Arapça 3
Deneme Ara Sınavı 6
1.

Aşağıdaki fiillerden hangisi edilgen formda değildir?

Doğru Cevap: "C" حَسُنَ
Soru Açıklaması

Sulâsî fiillerin mâzî maʻlûm formları daima (فُعِلَ - fuʻile) kalıbında edilgene (mechûle) dönüştürülür. Hatırlanacağı üzere ecvef fiillerde aynu’l-fiil illetlidir. İʻlâl kurallarına göre illetli harf harekeli, kendinden önceki harf de harekeli olduğunda illetli harfin harekesi kendinden önceki sağlam harfe aktarılır ve illetli harfin kendisi bu harekeye uygun bir illetli harfe dönüşür. Bu durumda fâu’l-fiil kesra ile harekelenmiş olur. B ve E mechûl formda ecvef fiildir. A şıkkında mechûl formda muda‘‘af fiil, D şıkkında ise mechûl formda mehmûz fiil yer almaktadır. Sadece حَسُنَ fiili maʻlûm yani etken formdadır. Doğru cevap C’dir.

2.

Aşağıdaki seçeneklerde verilen sözcüklerden hangisi muzâri mechûl değildir?

Doğru Cevap: "D" يَتَفَاعَلُ
Soru Açıklaması

A, B, C ve E şıklarındaki seçenekler muzâri mechûl iken D şıkkındaki sözcük sadece muzâridir. Bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır.

3.

"رَكِبْتُ السيارةَ التي ستأخُذُني إلى المطار" cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Beni havaalanına götürecek arabaya bindim.
Soru Açıklaması

Verilen cümlenin Türkçedeki tam karşılığı "Beni havaalanına götürecek arabaya bindim."dir. Bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır.

4.

“رَأَيْتُ الطَّالِـبَيْنِ مَنْ يَتَكَلَّمانِ العربيَّةَ” cümlesinde ism-i mevsûlün yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

Doğru Cevap: "B" اللَّذَيْنِ
Soru Açıklaması

Sorudaki Arapça cümlenin mefûlun bihinden sonra sıfatı durumunda olan bir ism-i mevsul getirilmiştir. Bu ism-i mevsul mebnidir ancak bu ism-i mevsul yerine başka bir ism-i mevsul getirmek istersek, mefulun bih mansub, muzekker (eril) ve tesniye (ikil) olduğu için ona uygun olarak muzekker, tesniye ve mansub olması gerekir. Doğru cevap B'de yer alan "اللَّذَيْنِ"dir.

5.

 sorusuna en uygun cevap hangisidir?

Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması

6.

"الشعب التركي يُعْتَبَرُ شعباً لطيفاً و مِضْيَافاً" cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Türk halkı zarif ve misafirperver bir halk olarak kabul edilir.
Soru Açıklaması

Soruda verilen cümlenin tam karşılığı "Türk halkı zarif ve misafirperver bir halk olarak kabul edilir" şeklinde olmalıdır. Bu nedenle doğru cevap E şıkkıdır.

7.

Arapçada "genellikle" anlamına gelen zaman zarfı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" عَادَةً
Soru Açıklaması

Arapçada "genellikle" anlamına gelen harf-i cer "adeten" şeklinde okunan عَادَةً sözcüğüdür. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.

8.

"حَضَرَ الطِّفْلُ - Çocuk geldi" cümlesi ile "رَأَيْتُ الطِّفْلَ في الحَديقَةِ - Çocuğu parkta gördüm" cümlesini bağlantılayarak "parkta gördüğüm çocuk geldi" anlamına gelen yeni bir cümle ortaya çıkarmaya çalışırsak bu yeni cümle aşağıda bulunan hangi seçenekteki gibi olurdu?

Doğru Cevap: "C" حَضَرَ الطِّفْلُ الَّذي رَأَيْتُه في الحَديقَةِ
Soru Açıklaması

"Parkta gördüğüm çocuk geldi" anlamına gelen cümle "حَضَرَ الطِّفْلُ الَّذي رَأَيْتُه في الحَديقَةِ"dir. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Mâzî zamanda, Tesniye, Muhataba formundadır? 

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

 Geniş/Şimdiki zaman, Tesniye, Muhâtaba formunda; Gelecek zaman, Tesniye, Muhâtab formunda; 

Geniş/Şimdiki zaman, Cem', Muhâtab formunda; 

 Mâzî, Cem', Muhâtaba formunda yazılmıştır.

C seçeneğinde verilen  Mâzî, Tesniye, Muhâtaba formunda yazılmıştır. Doğru yanıt C'dir. 

10.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "Mâzî - Muzâri - Muzâri Mechûl" sıralamasına göre doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" شاهَدَ - يُشاهِدُ - يُشاهَدُ
Soru Açıklaması

E şıkkındaki sözcükler sırasıyla "izledi - izliyor - izleniyor" anlamlarına gelmektedir. Yani sırasıyla "mâzî - muzâri - muzâri mechûl"dür. Bu nedenle doğru cevap E şıkkıdır.

11.

"قَرَأتُ كُلَّ الكُتُبِ ...... تَتَحّدَّثُ عن الشَّرْقِ اﻻٔوْسطِ" cümlesinde verilen boşluğu aşağıdaki ismi mevsûllerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "C" الَّتي
Soru Açıklaması

Verilen cümleyi mantıklı bir hale getirebilecek olan ism-i mevsûl C şıkkındadır. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.

