Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2014 - Final Soruları
1.
Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Takvim-i Vekayi
Soru Açıklaması
2.
Kıbrıs’ın fethi hangi padişah zamanında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" II. Selim
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi “Tersane Konferansı” sonrasında alınan ve Osmanlı
Devleti’ne kabul ettirilmeye çalışılan maddeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı Devleti’ne bırakılacak.
Soru Açıklaması
4.
1876 Anayasasının ön gördüğü Meclis-i Umumi hakkında aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Heyet-i Mebusan üyeleri tekrar seçimlere katılamazdı.
Soru Açıklaması
5.
II. Meşrutiyet Dönemi’nde yayınlanmaya başlanan Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad ve Beyanü’l-Hak gibi dergilerin alt yapısını oluşturdukları fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İslamcılık
Soru Açıklaması
6.
1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hâkimiyet-i Milliye
Soru Açıklaması
7.
Rusya’nın Birinci Dünya Savaşından çekilirken imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Brest – Litovsk
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’ne asker göndermesinin
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Avusturya güçlerine yardım etmek
Soru Açıklaması
9.
Düzenli Türk ordusunun ilk başarısını gösterdiği cephe aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Batı Cephesi
Soru Açıklaması
10.
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Erzurum Kongresi
Soru Açıklaması
11.
Yunanlıların yenilgi olarak kabul etmeyip “taaruzi keşif” adını verdikleri savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" I. İnönü
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Komünist Fırkası üyeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" İsmail Suphi Bey
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’nın Halk Fırkası’nı
kurmaktaki amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Mecliste güçlü ve tek bir parti oluşturmak
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti'nin 1919 yılı bütçesinin onaylanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "D" Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisinin toplanamamas ı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla
çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” hükümleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Yasadan sadece sınırlar içerisindeki Türklerin yararlanmas ı
Soru Açıklaması
16.
Milli Mücadele öncesi Osmanlı tarımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Mera alanının oldukça dar olması hayvancılığın yaygın hale gelmesini engelliyordu.
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı Devleti’nde yerli sermaye ile kurulan ilk banka aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İtibar-ı Milli Bankası
Soru Açıklaması
18.
TBMM, Lozan Antlaşmasını hangi tarihte onaylamıştır?
Doğru Cevap: "A" 23 Ağustos 1923
Soru Açıklaması
19.
Lozan görüşmelerine sadece gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" ABD
Soru Açıklaması
20.
Türkiye’nin boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tam olarak sağlayan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Montreux Boğazlar Sözleşmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.