Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2013 - Vize Soruları
1.
Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Macaristan’dan tümüyle
çekilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Karlofça Antlaşması
Soru Açıklaması
2.
III. Selim döneminde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Nizam-ı Cedid
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki gelişmelere paralel
olarak yaşanan buhranın sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Merkezi otoritenin güçlenmesi
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’nin bir buhran dönemine girmesinde medreselerin bozulmasını temel faktör olarak gösteren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Katip Çelebi
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti ile Avusturya İmparatorluğu arasında yapılan Pasarofça
Antlaşmasından sonra başlayan, devletin içyapısında bazı düzenlemelerin
gerçekleştirildiği 1718–1730 yılları arasını kapsayan döneme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Lale Devri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan uygulamalardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Fransızca eğitim veren Galatasaray Sultanisi’nin açılması
Soru Açıklaması
7.
II. Meşrutiyetin ilanını sağlayan en önemli güç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İ ttihat ve Terakki Cemiyeti
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı ile istenen ve hayata geçirilen düzenlemeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Asakir-i Mansure-i Muhammediye
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde halkın yerel düzeyde yönetime
katılmasını sağlayan ilk girişimlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Muhasıllık Meclislerinin kurulması
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti’nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden I. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 23 Aralık 1876
Soru Açıklaması
11.
I. Balkan Savaşı sonrası aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Osmanlı Devleti
Balkanlardan çıkartılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Londra Antlaşması
Soru Açıklaması
12.
Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı donanması bu savaşta büyük bir fayda sağlamıştır.
Soru Açıklaması
13.
1914 Meclis-i Mebusan’ı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Mecliste sadece İttihat ve Terakki Partisi mensupları yer almıştır.
Soru Açıklaması
14.
II. Abdülhamid’in İslamcılık politikası ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Arap yarımadası, Mısır, Suriye ve
Yemen’deki Arap milliyetçi akımlarına karşı
geliştirilmiş, birleştirici bir siyasi akımdır.
B) Ermeni ayrılıkçı hareketinin önlenmesini
hedeflemektedir.
C) Panslavizm’e karşı geliştirilen bir politikadır.
D) Pancermenizm ile benzer nitelikler
göstermektedir.
E) O smanlı Devleti sınırları içindeki
gayrimüslim tebaayı İslam bayrağı altında
toplamayı amaçlamaktadır.
Doğru Cevap: "A" Arap yarımadası, Mısır, Suriye ve Yemen’deki Arap milliyetçi akımlarına karşı geliştirilmiş, birleştirici bir siyasi akımdır.
Soru Açıklaması
15.
1908-1912 Meclis-i Mebusan’ı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sopalı seçimler sonucunda oluşan meclistir.
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’taki egemenliğini ve Kuzey Afrika’daki siyasi
varlığını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Uşi Antlaşması
Soru Açıklaması
17.
1871 yılında Üç İmparatorlar ligi olarak bilinen toplantı ile Avrupa’da ortak politika
takip etme kararı alan üç devlet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya
Soru Açıklaması
18.
Kafkasya cephesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sarıkamış Harekatı Türk ordusunun yenilgisiyle sonuçlanmıştır.
Soru Açıklaması
19.
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının
gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Sanayi İnkılâbı
Soru Açıklaması
20.
1838 Balta Limanı Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İthalatı kısıtlayan, gümrük vergilerini yükselten hükümler içermektedir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.