Arapça 4
Deneme Ara Sınavı 2
1.

Aşağıdaki cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

".سألَ قاضي المحكمةِ محاميَ المتهمِ بضعةَ أسئلة"

Doğru Cevap: "B" Mahkemenin hakimi sanık avukatına birkaç soru sordu.
Soru Açıklaması

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı B şıkkında verilmiştir.   بضعةَ "bir kaç" , المتهمِ "sanık", محاميَ  " avukat anlamındadır. Doğru cevap B’dir.

2.

Aşağıdaki cümlede altı çizili olan kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

"يحسب البخيل أن المال خالد"

Doğru Cevap: "D" يظن
Soru Açıklaması

"يحسب" fiilinin eş anlamlısı istendiği için doğru cevap D’dir.

3.

- cümlesinin i-râbıyla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Cümledeki olumsuzluk "henüz/hala" anlamında konuşulan ana kadar devam eder.
Soru Açıklaması

Bu edat da, ْ لمَ gibi, devamlı muzâri fiilin başında gelir. ْ لمَ gibi, muzâri fiilin manasını olumsuz geçmişe çevirir. Ancak ْ لََّما .deki olumsuzluk, mutlaktır َلم daki olumsuzluk, sözü edilen geçmiş zamandan, konuşulan âna kadar devam eder. َّمَال bulunan cümlede “henüz” veya “hâlâ” ifadeleri kullanılır. ٌّي ِ َل ُ ْب ع َ ْكت لََّما ي ُ َه ْس َر د cümlesinin tercümesini şöyle yaparız: “Ali dersini henüz/hâlâ yazmadı”. َ ْس :لَي Bu, ان َ كَ nin benzerlerinden, nâkıs, mâzî bir fiildir. ان َ كَ gibi ismini raf, haberini nasbeder ve isim cümlesini olumsuz hale getirir. Genel olarak “değil” anlamındadır. Örnek:ينَ يِّ ِ ِلنـَّْفع ً ل ْ َصة ُ ُفـر َة الصَداق َ ِت َّ ْس يَول (Dostluk, benciller için bir fırsat değildir). Bu cümlede, تِ َ ْس ُ ,in ismi لَي َة الصَداق ً haberi , َّ ْ َصة .dir ُفـر Cümleye olumsuzluk anlamı verdiren, تِ َ ْس

4.

Aşağıda verilen terim-açıklama eşleşmelerinden doğru olanı hangi şıkta verilmiştir?

1. Temyiz

a. Temyîzden önce zikredilen zâhir (açık) müphem isimdir.

2. Mümeyyez

b. Kapalılığı yanına bir kelime eklenerek giderilen isimdir.

3. Melfûz mümeyyez

c. Zikredilmeyen ama konuşmadan anlaşılandır.

4. Melhûz mümeyyez

d. Müphem (kapalı) olan isim (zat) veya nispeti (cümleyi) açıklamak için zikredilen nekre isimdir.

Doğru Cevap: "D" 1d, 2b, 3a, 4c
Soru Açıklaması

Türkçede “asıl sayı sıfatı” dediklerimiz, Arapçada sıfat kabul edilmez. Örneklerle açıklarsak, “Üç öğrenci sınıftan çıktı ِّ Arapçada asıl sayılardan sonra “Temyîz” kavramı söz konusudur. Temyîzin tarifi şöyledir: Temyîz, müphem (kapalı) olan isim (zat) veya nispeti (cümleyi) açıklamak için zikredilen nekre isimdir. (Otuz turist gördüm) cümlesinde müphem olan isim (zat), ينَ ِ َث َلا .sayısıdır ث ا ً deki kapalılığı giderdiği için temyîzdir. “Otuz” kelimesi, muhatabın zihninde sayılan şeyin ne olduğu konusunda bir açıklık sağlamaz. Bunu muhatabın zihninde netleştirecek bir kelime zikrederiz ki, bu kelimeye temyîz denir. ً(Köy hava yönünden iyidir/Köyün havası iyidir) cümlesinde ً َاء َو ه cümledeki kapalılığı giderdiği için temyîzdir. Müphem olana da mümeyyez denilir.

Mümeyyez iki çeşittir:

a. Melfûz (telaffuz edilen) mümeyyez: Bu, temyîzden önce zikredilen zâhir (açık) müphem isimdir. Yukardaki örnekte geçen ينَ ِ َث َلا melfuz ث mümeyyezdir.

b. Melhûz (anlaşılan) mümeyyez: Bu, zikredilmeyen ama konuşmadan anlaşılandır. ً َاء َو ُ ه ة َ ي ْ القر ِت َ َ َاب ط (Köy hava yönünden iyidir/Köyün havası iyidir) cümlesinde mümeyyez, melhûzdur 

5.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

".قبض البوليس ---- تجار المخدرات"

Doğru Cevap: "B" على
Soru Açıklaması

 "قبض" fiili "على" harf-i ceri aldığı için doğru cevap B’dir.

