Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2020 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki buhranı fark eden bazı devlet
adamı ve âlimlerin ıslahat amacıyla yazdığı eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tevarih-i Âli Osman
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti’nde 1831'de çıkarılan ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Takvim-i Vekayi
Soru Açıklaması
3.
III. Selim Dönemi’nde hazırlanan raporlarda en fazla üzerinde durulan ve yenileşme (reform) yapılması gerektiği düşünülen alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Askeri
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı ordusu içinde Avrupa tarzında düzenlenen ilk ocak aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Humbaracı Ocağı
Soru Açıklaması
5.
Anadolu’da ayan ve mütegallibelerin güçlenmesinde etkili olan uygulama
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bazı tımarların iltizama verilmesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nda yer alan maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İltizam sisteminin uygulamaya konulması
Soru Açıklaması
7.
Halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğu düşüncesinin ilk kez dile getirildiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tanzimat Fermanı
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden I. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 23 Aralık 1876
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın Türk demokrasi tarihine en
önemli katkılarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Halkın, yerel meclisler yoluyla yönetime katılmasının sağlanması
Soru Açıklaması
10.
1881’de ilan edilen kararname ile Avrupalıların alacaklarına karşılık, Osmanlı
Devleti’nin vergi toplama yetkisinin bir kısmına ve bazı önemli gelir kaynaklarına el koyan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Duyun-ı Umumiye İdaresi
Soru Açıklaması
11.
II. Abdülhamit dönemindeki en etkili düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İslamcılık
Soru Açıklaması
12.
1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hâkimiyet-i Milliye
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki siyasi varlığına son veren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Uşi Anlaşması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Millet Mektepleri'nin kurulması
Soru Açıklaması
15.
Demokrasi adına ışık tutan, millet egemenliğinin sağlanmasına temel teşkil
eden; özgürlüğün, kişi hak ve hukukunun ilk uygulamalarının başladığı dönem
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" II. Meşrutiyet
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya yardım etmek amacıyla asker gönderdiği cephe
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Galiçya
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı Devleti’nin, 1798'de Mısır işgale uğrayana kadar hukuk, eğitim ve yönetim
alanlarında yaptığı ıslahatlarda örnek aldığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
18.
Rusya’nın I. Dünya Savaşı'ndan çekilirken imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Brest - Litovsk Antlaşması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında cihat fetvasının İslam dünyasında etkili olmamasının nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" İngiltere’nin 20-30 yıldır halifeye karşı propagandalar yapması
Soru Açıklaması
20.
I. Dünya Savaşı'nı başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırp tarafından öldürülmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.