Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 11
1.

Aşağıdakilerden hangisi Heyet-i Âyân üyeleri arasında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Müsteşarlık yapmış olanlar
Soru Açıklaması

Heyet-i Âyân üyeleri, Padişah tarafından atanmaktaydı. Bakanlık, valilik, ordu müşirliği, kazaskerlik, elçilik, patriklik, hahambaşılık yapmış olanlar ile kara ve deniz subaylarından kırk yaşından büyük olan ve gerekli şartları taşıyanlar ömür boyu bu göreve atanırlardı. Doğru yanıt B seçeneğidir.  

2.
XX. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı toplumu içinde imtiyazlı bir hayat süren ve Tebaa-i sadıka olarak anılan Ermenilerin 1925 yılında zorunlu göç ettirilmelerinin en önemli sebebi nedir?
Doğru Cevap: "D" Ruslarla işbirliği içerisinde isyan çıkarıp, çeteler kurmaları
Soru Açıklaması
3.
Seçeneklerden hangisi Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında mücadele verdiği cephelerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "B" Akdeniz Cephesi
Soru Açıklaması
Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşında mücadele ettiği cepheler; Filistin, Hicaz, Irak, Galiçya, Çanakkale, Kanal ve Kafkas cepheleridir. Akdeniz cephesi Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında mücadele ettiği cephelerden bir tanesi değildir.
4.
1808 yılında Sened-i İttifak belgesi padişah ile aşağıdakilerden hangisi arasında imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Ayanlar 
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti, 1711’de Prut Savaşıyla Rus ordusunu bozguna uğratmış; 1715’te ise Venediklilere karşı zafer kazanmıştır. Ancak Osmanlı Devleti, kazandığı zaferlere rağmen istediği sonuçları tam anlamıyla elde edememiştir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Savaşlarda gösterilen başarıların diplomatik görüşmelerde gösterilememesi
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti, Prut Savaşı’nda Rusları ve 1715’te Venediklileri bozguna uğratmıştır. Ancak savaşlarda gösterilen başarıların diplomatik alanda ve anlaşmalar sırasında gösterilememesi nedeniyle Osmanlı Devleti tam anlamıyla istediği sonuçları elde edememiştir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.
6.

Padişahlığı meclis tarafından onaylanan ve mecliste yemin eden ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" V. Mehmet Reşat
Soru Açıklaması

V. Mehmet Reşat, Padişahlığı meclis tarafından onaylanan ve mecliste yemin eden ilk padişah olmuştur. Doğru cevap D'dir.

7.
1868 yılında kurulan ve Danıştay’ın başlangıcı sayılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şura-yı Devlet
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti'nde Ayanlar ile Padişah arasında imzalanan Sened-i İttifak belgesi ile ilk defa padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Sened-i İttifak Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme hareketinin ilk örneğidir.
Soru Açıklaması
Sened-i İttifak tıpkı İngiltere'deki Magna Carta anlaşması gibi Osmanlı Devleti'ndeki ilk demokratikleşme hareketi olarak görülmektedir.
9.
1871 Yılında, Avrupa'da ortak politikalar takip etmek amacıyla , "Üç İmparatorlar Ligi" adıyla anılan toplantıyı yapan üç devlet hangileridir?
Doğru Cevap: "C" Almanya, Avusturya-Macaristan ve Rusya.
Soru Açıklaması
1871 Yılında Alman, Avusturya-Macaristan ve Rus İmparatorları bir araya gelerek "Üç İmparatorlar Ligi" olarak bilinen bir toplantı yapmışlar ve sözlü olarak Avrupa'da ortak politika takip etmeleri kararı almışlardı.
10.
I. Devletin sınırlarının genişlemesi II. İpek yolunun önemini kaybetmesi III. Avrupa’da teknolojinin gelişmesi IV. Avrupada güçlü krallıkların kurulması V. Devlet adamlarının iyi yetişmemiş olması Yukarıdaki önermelerden hangileri Osmanlının buhran döneminde merkezi gücünü yitirmesinde doğrudan etken olmuştur?
Doğru Cevap: "B" I-IV-V
Soru Açıklaması
Osmanlının buhran döneminde Avrupa’da merkezi yönetim güçlenirken Osmanlı devleti merkezi gücünü yitirmiştir. Devletin sınırlarının genişlemesi, Avrupa’da güçlü krallıkların kurulması, ve Devlet adamlarının iyi yetişmemiş olması Osmanlı’da doğrudan merkezi otoritenin zayıflamasına neden olmuştur.
11.
Osmanlı Devleti ağır yenilgiye uğradığı 93 harbi sonrası hangi antlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti’nin Tersane Konferansı kararlarını kabul etmemesi üzerine başlayan 93 Harbi, ağır bir yenilgiyle sonuçlanmıştır. Çaresiz durumda kalan Osmanlı Devleti, Rusya ile Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Anlaşma gereğince Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan bağımsız olacak; Kars, Ardahan, Artvin ve Doğu Beyazıt Rus egemenliğinde kalacaktır. Ayrıca OsmanlıDevleti ağır bir savaş tazminat› ödemek zorunda bırakılmıştır.
12.
Osmanlı Devleti'nde Duraklama Döneminin başlangıcı kabul edilen Pasarofça Antlaşması hangi devletle imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Avusturya - Venedik
Soru Açıklaması
Pasarofça Antlaşması sonrasında Osmanlı Devleti, Duraklama Dönemine girmiştir.
13.
II. Abdülhamid, uyguladığı İslamcı siyasete rağmen okulların ders programlarını sadece dinî derslerle bilinçsizce şişirtmemiş, fen bilimlerine ve dil derslerine ayrı bir önem vererek pozitif ilimlerin öğretimini de desteklemiştir. Bunun nedeni aşağıda ki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" II. Abdülhamit fanatik bir İslamcı değil, uzak görüşlü bir devlet adamı olduğu için,
Soru Açıklaması
II.Abdülhamit her ne kadar siyasette islamcı politikalara yer vermişse de, aynı zaman da eğitime de önem veren,eğitimi çağdaşlaştırıp,yaygınlaşmasına çalışan uzak görüşlü bir devlet adamıydı.
14.
Ermeni Tehciri kararının alınmasını gerektiren koşullar aşağıdaki cephelerden hangisinde yaşananlardan sonra oluşmuştur?
Doğru Cevap: "A" Kafkas
Soru Açıklaması
15.