6.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" 100 ve 1000 sayısı, atıflı olarak başka bir sayıyla söylenirse, temyîz ilk söylenen sayıya uyar.
Soru Açıklaması

100 ve 1000 sayısı, atıflı olarak başka bir sayıyla söylenirse, temyîz en son söylenen sayıya uyar.

7.

"كتبَ" fiilinin ism-i mekanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" مكتب
Soru Açıklaması

"كتبَ" fiilinin ism-i mekanı "مكتب" olduğu için doğru cevap E’dir.

8.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

"........استمع إلى نصيحة"

Doğru Cevap: "A" أبيك
Soru Açıklaması

"أبيك" muzafun ileyh konumunda olduğu için doğru cevap A’dır.

9.

"Devamlı muzâri fiilden önce gelir. Muzâri fiilin manasını olumsuz geçmişe çevirir ve cezmeden" edat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

10.
 edatı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Mazi fiilin başında gelir.
Soru Açıklaması

c. Dua ve beddua ifade eden لا: Bu, mazi fiilin başında gelir. Olumsuzluktan başka, hiçbir değişiklik yapmaz. Örnek: تَ ضْ رِ َ َ م Hasta) لا olmayasın!) ْ

:لَن Bu edat, devamlı muzâri fiilden önce gelir, onun manasını gelecek zamanın olumsuzuna çevirir ve nasbeder. Örnek: َل بَ ِ ْ أَ ْكذ Yalan) ن söylemeyceğim).

İfade ettiği mana da gelecek zamanın olumsuzudur. Örnek: بَ ِ َ ْكذ ْ ي O yalan , لَن söylemeyecek.

11.

Aşağıda verilen sayıların Arapça karşılıklarıyla doğru eşleşmesi hangi şıkta verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1d, 2c, 3e, 4a, 5b
Soru Açıklaması

12.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

".لم يغادر ---- الفندقَ بعدُ"

Doğru Cevap: "D" الخبراءُ
Soru Açıklaması

Boşluğa fail gelmesi gerektiği için doğru cevap D’dir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi ism-i tasgir değildir?

Doğru Cevap: "A" مَخْرَج
Soru Açıklaması

"مَخْرج" ism-i mekan olduğu için doğru cevap A’dir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi "melfüz mümeyyez" çeşitlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Zaman ölçüleri
Soru Açıklaması

Dört çeşit melfûz mümeyyez vardır:

a. Ağırlık ölçüleri. Örnek: ا ً َب ا َذه ً َام جر ْ ُت ِ ي َ َر ْشتـ ِ ا (Bir gram altın satın aldım).

b. Hacim ölçüleri. Örnek: ً َاء ا م ً ْ ُت ُكوب ربِشَ (Bir bardak su içtim).

c. Uzunluk ve alan ölçüleri. Örnek: اً ا ُصوف ً ْر ِتـ ُ م ِني التَّ ِ اجر َ َاع ب (Tacir bana bir metre yün sattı).

d. Sayılar.

15.

Aşağıdaki cümlede ism-i tasgir hangisidir?

".تجري نُهير أمام منزلنا في القرية"

Doğru Cevap: "D" نُهير
Soru Açıklaması

"نُهير" yapısı itibariyle ism-i tasgir olduğu için doğru cevap D’dir.

16.
Aşağıda verilen olumsuzluk edatlarının, açıklamalarıyla doğru olarak eşleşmesi hangi şıkta verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1b, 2c, 3a
Soru Açıklaması

17.

Aşağıdakilerden hangisi ism-i alet değildir?

Doğru Cevap: "C" مَلعَب
Soru Açıklaması

"ملعب" ism-i mekan olduğu için doğru cevap C’dir.

18.

"فتحَ" fiilinin ism-i aleti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" مفتاح
Soru Açıklaması

 "فتحَ" fiilinin ism-i aleti "مفتاح" olduğu için doğru cevap B’dir.

19.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen harf-i ceri bulunuz.

".أسفر حادث السير ---- مقتل أربعة أشخاص"

 

Doğru Cevap: "B" عن
Soru Açıklaması

"أسفر" fiili "عن" harf-i ceri aldığı için doğru cevap B’dir.

20.

"Havuzda kırk üç yüzücü var." cümlesinin Arapça karşılığı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.