türkçe karşılıkları hangi seçenekte yanlış eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" أُعْلِمَ الدَّرْسُ - Ders anlatıldı.
Soru Açıklaması

A şıkkındaki cümle doğru bir şekilde kurulmuş edilgen bir cümledir ve anlamı da "ders anlatıldı/bildirildi"dir. Bu nedenle doğru cevap A şıkkıdır.

17.

 Aşağıdaki fiillerden hangisi muzâri mechûl formdadır?

Doğru Cevap: "B" يُنَظَّمُ
Soru Açıklaması

Mezîd fiillerin Geniş/Şimdiki Zaman yani muzâri formları mechûle çevrilirken fiilin son harekesi ile sükûn harekeleri hiç değişmez. Baştaki muzâraat harfinin harekesi dammeye, fiilin diğer harekeleri fethaya çevrilir. E şıkkı mâzî fiildir. B şıkkı dışındakiler ise ma‘lûm yani etken formdadır. Doğru cevap B’dir.

18.

İfadesi ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. : Nâkıs fiil, isim ve haber alır, ismini ref haberini nasb eder. İsmi gizli

zamir ’dir.

II. : ile başlayıp sona kadar devam eden fiil cümlesi, 'nin haberidir. 

III. : İşaret sıfatı (ismu’l-işâra), mef‘ûlun bih, mahallen mansûb, .ünkü işaret sıfatları mebnîdir.

IV. : Mef‘ûlun bih, mansûb, nasb alâmeti sondaki fethadır.

Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması

: Nâkıs fiil, isim ve haber alır, ismini ref haberini nasb eder. Sonundaki bitişik ref zamiri (?) ismidir, mahallen merfûdur, çünkü zamirler mebnîdir.

: Muşârun ileyhtir, irâbı işaret sıfatının aynısı olacağından mansûbdur, nasb alâmeti sondaki fethadır.

Dolayısıyla birinci ve dördüncü maddelerde verilen bilgiler doğru değildir. Doğru yanıt B'dir. 

 

19.

Aşağıdakilerden hangisi "Girmeden önce izin almalısın." cümlesinin doğru çevirisidir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

20.

Verilen kalıp ifadenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" -gerekir, -sız olmaz
Soru Açıklaması

Doğru yanıt A'dır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.