Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2019 Yaz Okulu
1.
Osmanlı Devleti ile Avusturya İmparatorluğu arasında yapılan Pasarofça Antlaşması'ndan sonra başlayan, devletin içyapısında bazı düzenlemelerin gerçekleştirildiği 1718-1730 yılları arasını kapsayan döneme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Lale Devri
Soru Açıklaması
2.
II. Abdülhamit dönemindeki en etkili düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İslamcılık
Soru Açıklaması
3.
Tanzimat Fermanı’nın yeni yönetim tarzı bakımından dikkat çeken en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu açıklaması ve meclisler eliyle karar alma anlayışını getirmesi
Soru Açıklaması
4.
1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hâkimiyet-i Milliye
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne olan bağımlılığının artması
Soru Açıklaması
6.
Ferman şeklinde ilan edilmiş olmasına rağmen halkın temsilcilerini ilk kez geniş bir şekilde bir araya getiren anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Habsburg İmparatorluğu ile eşit imparatorluklar olduğu ilkesini kabul etmek zorunda kalmıştır?
Doğru Cevap: "A" Zitvatorok Antlaşması
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya yardım etmek amacıyla asker gönderdiği cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Galiçya
Soru Açıklaması
9.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Padişah tarafından Dokuzuncu Ordu Müfettişliği’ne atanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Samsun ve çevresinde asayişi sağlamak
Soru Açıklaması
10.
Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı meclis konuşmasında yeni Türk devletinin dayandığı temel düşünce olarak aşağıdakilerden hangisine işaret etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Halkçılık
Soru Açıklaması
11.
Milli Mücadeleden itibaren TBMM'nin yeni kurulacak devletin dayanacağı ilkeleri belirlediği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
Soru Açıklaması
12.
Amasya Genelgesi’nde belirtilen “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.” ilkesini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Milli iradeye ve demokrasiye geçişi vurgulamıştır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Medeniyetçi Grup
Soru Açıklaması
14.
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Erzurum Kongresi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi 1913 tarihli Geçici Sanayi Kanunu'nun hükümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yasadan sadece sınırlar içerisindeki Türklerin yararlanması
Soru Açıklaması
16.
Lozan görüşmelerine gözlemci olarak katıldığı için antlaşmada imzası olmayan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" ABD
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlık görevini
üstlendikten sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı ilk düzenlemelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Tekalif-i Milli Emirlerini yayımlamak
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlık görevini
üstlendikten sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı ilk düzenlemelerden biridir?
18.
Yabancılar tarafından işletilen demir yolu hatları hangi dönemde çıkarılan yasayla devletleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyet
Soru Açıklaması
19.
Lozan Barış Antlaşması’nda Rodos, On İki Ada ve Meis Adaları hangi ülkeye verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İtalya
Soru Açıklaması
20.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İsmet Paşa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.