Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2019 - Final Soruları
1.
Tarihe “sopalı seçim” adıyla geçen seçimler kaç yılında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1912
Soru Açıklaması
2.
III. Selim Dönemi'nde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Nizam-ı Cedid
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti’nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden I. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 23 Aralık 1876
Soru Açıklaması
4.
1871 yılında toplanan ve “Üç İmparatorlar Ligi” olarak bilinen toplantıya katılan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya
Soru Açıklaması
5.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm
bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dokuz Umde (İlke)
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin yaptığı düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi
Soru Açıklaması
7.
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Erzurum Kongresi
Soru Açıklaması
8.
Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı meclis konuşmasında yeni Türk devletinin dayandığı temel düşünce olarak aşağıdakilerden hangisine işaret etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Halkçılık
Soru Açıklaması
9.
Mustafa Kemal Paşa’nın, 25 Mayıs - 12 Haziran 1919 tarihleri arasında Havza’da
bulunduğu süre içerisinde izlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sivil ve askeri yöneticilerden işgallere karşı miting ve protestolarda bulunmalarını istemesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’nın Halk Fırkası’nı kurmaktaki amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Mecliste güçlü ve tek bir parti oluşturmak
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Mütarekesi’ne göre, karışıklık çıktığı takdirde
İtilaf Devletleri tarafından işgal edilebilecek altı vilayetten biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yozgat
Soru Açıklaması
12.
Konya, Bağdat ve Basra Körfezi’ne kadar uzanan demiryolu hattının yapım imtiyazını alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Almanya
Soru Açıklaması
13.
Lozan’a sadece boğazlar konusunu görüşmek için katılan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sovyet Rusya
Soru Açıklaması
14.
Lozan’da çözülen fakat yine de Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırdığı için 1936 yılında tekrar çözülmeye çalışılan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Boğazlar
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda ekonomik, mali sistemi yönlendirmek ve canlandırmak için bir banka kurulması düşüncesinin belirtildiği belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1856 Hatt-ı Hümayunu (Islahat Fermanı)
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi 1913’te çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” içinde yer alan
düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Üretilen ürünlerin ihracatının yasaklanması
Soru Açıklaması
17.
Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 13 Ekim 1923
Soru Açıklaması
18.
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu
sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Lozan Barış Antlaşması
Soru Açıklaması
19.
Sakarya Savaşı'ndan önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tekâlif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanması
Soru Açıklaması
20.
Birinci İnönü Savaşı’nda kazanılan zaferin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" TBMM’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.