Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2015 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki gelişmelere paralel
olarak yaşanan buhranın sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Merkezi otoritenin güçlenmesi
Soru Açıklaması
2.
Vaka-i Hayriye adıyla tarihe geçen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeniçeri Ocağının kaldırılması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme sebeplerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Devlete uzun süredir zarar veren Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmak istenmesi
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’nde seçimlerin yapılmasına ve meclisin toplanmasına dair iradenin yayınlandığı II. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 23 Temmuz 1908
Soru Açıklaması
5.
Cemiyetler Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kanun 14 Mayıs 1950 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.
Soru Açıklaması
6.
V. Mehmet Reşat’ın Rumeli seyahatine çıkmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Makedonya ve Arnavutluk halkını devlete ısındırmak ve güvenliği sağlamak
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti’nin Tebaa-i Sadıka olarak adlandırdığı millet aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ermeniler
Soru Açıklaması
8.
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Sanayi İnkılâbı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda kabul edilen Misak-ı
Milli belgesinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Yeni bir devletin kurulması
Soru Açıklaması
10.
Mustafa Kemal Paşa’nın 25 Mayıs - 12 Haziran 1919 tarihleri arasında Havza’da
bulunduğu süre içerisinde izlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sivil ve askeri yöneticilerden işgallere karşı miting ve protestolarda bulunmalarını istemesi
Soru Açıklaması
11.
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından ulusal
özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Erzurum Kongresi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Medeniyetçi Grubu
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’nın Halk Fırkası’nı kurmaktaki amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Mecliste güçlü ve tek bir parti oluşturmak
Soru Açıklaması
14.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm
bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dokuz Umde (İlke)
Soru Açıklaması
15.
Cumhuriyet Dönemi’nden önce devlet sermayesiyle 1810’da kurulan fabrika
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Beykoz Tesisleri
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Devleti’nin 1919 yılı bütçesinin onaylanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisinin toplanamamas ı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla
çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” hükümleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yasadan sadece sınırlar içerisindeki Türklerin yararlanmas ı
Soru Açıklaması
18.
Ankara’nın başkent olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 13 Ekim 1923
Soru Açıklaması
19.
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu
sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Lozan
Soru Açıklaması
20.
Türkiye’nin boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tam olarak sağlayan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Montreux Boğazlar Sözleşmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.