Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2014 - Vize Soruları
1.
Osmanlı Devleti’nin Viyana’ya ikinci kez sefer düzenlemesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Protestan Macarların, Katolik Habsburgların bas kıs ından kurtulmak için Osmanlıdan yardım is temes i
Soru Açıklaması
2.
1711’de başlayan, Rus ordusunun yenilmesi ve Osmanlı Devleti’nin Azak Kalesi’ni geri almasıyla sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Prut savaşı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" 1797’de Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçiliklerin kurulması
Soru Açıklaması
4.
Topkapı Sarayı’nda kütüphane açtırarak ülkenin dört bir tarafından önemli kitap ve el yazmalarını toplatan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" I . Mahmut
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti’nin yaşadığı buhranın köklerini Kanuni dönemine kadar götürerek “reaya, memleket ve hazine kaybına rüşvetçiliğin sebep olduğunu” risalesinde
belirten ve eserini IV. Murat’a sunan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Koçi Bey
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi III. Mustafa döneminde yapılan faaliyetlerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Humbaracı ocağı ıslah edildi
Soru Açıklaması
7.
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışan gizli cemiyetlerden “Vatan ve Hürriyet
Derneği” kim tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Mustafa Kemal (Atatürk
Soru Açıklaması
8.
Tanzimat Fermanı hangi padişah zamanında hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" II. Mahmut
Soru Açıklaması
9.
Ermeni sorununun ilk defa uluslararası alanda gündeme getirildiği antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Berlin Antlaşması
Soru Açıklaması
10.
Sultan Abdülaziz’e mektup göndererek meşrutiyeti ilan etmesini isteyen Genç
Osmanlılar Cemiyeti üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mustafa Fazıl Paşa
Soru Açıklaması
11.
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâmı Adliye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Duyun-ı Umumiye idaresinin kurulmasına bu meclis te karar verilmiş tir.
Soru Açıklaması
12.
1912’de Türkçeye tercüme edilerek Ceride -i Adliye dergisinde yayımlanan kanun
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İsviçre Medeni Kanunu
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’ni
kurtarma amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sosyalizm
Soru Açıklaması
14.
1914 Meclis-i Mebusan’ında (III. Dönem) batılılaşma yolunda atılan en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Miladi takvimin kabulü
Soru Açıklaması
15.
II. Abdülhamid Dönemi eğitim politikalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Muzuka-i Hümayun ve Mekteb-i ulûm-i Harbiye adıyla Fransız modelinde iki yeni okul açılmıştır.
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki siyasi varlığına son veren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Uşi Antlaşması
Soru Açıklaması
17.
“İkinci Üç İmparatorlar Ligi” hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1881
Soru Açıklaması
18.
Ayastefanos Antlaşması ile Rusların eline geçen Elviye-i Selase (üç vilayet)
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kars – Ardahan – Batum
Soru Açıklaması
19.
Coğrafi keşiflerden sonra sömürgeciliğin ilk aşamada etkilerinin görüldüğü alan
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İktisadi
Soru Açıklaması
20.
Birinci Dünya Savaşını başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Avusturya-Macaristan veliahdının Saray-Bosna’da Sırplı bir öğrenci tarafından öldürülmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.