Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2015 - Vize Soruları
1.
Anadolu’da ayan ve mütegallibelerin güçlenmesinde etkili olan uygulama
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bazı tımarların iltizama verilmesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıldan itibaren yaşadığı
buhranın nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İçtihad kapısının kapanması
Soru Açıklaması
3.
İngilizlere kapitülasyonları dahi aşan imtiyazların verildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Balta Limanı Antlaşması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi ayanların Sened-i İttifak’la sahip oldukları haklardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Malların babadan oğula geçme usulünün saray tarafından onaylanması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı için yapılan çalışmalardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" 1845 yılında ordu merkezlerinde birer askeri lise açılması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hattı Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı)
içeriğinde yer alan esaslardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Askerlik süresinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
7.
“Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin” kurulmasına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Muharrem Kararnamesi’nde
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi Meclislerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dar-ı Şura-yı Bahriye
Soru Açıklaması
9.
Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek eski düzenin yeniden kurulmasını
sağlamaya yönelik gerçekleştirilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kuleli Vakası
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’ndaki maddeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" ltizam sisteminin uygulamaya konulması
Soru Açıklaması
11.
II. Abdülhamit döneminde İslamcılık politikasının güç kazanmasında en fazla
yararlanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Telgraf
Soru Açıklaması
12.
V. Mehmet Reşat’ın Rumeli seyahatine çıkmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Makedonya ve Arnavutluk halkını devlete ısındırmak ve güvenliği sağlamak
Soru Açıklaması
13.
Tanzimat Dönemi’nde eğitimin ülke geneline yaygınlaştırılmasını öngören
Maarif Nizamnamesi hangi yıl uygulamaya konulmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1869
Soru Açıklaması
14.
İkinci Meşrutiyet döneminde cemiyetlerin belirli ilkeler çerçevesinde kurulmasını
sağlayan Cemiyetler Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 16 Ağustos 1909
Soru Açıklaması
15.
II. Abdülhamit döneminde Kuzey Afrika’daki işgalleri engellemek amacıyla çıkarılan gazeteler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Vakit - Arapça el Cevaib
Soru Açıklaması
16.
Napolyon Bonaparte’nin 1 Temmuz 1798 tarihinde işgal ettiği Osmanlı toprağı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mısır
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı Devleti’nin itilaf devletlerine resmen savaş ilan ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 11 Kasım 1914
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı ülkesinde kendi bayrakları altında ticaret yapmak isteyen İngilizlere ilk ticaret imtiyazı hangi yıl verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1580
Soru Açıklaması
19.
Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesi’ni komuta eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cemal Paşa
Soru Açıklaması
20.
Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Enver Paşa’nın saldırı emrine
karşı çıkan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Hasan İzzet Paşa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.