Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2018 - Vize Soruları
1.
Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı donanması bu savaşta büyük bir fayda sağlamıştır.
Soru Açıklaması
2.
1871 yılında toplanan ve “Üç İmparatorlar Ligi” olarak bilinen toplantıya katılan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya
Soru Açıklaması
3.
III. Selim Dönemi’nde hazırlanan raporlarda en fazla üzerinde durulan ve yenileşme (reform) yapılması gerektiği düşünülen alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Askeri
Soru Açıklaması
4.
Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilirken imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Brest - Litovsk
Soru Açıklaması
5.
III. Selim Dönemi'nde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Nizam-ı Cedid
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sancaklarda kurulan Muhassıllık Meclislerinin üyeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Beylerbeyi
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti’nin, itilaf devletlerine resmen savaş ilan ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 11 Kasım 1914
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki siyasi varlığına son veren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uşi
Soru Açıklaması
9.
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" Sanayi İnkılâbı
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti’nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden I. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 23 Aralık 1876
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı Devleti’nde tüm bireyler için ilköğretimi zorunlu hale getiren belge
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İlk gazetenin çıkarılması
Soru Açıklaması
13.
IV. Murat Dönemi’nde Safevi Devleti ile imzalanan ve günümüzdeki Türkiye-İran
sınırının belirlendiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kasr-ı Şirin
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda yaşanan buhranın dış
sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Avrupa’daki hanedanlar arasında çatışmaların yaşanması
Soru Açıklaması
 
15.
Birinci Dünya Savaşı’nda, Kafkas Cephesi’nde Enver Paşa’nın saldırı emrine
karşı çıkan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hasan İzzet Paşa
Soru Açıklaması
16.
1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hâkimiyet-i Milliye
Soru Açıklaması
17.
II. Abdülhamid rejimine karşı gösterilen ilk tepki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tıbbiye ve Harbiye’de yetişen öğrencilerin çıkardığı olaylar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi'nde askeri alanda yapılan düzenlemelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Askerlik yaşının 20 olması
Soru Açıklaması
19.
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışan gizli cemiyetlerden biri olan “Vatan ve
Hürriyet Derneği” kim tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Mustafa Kemal Atatürk
Soru Açıklaması
20.
Halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğu düşüncesinin ilk kez dile getirildiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tanzimat Fermanı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.