Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 10
1.
Her alanda hızlı bir canlanmanın yaşandığı II. Meşrutiyet Döneminde devleti çökmekten kurtarma amacı güden fikir akımları daha belirginleşmeye başlamıştır. Seçeneklerden hangisi devleti içerisine düştüğü zor durumdan kurtarmaya çalışan bu görüşlerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "A" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
Milliyetçilik, Her alanda hızlı bir canlanmanın yaşandığı II. Meşrutiyet Döneminde devleti çökmekten kurtarma amacı güden fikir akımlarından bir tanesi değildir?
2.
Seçeneklerdeki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile müttefik olan devletlerden bir tanesidir?
Doğru Cevap: "E" Almanya
Soru Açıklaması
I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile müttefik olan devlet Almamya'dır.
3.
I. Arap şeyhlerinin ödüllendirilmesi II. Sürre alaylarına eskiye oranla daha çok önem verilmesi III. Afrika tarikatlarına itibar edilmesi Yukarıda yer alan uygulamalardan hangisi ya da hangileri II. Abdulhamit'in "İslamcılık" politikası güttüğünü göstermektedir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
II. Abdülhamid Dönemi’nde “İslamcılık”, politikası çerçevesinde Arap şeyhlerinin ödüllendirilmesi ve sürre alaylarına eskisine oranla daha çok önem verilmesi, Afrika tarikatlarına itibar edilmesi gibi uygulamalar, bu politika doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
4.
Osmanlı Devletinin, Trablusgarp egemenliğini ve Kuzey Afrikadaki varlığını sona erdiren, "Uşi Anlaşması" hangi tarihte imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1912
Soru Açıklaması
Ekim 1912'de imzalanan Uşi Anlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp egemenliği sona ermiş, Kuzey Afrika'daki varlığı son bulmuştur.
5.

Osmanlı Devletinde Duraklama Devri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "E" Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin fetih ve zaferlerinin duraklamadığı, ancak iç ve dış nedenlerden kaynaklı olarak devletin idari ve askerî teşlkilatında, iktisadi ve sosyal hayatta bir buhran yaşandığı sözkonusu değildir
Soru Açıklaması

Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin fetih ve zaferlerinin duraklamadığı, ancak iç ve dış nedenlerden kaynaklı olarak devletin idari ve askerî teşlkilatında, iktisadi ve sosyal hayatta bir buhran yaşandığı sözkonusudur.

6.
1920 yılında toplanan ve Misak-ı milliyi kabul eden son Osmanlı Mebusun Meclisi zamanında padişah kimdir?
Doğru Cevap: "C" Vahdettin
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı okul gemisi "Ertuğrul" Japonya'ya hangi padişah tarafından gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "C" II. Abdülhamid
Soru Açıklaması
8.

..................... Dönemi bütün hâlinde ekonomik sıkıntılar, dış borç baskısı savaş ve isyanlar ile geçmiştir. Buna mukabil ................... Dönemi’nde başlayan eğitim hamlelerini eldeki bütün imkânları zorlayarak sürdürmek her şeyden önce bilime, öğrenmeye ve gelişmeye verilen önemi göstermektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere srasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha uygun düşer?

Doğru Cevap: "A" I.Meşrutiyet-Tanzimat
Soru Açıklaması

I. Meşrutiyet Dönemi bütün hâlinde ekonomik sıkıntılar, dış borç baskısı savaş ve isyanlar ile geçmiştir. Buna mukabil Tanzimat Dönemi’nde başlayan eğitim hamlelerini eldeki bütün imkânları zorlayarak sürdürmek her şeyden önce bilime, öğrenmeye ve gelişmeye verilen önemi göstermektedir.

