Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2019 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı'ndan sonra hayata geçirilen düzenlemeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Asakir-i Mansure-i Muhammediye
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışan gizli derneklerden biri olan Vatan ve Hürriyet Derneği'nin kurucularından biridir?
Doğru Cevap: "D" Mustafa Kemal Atatürk
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti’nde 1831'de çıkarılan ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Takvim-i Vekayi
Soru Açıklaması
4.
1881’de ilan edilen kararname ile Avrupalıların alacaklarına karşılık, Osmanlı
Devleti’nin vergi toplama yetkisinin bir kısmına ve bazı önemli gelir kaynaklarına el
koyan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Duyun-ı Umumiye İdaresi
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı ordusu içinde Avrupa tarzında düzenlenen ilk ocak aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Humbaracı Ocağı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İlk gazetenin çıkarılması
Soru Açıklaması
7.
III. Selim Dönemi’nde hazırlanan raporlarda en fazla üzerinde durulan ve yenileşme (reform) yapılması gerektiği düşünülen alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Askeri
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nde bütün tebaaya “vatandaş” statüsü tanıyan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tanzimat Fermanı
Soru Açıklaması
9.
23 Aralık 1876 tarihinde İstanbul’da toplanan Tersane Konferansı’nda çözülmeye çalışılan konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Balkan sorunu
Soru Açıklaması
10.
IV. Murat Dönemi’nde Safevi Devleti ile imzalanan ve günümüzdeki Türkiye-İran
sınırının belirlendiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kasr-ı Şirin Antlaşması
Soru Açıklaması
11.
Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilirken imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Brest - Litovsk Antlaşması
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti’nde tüm bireyler için ilköğretimi zorunlu hale getiren belge
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
13.
Serbest ticaret ilkeleri içeren ve Osmanlı Devleti’ni ekonomik açıdan Avrupa’ya bağımlı hale getiren antlaşma (1838) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Balta Limanı Antlaşması
Soru Açıklaması
14.
II. Abdülhamit Dönemi'ndeki en etkili düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İslamcılık
Soru Açıklaması
15.
Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı donanması bu savaşta büyük bir fayda sağlamıştır.
Soru Açıklaması
16.
Son model telgraf makinelerinin getirilmesi ve telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya
öğrenci gönderilmesi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" II. Abdülhamit
Soru Açıklaması
17.
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Sanayi İnkılâbı
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde savaşmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Avusturya-Macaristan güçlerine yardım etmek
Soru Açıklaması
19.
Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırp tarafından öldürülmesi
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki siyasi varlığına son veren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uşi Anlaşması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.