Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2019 - Büt Soruları
1.
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki siyasi varlığına son veren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uşi Anlaşmas
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda yaşanan buhranın dış
sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Avrupa’daki hanedanlar arasında çatışmaların yaşanması
Soru Açıklaması
3.
III. Selim Dönemi'nde gerçekleştirilen ıslahat hareketleri çerçevesinde kurulan ordu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nizam-ı Cedid
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden I. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 23 Aralık 1876
Soru Açıklaması
5.
Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırp tarafından öldürülmesi
Soru Açıklaması
6.
1909 Anayasa değişikliklerinde esas alınan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hâkimiyet-i Milliye
Soru Açıklaması
7.
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" Sanayi İnkılâbı
Soru Açıklaması
8.
Halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğu düşüncesinin ilk kez dile getirildiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tanzimat Fermanı
Soru Açıklaması
9.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm
bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dokuz Umde (İlke)
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Mütarekesi’ne göre, karışıklık çıktığı takdirde
İtilaf Devletleri tarafından işgal edilebilecek altı vilayetten biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yozgat
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün Halk Fırkası’nı kurmaktaki
amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kurtuluş Savaşı başarısını siyaset, yönetim ve ekonomi alanında yapılacak inkılaplarla tamamlamak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadeleye yarar sağlayan cemiyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Kars Milli İslâm Şurası
Soru Açıklaması
13.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a verilmesine karşı çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İtalya
Soru Açıklaması
14.
Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’un işgali üzerine Ankara’da açılacak Meclis’in hangi sıfatla toplanacağını açıklamıştır?
Doğru Cevap: "B" Olağanüstü yetkilerle donatılmış
Soru Açıklaması
15.
Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 13 Ekim 1923
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi 1913’te çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” içinde yer alan düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Üretilen ürünlerin ihracatının yasaklanması
Soru Açıklaması
17.
Lozan Barış Konferansı’nda çözülemediği için İngiltere tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürülen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Musul
Soru Açıklaması
18.
Mustafa Kemal Paşa’nın 7-8 Ağustos 1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanması
Soru Açıklaması
19.
Lozan Barış Konferansı’na gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Amerika Birleşik Devletler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.