Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2020 - Final Soruları
1.
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan elde edilmesi
Soru Açıklaması
2.
Lozan Barış Konferansı’ndan önce yapılan siyasal devrim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Saltanatın kaldırılması
Soru Açıklaması
3.
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin İslamcılık siyasetini savunan ve takip eden devlet
adamları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Cevdet Paşa – Şirvanizade Rüştü Paşa
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un işgali üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın alınmasını istediği önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Türk heyetinin barış konferansından çekilmesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümeti’nin Milli Mücadele giderlerini karşılamak için başvurduğu finansman kaynakları arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Para basmak
Soru Açıklaması
6.
Amasya Genelgesi’nde milli egemenlik ilkesine işaret eden madde aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Soru Açıklaması
 
7.
Aşağıdakilerden hangisi 1908-1918 yılları arasında Türk siyasi tarihine damga vuran partilerden biridir?
Doğru Cevap: "D" İttihat ve Terakki Fırkası
Soru Açıklaması
8.
Sakarya Savaşı’ndan önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Mustafa Kemal
Atatürk’ün yayınladığı emirler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tekâlif-i Milliye Emirleri
Soru Açıklaması
9.
İsmet Paşa’nın, Lozan Barış Konferansı sırasında Musul sorununun çözülmesi için
önerdiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Plebisit yapılması
Soru Açıklaması
10.
Cumhuriyet döneminde kurulan ilk ulusal ticaret bankası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İş Bankası
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümeti kurulduktan sonra mali alanda aldığı ilk
kararlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Vergilere el koymak
Soru Açıklaması
12.
TBMM’de bazı milletvekilleri tarafından desteklenen ve saltanatın babadan oğula
geçmesine karşı olan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası
Soru Açıklaması
13.
Milli Mücadele’nin askerî aşamasını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mudanya Ateşkes Antlaşması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi'nde kurulan sanayi kuruluşlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Şeker Fabrikası
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde İslamcılık siyasetini takip eden devlet adamlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Şirvanîzade Rüştü Paşa
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Dönemi'nde faaliyet gösteren azınlık
cemiyetlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Mavri Mira Cemiyeti
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi'nde kurulan mahkemelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Nizamiye Mahkemesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in yaptığı ıslahatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Evkaf Vekâlet’inin kurulması
Soru Açıklaması
19.
1915 Londra ve 1917 St. Jean de Maurienne gizli antlaşmalarına göre, İtalya’ya vaat edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İzmir
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı Devleti’nde, Adam Smith’in görüşlerinden etkilenerek ilk klasik iktisat
kitabını yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sakızlı Ohannes Efendi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.