Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2013 - Final Soruları
1.
II. Mahmut döneminde saray ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak
belgesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Merkezi otoritenin sınırlandırılması
Soru Açıklaması
2.
Tanzimat Fermanı’nın yeni yönetim tarzı bakımından dikkat çeken en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu açıklaması ve meclisler eliyle karar alma anlayışını getirmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde Adliye alanında yapılan
düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mecelle’nin kabul edilmesi
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde
savaşmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Avusturya-Macaristan güçlerine yardım etmek
Soru Açıklaması
5.
Doğu Trakya bölgesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin yürürlüğe konulmasıyla savaşılmadan elde edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mudanya Antlaşması
Soru Açıklaması
6.
Milletin güvenini kazanmış kişilerin katılacağı milli bir kongrenin Sivas’ta
toplanması düşüncesi ilk kez nerede gündeme getirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Amasya’da
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’ye karşı işgal emeli beslemeyen herhangi bir devletten dış yardım
alınabileceği kararı ilk kez aşağıdaki kongrelerden hangisinde alınmıştır?
Doğru Cevap: "B" Erzurum Kongresi’nde
Soru Açıklaması
8.
Birinci İnönü Savaşı’nda kazanılan zaferin  en önemli sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" TBMM’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Ankara’da TBMM’nin açılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması değerlendirildiğinde ortaya
çıkan en önemli sonuçlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti’nin fiilen sona ermesi
Soru Açıklaması
11.
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgallere karşı oluşturulan hareketleri bir
araya getirmek amacıyla 29 Kasım 1918 tarihinde kurulan yeni örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Milli Kongre
Soru Açıklaması
12.
Mustafa Kemal Paşa İstanbul’un işgali üzerine Ankara’da açılacak Meclis’in hangi
sıfatla toplanacağını açıklamıştır?
Doğru Cevap: "E" Olağanüstü yetkilerle donatılmış
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Medeniyetçi Grubu
Soru Açıklaması
14.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm
bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program,
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dokuz Umde (İlke)
Soru Açıklaması
15.
Mustafa Kemal Atatürk 7-8 Ağustos 1921’de Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sürdürülmesi için çeşitli mal ve hizmetlerin sağlanması amacıyla aşağıdaki düzenlemelerden hangisini gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nden önce, 19. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren tarım sektöründe görülen özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Toprakların tümünün devlet mülkiyetinde olması
Soru Açıklaması
17.
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önemli gelişmeleri ve tarihleri ile ilgili aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Amasya Genelgesi - 11 Eylül 1919
Soru Açıklaması
18.
TBMM tarafından Lozan’a gönderilen heyet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İsmet Bey, Rıza Nur, Hasan Saka
Soru Açıklaması
19.
Lozan Barış Antlaşması’nın içeriği ve temel özellikleri değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Misak-ı Milli’yi tam olarak gerçekleştirmiştir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Barış Konferansı görüşmelerinin 4 Şubat 1923’te kesintiye uğramasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Kıbrıs ve Adalar sorunu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.