Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2014 - Büt Soruları
1.
Vaka-i Hayriye adıyla tarihe geçen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeniçeri Ocağının kaldırılması
Soru Açıklaması
2.
II. Mahmut döneminde saray ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak
belgesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Merkezi otoritenin sınırlandırılması
Soru Açıklaması
3.
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışan gizli cemiyetlerden “Vatan ve Hürriyet
Derneği” kim tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Mustafa Kemal (Atatürk)
Soru Açıklaması
4.
Kanun-ı Cedit tasarısı aşağıdaki devlet adamlarından hangisi tarafından hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Mithat Paşa
Soru Açıklaması
5.
Son model telgraf makinelerinin getirilmesi ve telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya
öğrenci gönderilmesi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" II. Abdülhamit
Soru Açıklaması
6.
Misak-ı Millîyi kabul eden son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı aşağıdaki seçimlerden
hangisi sonrasında toplanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1919 seçimleri
Soru Açıklaması
7.
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Sanayi İnkılâbı
Soru Açıklaması
8.
I. Dünya Savaşı’nda Kanal Cephesini komuta eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cemal Paşa
Soru Açıklaması
9.
Mustafa Kemal Paşa’nın 25 Mayıs - 12 Haziran 1919 tarihleri arasında Havza’da
bulunduğu süre içerisinde izlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sivil ve askeri yöneticilerden işgallere karşı miting ve protestolarda bulunmalarını istemesi
Soru Açıklaması
10.
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgallere karşı oluşturulan hareketleri bir
araya getirmek amacıyla 29 Kasım 1918 tarihinde kurulan yeni örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Milli Kongre
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda kabul edilen Misak-ı
Milli belgesinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Yeni bir devletin kurulması
Soru Açıklaması
12.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm
bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dokuz Umde (İlke)
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun
özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Devlet ve din işlerinin ayrılmasına ilişkin hüküm konulması
Soru Açıklaması
 
14.
Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Medeniyetçi Grubu
Soru Açıklaması
15.
Mustafa Kemal Atatürk 7-8 Ağustos 1921’de Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sürdürülmesi için çeşitli mal ve hizmetlerin sağlanması amacıyla aşağıdaki düzenlemelerden hangisini gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Devleti’nde Adam Smith’in görüşlerinden etkilenerek ilk klasik iktisat
kitabını yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sakızlı Ohannes Efendi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde sanayi alanında görülen özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Devletin sanayiyi teşvik etmemesi
Soru Açıklaması
18.
Mustafa Kemal tatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhurbaşkanı olmasıyla TBMM
Başkanlığına seçilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "C" Fethi Bey (Okyar)
Soru Açıklaması
19.
TBMM tarafından Lozan’a gönderilen heyet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İsmet Bey, Rıza Nur, Hasan Saka
Soru Açıklaması
20.
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu
sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Lozan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.