9.
Aşağıdaki padişahlardan hangisi padişahlığı meclis tarafından onanan ve yemin eden ilk padişahtır?
Doğru Cevap: "D" V. Mehmet Reşat
Soru Açıklaması
V. Mehmet Reşat meclis tarafından onanan ve yemin eden ilk padişahtır.
10.
İngiltere, Basra Körfezinden doğru yola çıkıp Rusya ile irtibat kurmak, Türk kuvvetlerinin İran'a girip Hindistan yolunu tehdit etmesini önlemek amacıyla hangi cepheyi açmıştır?
Doğru Cevap: "D" Irak Cephesi
Soru Açıklaması
İngiltere, Basra Körfezi 'nden kuzeye doğru çıkıp Rusya ile irtibat kurmak, Türk kuvvetlerinin İran'a girip Hindistan yolunu tehdit etmesini önlemek istiyordu. Ayrıca Orta Doğu'nun zengin petrol kaynaklarına sahip olan bu bölgede hakimiyet kurmak düşüncesinde olan İngilizler, harekete geçerek 1 Kasım 1914'te Basra Körfezine asker çıkarmışlar, 22 Kasım'da da Basra şehrini ele geçirmişlerdir.
11.
Osmanlı Devleti, İngiltere'nin Hindistan'a giden sömürge yolunu kontrol etmek amacıyla hangi cepheyi açmıştır?
Doğru Cevap: "E" Kanal Cephesi
Soru Açıklaması
Kanal Cephesi ile Osmanlı Devleti, İngiltere'nin Hindistan'la olan bağını kesmek istedi.
12.
1914 Meclis-i Mebusan’ı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Mecliste sadece İttihat ve Terakki Partisi mensupları yer almıştır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin yaşanmasında etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Balkanlardaki iç karışıklık
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemine girmiş olmasınınnedeni pozitif bilimlerden uzaklaşmış olmasıdır. Balkanlardaki iç karışıklık 17. yüzyılda başlamamıştır.
14.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde halkın doğrudan yönetime katıldığı meclis adını taşıyan uzmanlık kurullardan birdir?
Doğru Cevap: "A" Şura-yı Devlet
Soru Açıklaması
Soru veya cevap yanlıştır !!!!!!!!!!
15.
Osmanlı İmparatorluğu'nun Kırım'ı kaybetmesine neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1774- Küçük Kaynarca
Soru Açıklaması
16.
III.Selim’e 2 si Osmanlı hizmetindeki Avrupalı,20 si Türk uyruklu Devlet adamlarından olmak üzere toplam 22 adet Layiha sunulmuşturIII.Selime sunulan bu layihalarda yer alan ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Askeri alanda reformlar
Soru Açıklaması
Sunulan önerilerin ortak noktası askeri alanda reformlar ve bunların mali kaynaklarıdır
17.
İngiliz-Arap ilişkileri Şam protokolüyle güçlenerek, Cidde, Mekke ve Taif şehrinde isyana kalkan Şerif Hüseyin, hangi tarihte isyanı başlatmıştır.
Doğru Cevap: "E" 1916
Soru Açıklaması
Şerif Hüseyin, İngilizlerin'de yardımıyla hazırlıklarını tamamlayarak, 9 Haziran 1916 tarihinde Cidde, Mekke ve Taif'te isyanı başlatmıştır.
18.
Bugünkü Anadolu-İran sınırı hangi antlaşma ile belirlenmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kasr-ı şirin Antlaşması
Soru Açıklaması
Şah Abbasın, 1622’de Safevilerin kaybettiklerini geri almak üzere başlattığı on yedi yıl sürecek olan savaş sırasında ele geçirdiği yerler, ölümünden sonra tahta geçen Şah Safi döneminde IV. Murat’ın bizzat idare ettiği seferlerde geri alınmıştır. 1639’da imzalanan Kasr-ı şirin Antlaşması ile de bugünkü Anadolu-İran sınırı çizilmiştir.
19.
I. Kanal cephesi II. Çanakkale cephesi III. Irak cephesi IV. Filistin cephesi Aşağıdak devletlerden hangisi yukarıdaki cephelerin hepsinde Osmanlı devletine karşı savaşmıştır?
Doğru Cevap: "C" İngiltere
Soru Açıklaması
İngiltere, Kanal cephesi, Çanakkale cephesi, Irak cephesi ve Filistin cephesinde Osmanlı devletine karşı savaşan devlettir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşifler sonucunda yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne bağımlılığının artması
Soru Açıklaması
Coğrafi keşifler sonucu Akdeniz limanları önemini giderek kaybederken, Avrupa'nın Osmanlı Devleti’ne bağımlılığı da azalmıştır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.