Gerçek manada ilk çok partili seçim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 1912 seçimleri
Soru Açıklaması

1912 seçimleri gerçek manada ilk çok partili seçim olma özelliğinin yanında, ilk erken genel seçim özelliğine de sahiptir. Doğru cevap B'dir.

16.
Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi, 19. Yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti'nin ekonomik hayatında olumsuz etki yaratan unsurlar arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devleti'de azınlık sermayesinin etkini kaybetmeye başlaması
Soru Açıklaması
(C) seçeneği dışındaki seçeneklerin tamamı Osmanlı Devletinin ekonomik olarak zayıflamaya başladığı dönemdeki gelişmeleri ve olayları içermektedir. (C) seçeneğindeki durum ise tam tersi bir durumdur. Bilakis azınlık sermayesi artmaya ve elde edilen gücün siyasi aşana yansıtılmasına çalışılmıştır.
17.
Balta Limanı Antlaşması ile İngilizlere kapitülasyonların da ötesinde geniş imtiyazlar verildi. Antlaşma ile Osmanlı ülkesi açık bir Pazar haline gelirken Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlere iktisadi bağımlılık süreci de başlamış oldu. Bu bilgiler doğrultusunda düşünüldüğünde Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu en doğru olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi ortaya koymaktadır?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti yarı sömürge bir devlet durumuna düşmüştür
Soru Açıklaması
Soru kökünde verilen duruma bakıldığında Osmanlı Devleti’nin İngilizlere çok geniş iktisadi imtiyazlar verdiği belirtilmektedir. Bu durum Osmanlı Devleti’ni açık pazar haline getirmiş ve devlet dışa bağımlı hale gelmiştir. Bu durumun yol açtığı durum Osmanlı Devleti’nin yarı sömürge haline gelmesidir. Bu nedenle yanıt B seçeneğidir.
18.
1838 Balta Limanı Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İthalatı kısıtlayan, gümrük vergilerini yükselten hükümler içermektedir. 
Soru Açıklaması
19.
İngiltere ile Fransa I. Dünya savaşının ilk yıllarında Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmuşlar ,ancak savaşın sonlarına doğru bu iyi ilişkiler bozulmaya başlamış ve İngiltere ile Fransa Rusya yı bırakıp İtalya ya yanaşmışlardır . Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rusya da rejim değişikliğinin olması
Soru Açıklaması
Rusya da Çarlık Yönetimi yıkılmış ve yerine SSCB kurulmuştur .Bu yeni ve Sosyalist Rusya Batıya karşı olmuştur.İngiltere ve Fransa Kapitalist ülke olduklarından SSCB yi düşman ilan etmiştir.
20.

Osmanlı Devleti’nde II. Mefrutiyet döneminde oluşan Meclisler seçimler yoluyla halk tarafından belirlenmesine rağmen yine bu dönemde aşağıdaki seçimlerden hangisinin “sopal› seçimler” adıyla da anıldığı söylenebilir?

Doğru Cevap: "C" 1912 Seçimi
Soru Açıklaması

Osmanlı Devleti’nde II. Mefrutiyet döneminde oluşan Meclisler seçimler yoluyla halk tarafından belirlenmesine rağmen yine bu dönemde 1912 Seçimi “sopal› seçimler” adıyla da anılmıştır

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.