Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2018 - Final Soruları
1.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Padişah tarafından Dokuzuncu Ordu Müfettişliği’ne atanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Samsun ve çevresinde asayişi sağlamak
Soru Açıklaması
2.
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Erzurum Kongresi
Soru Açıklaması
3.
Lozan görüşmelerine gözlemci olarak katıldığı için antlaşmada imzası olmayan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" ABD
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin, Avrupa ülkelerinin yıkıcı rekabetine karşı dayanarak ayakta kalan küçük işletmelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Madencilik
Soru Açıklaması
5.
Yunanlıların yenilgi olarak kabul etmeyip “taaruzi keşif” adını verdikleri savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I. İnönü
Soru Açıklaması
6.
Lozan'da görüşülen ve Misak-ı Millîye uygun olarak çözümlenemeyen mesele
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Musul
Soru Açıklaması
7.
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu
sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Lozan Barış Antlaşması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Felahı Vatan
Soru Açıklaması
9.
Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’un işgali üzerine Ankara’da açılacak Meclis’in hangi sıfatla toplanacağını açıklamıştır?
Doğru Cevap: "E" Olağanüstü yetkilerle donatılmış
Soru Açıklaması
10.
Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı meclis konuşmasında yeni Türk devletinin dayandığı temel düşünce olarak aşağıdakilerden hangisini işaret etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Halkçılık
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı Devleti’nde 1831'de çıkarılan ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Takvim-i Vekayi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi 1913 tarihli Geçici Sanayi Kanunu'nun hükümlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Yasadan sadece sınırlar içerisindeki Türklerin yararlanması
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde savaşmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Avusturya-Macaristan güçlerine yardım etmek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadeleye yarar sağlayan cemiyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Kars Milli İslâm Şurası
Soru Açıklaması
15.
Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan
düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması
Soru Açıklaması
16.
Lozan Barış Antlaşması’nda Rodos, On İki Ada ve Meis Adaları hangi ülkeye verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İtalya
Soru Açıklaması
17.
II. Abdülhamit Dönemi'nde etkili olan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İslamcılık
Soru Açıklaması
18.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm
bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dokuz Umde (İlke)
Soru Açıklaması
19.
23 Aralık 1876 tarihinde İstanbul’da toplanan Tersane Konferansı’nda çözülmeye çalışılan konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Balkan sorunu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.