Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 1
1.

I. Karadağ

II. Kırklareli

III. Üsküp

IV. Edirne

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri II. Balkan Savaşı esnasında Osmanlı güçlerince geri alınmıştır?

Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması

Balkan Devletlerinin aralarında anlaşamamaları sonucunda çıkan II Balkan Savaşı esnasında Osmanlı kuvvetleri harekete geçerek Kırklareli ve Edirne’yi kurtarmıştır. Doğru yanıt D seçeneğidir.  

2.
Tarihimizde 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1877-1878
Soru Açıklaması
93 Harbi tabiri hicri olarak söz edilen bir tarihtir. Hicri 1293 yılı miladi 1877-1878 tarihlerine denk gelmektedir. Bu nedenle doğru seçenek B seçeneğidir.
3.

 ............................dünya ticaret yollarının keşedilmesi, Avrupa’daki sosyal ve ekonomik alanlarda meydana gelen gelişmeler, Osmanlı Devleti’nde yapısal değişikliklere yol açan ve devleti kökünden sarsan temel etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yukarıda yer alan cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından en iyi şekilde tamamlar?

 

Doğru Cevap: "B" Coğrafi keşifler
Soru Açıklaması

 Coğrafi keşifler dünya ticaret yollarının keşedilmesi, Avrupa’daki sosyal ve ekonomik alanlarda meydana gelen gelişmeler, Osmanlı Devleti’nde yapısal değişikliklere yol açan ve devleti kökünden sarsan temel etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. ve 17. yüzyıllarda güç kaybetmesine ve buhran yaşamasına yol açan ekonomik nedenlerin dışında tutulmalıdır?
Doğru Cevap: "E" İpek Yolu’nun kurulması 
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama Dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı’nın nüfusu Avrupa’nın en kuzeyine kadar genişlemiştir
Soru Açıklaması
Osmanlı'nın Duraklama dönemi yeniliklerin ve gelişmelerin durduğu dönemdir. Bu dönemde sınırlarımız genişlememiştir. Bundan yola çıkarak Osmanlı'nın nüfusunun Avrupa'nın kuzeyine genişlemesi düşünülemez.
6.
İslam dinini resmi din olarak kabul eden Kanun-i Esasi hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1876
Soru Açıklaması
1876 Yılında ilan edilen Kanun-i Esasi ile Osmanlı Devleti, İslam Dinini resmi din olarak kabul etmiştir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri içeriği dışında bir ifadedir? 
Doğru Cevap: "E" Yabancı eserlerin tercümesi ve basımı yasaklanmıştır 
Soru Açıklaması
8.
Kanun-i Esasi, Türk demokrasi tarihi açısından olduğu kadar, eğitim tarihi açısından da çok büyük bir öneme sahiptir. Kanun-i Esasi'de eğitim ile ilgili üç madde yer almaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kanun-i Esasi'de yer alan ve eğitim hayatı ile ilgili olan düzenlemelerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Zorunlu temel eğitim süresi sekiz yıl olarak gerçekleştirilecektir.
Soru Açıklaması
Kanun-i Esasi'de zorunlu temel eğitim süresini düzenlemeye ilişkin bir madde yer almamaktadır.
9.

I. Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Yunanistan'ın kurulması

II. Mehmet Ali Paşa İsyanının gerçekleşmesi

III. Hünkar İskelesi Antlaşması'yla Rusya'nın boğazlara inmesi

IV. I. Balkan Savaşı ile birçok toprağın elden çıkması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Osmanlı'nın Avrupa'nın yardımına ihtiyaç duymasına neden olmuştur?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Gerçekten de 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Yunanistan’ın kurulması, Mehmet Ali Paşa isyanı karşısında Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü çaresizlik ve Hünkar İskelesi Antlaşması’yla Rusya’nın Boğazlara inmesi, Osmanlı Devleti’ni Avrupa’nın yardımına ihtiyaç duyar hâle getirmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Keşfedilen bölgelere batının uygarlıklarının   taşınması,
Soru Açıklaması

Coğrafi keşiflerle geleneksel kıtalar arası ticaret yolları değiştiği gibi Hindistan-Avrupa deniz yolu da Avrupalı devletlerin kontrolüne geçmiştir.Avrupa’nın ekonomik, kültürel, sosyal, din ve düşünce hayatında büyük deği- şikliklere neden olan keşişer Avrupa’nın siyasi yapısını da değiştirmiş, aynı zamanda, düşünce dünyasındaki gelişmelerle Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırlamıştır. Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenlerin Avrupa’ya taşın- ması, o zamana kadar zenginlik kaynağı olan toprağın yerini altın ve gümüşün al- masını sağlamıştır.