12.

Aşağıda nasb edatlarıyla verilen muzâri fiillerden hangisinin kullanımı doğrudur?

Doğru Cevap: "E" لَنْ يَشْهَدْنَ
Soru Açıklaması

Nasb edatlarından sonra gelen muzâri fiilllerin mansûb olması gerekir. A ve B şıklarındaki fiillerin sonu fethalı, C ve D şıklarındaki fiillerin sonundaki nun düşürülmüş olmalıydı.

Muzâri fiil mansûb olduğunda dişil çoğullardaki nunlar ise zamir oldukları için hiçbir zaman düşmezler. Doğru cevap E’dir.

13.

"حَضَرَ الطِّفْلُ ...... رَأَيْتُه في الحَديقَةِ" cümlesinin müennes, mecrûr ve mufred olduğunu düşünürsek boşluğa hangi ism-i mevsûl gelmelidir?

Doğru Cevap: "D" الَّتي
Soru Açıklaması

Eğer cümleyi müennes mecrûr ve mufred olarak kuracaksak boşluk bırakılan yere gelebilecek tek ism-i mevsûl "الَّتي"dir. Bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır.

14.

Aşağıdaki cümlenin “Mutluluğumu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum.” anlamını vermesi için boş bırakılan yere hangi fiilin getirilmesi gerekir?

.لا أَعْرِفُ كَيْفَ ........عَنْ سعادَتي

Doğru Cevap: "C" أُعبِّرُ
Soru Açıklaması

Cümle başındaki لاأَعْرِفُ  ifadesi “bilmiyorum” anlamına gelir. عَنْ  harf-i cerinden önceki boşluğa gelen fiilin ifade etme anlamı taşıması gerekir. A şıkkında “istiyorum” B şıkkında “soracağım” D şıkkında “öneriyorum” ve E şıkkında “alıyorum” anlamına gelen fiiller yer alır. عبَّرَ  fiili عَنْ   harf-i ceri ile birlikte “Bir şeyi dile getirdi , ifade etti” anlamı verir.  Doğru cevap C’dir.

15.

"Bu yıl yeni bir daireye taşınmayacaklar." cümlesinin doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

16.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi geniş zamanın hikâyesi kipindedir?

Doğru Cevap: "C" .كان عَلِيٌّ يَلْعبُ مع الأطْفال
Soru Açıklaması

A ve E şıklarında kâneden sonra gelen قد  edatı cümlelerin geçmiş zamanın hikâyesi olduğunu gösteriyor. B şıkkında kâneden sonra gelen fiilin başında yer alan س cümlenin gelecek zamanın hikâyesi olduğunu gösteriyor. D şıkkında kâneden sonra bir fiil cümlesi yok bu bakımdan hikâye kipinde olamaz. Geniş zamanın hikâyesi kipi, haberi muzâri fiil olan isim cümlesinin başına kâne getirilerek elde edilir. C şıkkında kâne ve isminden sonra muzâri fiil geliyor. Bu cümle “Ali çocuklarla oynardı.” şeklinde Türkçeye çevirilebilir. Geniş zamanın hikâyesi kipindedir. Doğru cevap C’dir.

17.

Muzari fiil çekimi ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I. Muzâri mechûl fiil çekimi, muzâri ma‘lûm fiil çekiminden farklıdır. 

II. Nâkıs fiilden elde edilen mezîd fiillerin muzârileri edilgen yapıya çevrilirken sondaki illetli harf daima bu fetha harekesine uygun illetli harf olan elif biçiminde görünür.

III. Buradaki illetli harf daima elif-i maksûre biçiminde yazılır.

Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması

Muzâri mechûl fiil çekimi, muzâri ma‘lûm fiil çekiminden farklı değildir, dolayısıyla ilk maddede verilen bilgi doğru değildir. Nâkıs fiilden elde edilen mezîd fiillerin muzârileri edilgen yapıya çevrilirken sondaki illetli harf daima bu fetha harekesine uygun illetli harf olan elif biçiminde görünür. Buradaki illetli harf daima elif-i maksûre biçiminde yazılır. İkinci ve üçüncü maddelerde verilen bu bilgiler ise doğrudur. Dolayısıyla doğru yanıt E'dir. 

18.

"Ben mutfağa yaklaşmak istemem." cümlesinin doğru çevirisi hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

19.

“Güneş yoluyla kıble nasıl belirlenir?” cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" كَيْف تُـحَدَّدُ القبلَةُ بِواسطَةِ الشَّمس؟
Soru Açıklaması

 Sorudaki Türkçe cümlenin yüklemi edilgen formdadır. Seçeneklere baktığımızda sadece A ve D’de yer alan cümlelerin fiillerinin mechûl (edilgen) olduğunu görürüz.  D şıkkında soru edatı  هل istediğimiz anlam olan “nasıl”ın karşılığı değildir. Doğru cevap A’dir.

20.

İfadesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Doğru Cevap: "C" Gelecek zamanın hikayesi kipi, Cem', Gâib
Soru Açıklaması

Soru kökünde verilen ifade "onlar yazacaklardı" anlamında olup gelecek zamanın hikayesi kipi, Cem', Gâib formda oluşturulmuştur. Doğru yanıt C'dir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.