Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2018 - Büt Soruları
1.
1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hâkimiyet-i Milliye
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in gerçekleştirdiği yeniliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
Soru Açıklaması
3.
Ferman şeklinde ilan edilmiş olmasına rağmen halkın temsilcilerini ilk kez geniş bir şekilde bir araya getiren anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbı'nın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mutlakıyet rejimlerinin kurulması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’nın Halk Fırkası’nı kurmaktaki amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Mecliste güçlü ve tek bir parti oluşturmak
Soru Açıklaması
6.
Birinci İnönü Savaşı’nda kazanılan zaferin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" TBMM’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal temelini oluşturmuştur?
Doğru Cevap: "C" Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Grubu
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tanzimat Grubu
Soru Açıklaması
9.
Amasya Genelgesi’nde milli egemenlik ilkesine işaret eden madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ankara’da TBMM’nin açılması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerin hangisinde saltanat hükümeti Milli İradeye tabi olmaya davet edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Erzurum Kongresi'nde
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele sırasında TBMM’nin kamuoyu oluşturmak için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulması
Soru Açıklaması
13.
Lozan Barış Antlaşması’nda Rodos, On İki Ada ve Meis Adaları hangi ülkeye verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İtalya
Soru Açıklaması
14.
Ahmet Mithat Efendi’nin 1879’da yazdığı “Ekonomi Politik” adlı kitabında ele aldığı en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı ekonomisinin azınlıklar tarafından yağma edilmesi
Soru Açıklaması
15.
Lozan Barış Konferansı’na gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Amerika Birleşik Devletleri
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Devleti’nde ilk kağıt para uygulamasına hangi yıl geçilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1840
Soru Açıklaması
17.
Mustafa Kemal Paşa’nın 7-8 Ağustos 1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanması
Soru Açıklaması
18.
Düyun-u Umumiye İdaresi’nin gerek gördüğünde haciz yoluyla tahsilat yapması
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "C" Vergileme hakkının devletin elinden alındığının
Soru Açıklaması
19.
TBMM Hükümeti'nin savaş yapmadan Doğu Trakya’yı elde ettiği antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mudanya Ateşkes Antlaşması
Soru Açıklaması
20.
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu
sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lozan Barış Antlaşması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.