Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2017 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın başkent seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Batılı ülkelerin, İstanbul’un başkent olması konusunda baskı yapması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi “Geçici Sanayi Kanunu” hükümleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Yasadan sadece sınırlar içerisindeki Türklerin yararlanması
Soru Açıklaması
3.
Lozan’da görüşülen ve Misak-ı Millîye uygun olarak çözümlenemeyen mesele
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Musul
Soru Açıklaması
4.
Mustafa Kemal Atatürk 7-8 Ağustos 1921’de Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sürdürülmesi için çeşitli mal ve hizmetlerin sağlanması amacıyla aşağıdaki düzenlemelerden hangisini gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması
Soru Açıklaması
5.
TBMM'nin açıldıktan kısa bir süre sonra otoritesini artırmak için yaptığı düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Mütarekesi’ne göre, karışıklık çıktığı takdirde
İtilaf Devletleri tarafından işgal edilebilecek altı vilayetten biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Muş
Soru Açıklaması
7.
Yabancılar tarafından işletilen demir yolu hatları hangi dönemde çıkarılan yasayla devletleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyet
Soru Açıklaması
8.
Tanzimat Dönemi’nde yerel düzeyde halkın sınırlı bir şekilde yönetime katılmasını sağlayan ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muhassıllık Meclisi
Soru Açıklaması
9.
Mustafa Kemal Paşa’nın, 25 Mayıs - 12 Haziran 1919 tarihleri arasında Havza’da
bulunduğu süre içerisinde izlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sivil ve askeri yöneticilerden işgallere karşı miting ve protestolarda bulunmalarını istemesi
Soru Açıklaması
10.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm
bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dokuz Umde (İlke)
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin ilanını
hızlandırmasına yol açan temel gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Hükümet bunalımının çözülememesi
Soru Açıklaması
12.
Tarihe “sopalı seçim” adıyla geçen seçimler kaç yılında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1912
Soru Açıklaması
13.
Büyük işletmelerin kurulması, hammadde ve pazar ihtiyacının artması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Sanayi İnkılâbı
Soru Açıklaması
14.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Nisan 1920’de TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede aşağıdaki ifadelerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Halife ve sultanı değiştirmek esastır.
Soru Açıklaması
15.
Lozan’a sadece boğazlar konusunu görüşmek için katılan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sovyet Rusya
Soru Açıklaması
16.
III. Selim Dönemi'nde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Nizam-ı Cedid
Soru Açıklaması
17.
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Erzurum Kongresi
Soru Açıklaması
18.
Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı meclis konuşmasında yeni Türk devletinin dayandığı temel düşünce olarak aşağıdakilerden hangisini işaret etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Halkçılık
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı Devleti’nde, Adam Smith’in görüşlerinden etkilenerek ilk klasik iktisat
kitabını yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sakızlı Ohannes Efendi
Soru Açıklaması
20.
Milli Mücadele’den itibaren TBMM'nin yeni kurulacak devletin dayanacağı ilkeleri belirlediği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.