11.
I. Osmanlı Devleti doğal sınırlarına ulaşmıştır. II. Osmanlı Devleti Avrupa'da yaşanan gelişmelerden geri kalmıştır. III. Yeni ticaret yollarının keşfedilmesiyle Osmanlı'nın elinde bulunan ticaret yolları önemini yitirmiştir. IV. Merkezi otorite zayıflamıştır. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisinin sebebi olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devleti duraklama dönemine girmiştir.
Soru Açıklaması
Sıralanan tüm bu sebepler Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesine sebebiyet vermiştir.
12.
II. Abdülhamid Dönemi'nde Müslüman halkın eğitim seviyesini yükseltmek için oldukça çaba gösterilmesine rağmen İlköğretim seviyesinde istenilen düzeye erişilememişti ,bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "E" İlk öğretimin medreselerde dini- geleneksel anlayış ve yöntemlerle yapılmaktan kurtarılamaması.
Soru Açıklaması
II. Abdülhamid Dönemi'nde İlk öğretimin geliştirilmesi için bir çok tedbirler alınıyor,ancak tüm gayretlere rağmen medreselerin yerleşmiş alışkanlıkları ve velilerin yeniliğe karşı dirençleri kırılamıyor.
13.
Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğüne saygı gösteren İngiltere aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Kıbrısı ve Mısırı kendi yönetimi altına almıştır?
Doğru Cevap: "B" 1877-1878 Osmanlı_Rus Savaşı
Soru Açıklaması
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşından sonradır.
14.
Gülhane Hatt-ı Hümayunu ya da Tanzimat Fermanı olarak bilinen belge aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından ilan edilmiştir.
Doğru Cevap: "C" Abdülmecit
Soru Açıklaması
sorunun cevabı c. Belge II. Mahmut döneminde hazırlanmış fakat onun ölümü üzerine tahta oturan Abdülmecit tarafından ilan edilmiştir.
15.
Ermenilerin her yıl katliam günü olarak kutladıkları 24 Nisan'ın özelliği nedir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Hükumetinin, Ermenileri silahlandırıp devlet aleyhine kışkırtan komitelerin tutuklanması
Soru Açıklaması
Osmanlı Hükumeti, Ermenileri silahlandırıp devlet aleyhinde kışkırtan ve teşkilatlandıran komiteleri dağıtmak amacıyla 24 Nisan 1915 tarihinde vilayetlere ve mutasarrıflıklara gizli bir tamim göndermiş ve Ermeni komite merkezlerinin kapatılması, evrakına el konulması ve komite elebaşlarının tutuklanmasını istemiştir.Bu tamim üzerine 235 kişi tutuklanmıştır.
16.
II. Abdülhamid döneminde en çok etkili olan düşünce akımı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İslamcılık
Soru Açıklaması
I. Abdülhamid döneminde iç ve dış birçok etken islamcılık akımının güçlenmesinde etkili olmuştur. İslamcılık dünyadaki müslümanların desteğini alma politikası çerçevesinde gelişmiştir.
17.

Aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde donanma güçlendirilmiş, bahriye nezareti kurulmuş ve askeri yapı yenilenmiştir?

Doğru Cevap: "C" Sultan Abdülaziz
Soru Açıklaması

Sultan Abdülaziz Dönemi’nde donanma güçlendirilmiş, Dünyanın sayılı donanma güçlerinden biri hâline getirilmiştir. Bahriye Nezareti kurulmuş, askerî yapı yenilenmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

18.
Sekban-ı Cedid Ocağı hangi padişah döneminde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" II. Mahmut
Soru Açıklaması
Sekban-ı Cedid Ocağı II. Mahmut Döneminde kurulmuştur.
19.

Gülhane Hatt-ı Hümayunu aşağıdaki tarihlerden hangisinde okunmuştur?

Doğru Cevap: "D" 1839
Soru Açıklaması

Gülhane Hatt-ı Hümayunu, 3 Kasım 1839 tarihi ile Osmanlıda yeni bir devrin başlangıcını temsil etmektedir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

20.
Batı tarzı ilk yenileşme hareketleri ne zaman başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Lale devri
Soru Açıklaması
Batı tarzı ilk yenileşme hareketleri ilk defe Lale devrinde başlamıştır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.