Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2016- Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hattı Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı)
içeriğinde yer alan esaslardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Askerlik süresinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakileren hangisi Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek eski düzenin yeniden kurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kuleli Vakası
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılar Hareketi’nin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Türkçülüğün benimsenmesi
Soru Açıklaması
4.
Rusların Karadeniz’e yerleşip, Osmanlı içinde yer alan Ortodoks tebaanın
koruyuculuğunu elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Küçük Kaynarca
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi III. Mustafa döneminde yapılan faaliyetlerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Humbaracı ocağının ıslah edilmesi
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı ordusu içinde Avrupa tarzında düzenlenen ilk ocak aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Humbaracı Ocağı
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti’nde 1831'de çıkarılan ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takvim-i Vekayi
Soru Açıklaması
8.
Halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğu düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
Doğru Cevap: "D" Tanzimat Fermanı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’da yaptığı yeniliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Silah ithalatına yasak getirmesi
Soru Açıklaması
10.
Son model telgraf makinelerinin getirilmesi ve telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya
öğrenci gönderilmesi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" II. Abdülhamit
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya yardım etmek amacıyla asker gönderdiği cephe
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Galiçya
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi burjuva kavramını ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Ticaret yaparak zenginleşen ve şehirlerde yaşayan tüccarlardır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinde 1912 seçimlerine katılan siyasi partiler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İttihat ve Terakki Partisi - Hürriyet ve İtilaf Partisi
Soru Açıklaması
14.
Birinci Dünya Savaşını başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Avusturya – Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Şeyh Sait isyanının bastırılması için güçlü bir devletten yardım alınması düşüncesi
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hattı hangi tarihte çekilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1855
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı Devleti’nde ilk dış borçlanma hangi dönemde başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" 1853-1856 Kırım Savaşı
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı Devleti’nde ilköğretimi zorunlu hale getiren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
19.
Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı donanması bu savaşta büyük bir fayda sağlamıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.