Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2016 - Büt Soruları
1.
Vaka-i Hayriye adıyla tarihe geçen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yeniçeri Ocağının kaldırılması
Soru Açıklaması
2.
Tarihe “sopalı seçim” olarak geçen seçimlerin yapıldığı yıl aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1912
Soru Açıklaması
3.
II. Abdülhamit döneminde İslamcılık politikasının güç kazanmasında en fazla
yararlanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Telgraf
Soru Açıklaması
4.
Büyük işletmelerin kurulması, hammadde ve pazar ihtiyacının artması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sanayi İnkılâbı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in gerçekleştirdiği yeniliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmas
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne olan bağımlılığının artması
Soru Açıklaması
7.
II.Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışan gizli cemiyetlerden “Vatan ve Hürriyet
Derneği” kim tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Mustafa Kemal (Atatürk)
Soru Açıklaması
8.
Tanzimat Dönemi’nde yerel düzeyde halkın sınırlı bir şekilde yönetime katılmasını sağlayan ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Muhassıllık Meclisi
Soru Açıklaması
9.
Mustafa Kemal Paşa'ya (Atatürk) Gazilik unvanının verildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sakarya Meydan Savaşı
Soru Açıklaması
10.
Amasya Genelgesi’nde belirtilen “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.” ilkesini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milli iradeye ve demokrasiye geçişi vurgulamıştır.
Soru Açıklaması
11.
TBMM’nin açıldıktan kısa bir süre sonra otoritesini artırmak için yaptığı düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
Soru Açıklaması
12.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm
bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dokuz Umde (İlke)
Soru Açıklaması
13.
Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), yaptığı meclis konuşmasında yeni Türk devletinin dayandığı temel düşünce olarak aşağıdakilerden hangisini işaret etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Halkçılık
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal temelini oluşturmuştur?
Doğru Cevap: "A" Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Grubu
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi “Geçici Sanayi Kanunu” hükümleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yasadan sadece sınırlar içerisindeki Türklerin yararlanması
Soru Açıklaması
16.
Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan
düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması
Soru Açıklaması
17.
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu
sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Lozan
Soru Açıklaması
18.
Türkiye Cumhuriyet’inin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İsmet İnönü
Soru Açıklaması
19.
Lozan’da çözülen fakat yine de Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırdığı için 1936 yılında tekrar çözülmeye çalışılan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Boğazlar
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı Devleti’nde İngiltere’ye ilk demiryolu imtiyazı hangi hat için verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" İzmir - Aydın
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.