Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2017 - Vize Soruları
1.
Osmanlı Devleti’nde bütün tebaaya “vatandaş” statüsü tanıyan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tanzimat Fermanı
Soru Açıklaması
2.
1881’de ilan edilen kararname ile alacaklarına karşılık, Osmanlı Devleti’nin vergi toplama yetkisinin bir kısmına ve bazı önemli gelir kaynaklarına, el koyan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Duyun-ı Umumiye İdaresi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde yapılan yenileşme hareketlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İlk demiryolu ağının yapılması
Soru Açıklaması
4.
Avrupa’daki askeri ve sosyal hayatı anlatan 500 sayfalık bir sefaretname hazırlayarak, III. Selim’e sunan elçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ebubekir Ratıb Efendi
Soru Açıklaması
5.
18. yüzyılda Avrupa tarzında düzenlenen ilk Osmanlı kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Humbaracı Ocağı
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti’nin, 93 Harbi’nden (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonra yeni
bir müttefik olarak yöneldiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Almanya
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Halk mekteplerinin açılması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin, 17. yüzyılda Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak geri kalmasına yol açan nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Avrupa’da finansal kapitalizmin gelişmesi
Soru Açıklaması
9.
Kanun-ı Esasiye göre, üyelerini padişahın atadığı meclis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Heyet-i Ayan
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti’nde anayasallaşma sürecini başlatan ilk belge aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sened-i İttifak
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde yapılan faaliyetlerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı donanmasının çok güçlü bir hale getirilmesi
Soru Açıklaması
12.
Serbest ticaret ilkeleri içeren ve Osmanlı Devleti’ni ekonomik açıdan Avrupa’ya bağımlı hale getiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Balta Limanı
Soru Açıklaması
13.
1909 Anayasa değişikliklerinde esas alınan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hâkimiyet-i Milliye
Soru Açıklaması
14.
ABD’li misyonerlerin, Osmanlı Devleti’ndeki faaliyetlerinin hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ermeniler
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde İslamcılığı savunan kişilerden
biridir?
Doğru Cevap: "C" Cevdet Paşa
Soru Açıklaması
16.
İngiltere, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasından hangi
savaş sonrasında vazgeçmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
Soru Açıklaması
17.
Birinci Balkan Savaşı’na son veren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Londra
Soru Açıklaması
18.
Almanya'nın siyasi birliğinin sağlanmasına öncülük eden kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Otto von Bismarck
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde Meclis-i Mebusan dışında ortaya
çıkan muhalif gruplardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Halaskâr Zabitan Grubu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında cihat fetvasının İslam
dünyasında etkili olamamasının nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" İngiltere’nin 20-30 yıldır halifeye karşı propagandalar yapması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.