Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2015 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in yaptığı ıslahatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Evkaf Vekâlet’inin kurulması
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti ve İngiltere arasında yapılan Balta Limanı Antlaşması hangi
padişah zamanında imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "B" II. Mahmut
Soru Açıklaması
3.
Danıştay’ın başlangıcı sayılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şura-yı Devlet
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi 23 Aralık 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi’nin hükümleri
arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Hükümetin Meclise karşı sorumlu olması
Soru Açıklaması
5.
II. Meşrutiyet döneminde Meclis-i Mebusan’da kadınlara seçmen olma hakkının tanınması yönünde teklif veren kişi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Lütfi Fikri Bey
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi I. Abdülhamit döneminde eğitim için ayrılan kaynaklar
arasında yer almaz?
A) Yabancı ülkelerden alınan borç
B) Çıkarılan yeni vergiler
C) Vakıf gelirleri
D) Halktan alınan bağışlar
E) Y erel kaynaklar
Doğru Cevap: "A" Yabancı ülkelerden alınan borç
Soru Açıklaması
7.
1838 yılında imzalanan ve İngiliz tüccarlarını Osmanlı Devleti’nde en imtiyazlı millet haline getiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Balta Limanı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların önemini kaybetmesi
Soru Açıklaması
9.
1915 Londra ve 1917 St. Jean de Maurienne gizli antlaşmalarına göre İtalya’ya vaat
edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İzmir
Soru Açıklaması
10.
Amasya Genelgesi’nde milli egemenlik ilkesine işaret eden madde aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Soru Açıklaması
11.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Dokuzuncu Ordu Müfettişliği’ne atanmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Samsun ve çevresinde asayişi sağlamak
Soru Açıklaması
12.
Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’un işgali üzerine yeni bir meclisin toplanması için 19 Mart 1920’de yayımladığı genelgede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Ordu komutanlarına milletvekilliği kontenjanı tanınması
Soru Açıklaması
13.
Yeşil Ordu Cemiyeti’nin yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Seyyare-Yeni Dünya
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin yaptığı düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi
Soru Açıklaması
15.
Ahmet Mithat Efendi’nin 1879’da yazdığı “Ekonomi Politik” adlı kitabında ele aldığı
en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı ekonomisinin azınlıklar tarafından yağma edilmesi
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Devleti’nde ilk kâğıt para (kaime) uygulaması hangi yıl başlatılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1840
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi 1913’te çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” içinde yer alan
düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Üretilen ürünlerin ihracatının yasaklanması
Soru Açıklaması
18.
Lozan Barış Antlaşması’nda Rodos, On İki Ada ve Meis Adaları hangi ülkeye
verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İtalya
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı Devleti’nin son sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahmet Tevfik Paşa
Soru Açıklaması
20.
Ankara’nın başkent olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 13 Ekim 1923
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.