Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 12
1.
İngiltere’nin; Basra Körfezi’nin kuzeyinden ilerleyerek Rusya ile bağlantı kurmak. Türk kuvvetlerinin Hindistan yolunu tehdit etmesini önlemek. Ortadoğu’nun zengin petrol yataklarına sahip bu bölgesine sahip olmak. Amaçlarıyla açtığı cephe hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Irak
Soru Açıklaması
Basra Körfezi’nin kuzeyinden ilerleyerek Rusya ile bağlantı kurmak, Türk kuvvetlerinin Hindistan yolunu tehdit etmesini önlemek, zengin petrol yataklarına sahip olmak amaçlarıyla İngiltere Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’ni açmıştır.
2.
Osmanlı Donanmasının dünyanın sayılı güçlerinden biri haline getirilmesi ve Bahriye Nezaretinin kurulması hangi padişah döneminde gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Sultan Abdülaziz
Soru Açıklaması
Sultan Abdülaziz Dönemi’nde donanma güçlendirilmiş, Dünyanın sayılı donanma güçlerinden biri hâline getirilmiştir. Bahriye Nezareti kurulmuş, askerî yapı yenilenmiştir.
3.
Çar II. Aleksandr Dönemi’nden itibaren Rus siyasetinde etkili olmaya başlayan anlayış seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Panislavizm
Soru Açıklaması
Çar II. Aleksandr Dönemi’nden itibaren Rus siyasetinde etkili olmaya başlayan anlayış Panislavizm anlayışıdır.
4.
Islahat Fermanı'nda azınlıklara il genel meclislerine seçilme hakkı tanınmıştır. Bu uygulama ile azınlıklara, ilk defa doğrudan aşağıdaki alanlardan hangisine ilişkin haklar verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Siyasal
Soru Açıklaması
Meclis siyasal bir kurumdur, yönetim erkinin bir parçasıdır. Dolayısı ile bu kuruma seçilme hakkı siyasal bir haktır.
5.
Osmanlı meclisinde gaymüslim mebusların padişahın meclisi fesh etme yetkisine ve kadınlara haklar verilmesine karşı tavır göstermesinin altında yatan aşağıdaki düşünce hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Avrupa taklitçiliği
Soru Açıklaması
II. Meşrutiyet döneminde gerçekleştirilen birçok düzenlemede gayri müslim milletvekillerinin karşı duruşu daha çok Avrupa taklitçiliği olarak düşünülebilir.
6.
Lale Devri'nde niçin yerli malın kullanılması tavsiye edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Yerli sanayiyi geliştirmek
Soru Açıklaması
Yerli sanayiyi kurmak ve geliştirmek için yerli malın kullanılması tavsiye edilmiştir.
7.
II. Abdülhamit döneminde Kuzey Afrika’daki işgalleri engellemek amacıyla çıkarılan gazeteler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Vakit-Arapça el Cevaib
Soru Açıklaması
8.
Tanzimat Fermanı ile birlikte yasama işleri için görevlendirilen meclisin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Meclis-i Ali-i Tanzimat
Soru Açıklaması
Yasama işleri için de Meclis-i Ali-i Tanzimat ya da kısaca Meclis-i Tanzimat kurulmuştur
9.
Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı ile istenen ve hayata geçirilen düzenlemeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Asakir-i Mansure-i Muhammediye
Soru Açıklaması
10.
1871 yılında Üç İmparatorlar ligi olarak bilinen toplantı ile Avrupa’da ortak politika takip etme kararı alan üç devlet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi devriminin yol açtığı gelişmeler arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Dünyada ilk sömürgecilik hareketleri başlamıştır
Soru Açıklaması
Dünyada ilk sömürgecilik hareketleri Sanayi inkılaplarından önce başlamış olup sanayi inkılabı bunun sonucunda gelişmiştir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İtalyanlar işgal ettikleri 12 Adayı geri vermiştir.
Soru Açıklaması
13.
Tanzimat Fermanı'nın kendinden önceki ıslahatlardan en temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Haklar alanın da yeni değerler içermesi
Soru Açıklaması
Diğer Islahatlar eskiyi geri getirmek adına yapılmış olup, yeni birşey söylemiyordu.Oysa Tanzimat Fermanında ilk defa Hürriyet,eşitlik,adalet gibi yeni değerlerden söz ediliyordu.
14.
1876 yılında kabul edilen Osmanlı Anayasası'nı öncesinde yapılan ıslahatlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Halka temsil hakkının verilmesi
Soru Açıklaması
Osmanlı da yapılan bütün Islahatlar eskiyi geri getirmeye dönük çalışmalardır.Halka temsil hakkı gibi yenilikçi bir uygulama ancak Kanuni Esasi de yer almıştır.
15.

I. Dünya savaşında İtilaf devletlerinin Rusya ya yardım göndermelerini engelleyen ve bu nedenle Çarlık Rusyasının devrilerek yerine Sovyetler Birliğinin kurulmasına neden olan savaş hangi Cephede yaşanmıştır?

Doğru Cevap: "D" Çanakkale Cephesi,
Soru Açıklaması

Çanakkale’de kazanılan zafer ile Müttefiklerin bütün hesapları bozulmuştur. Çanakkale Zaferi üzerine Rusya’ya giden yolu açamadıkları ve Rusyaya yardım gönderemedikleri gibi, Balkan devletlerini de yanlarına çekememişlerdir. Henüz tarafsız durumda bulunan Bulgaristan, Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa katılmıştır. Gelibolu Muharebeleri başladığın- da, Yunanistan ve Romanya, MütteŞkler tarafına meyletmişlerse de muharebelerin Müttefikler lehine gelişmediğini görünce tarafsız kalmışlardır.Ayrıca yardım alamayan Çarlık Rusyası da yıkılmıştır.

16.
19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin geniş sınırları içerisindeki ticari imkanlardan faydalanmak ve Ortadoğu’yla bağlantısını güçlendirip Hindistan’a giden ticaret yolunun güvenliği sağlamak temeline dayalı politika izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İngiltere
Soru Açıklaması
19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunan, orta doğu petrolleri üzerinde hâkimiyet kurup Hindistan sömürge yolunu güvenceye almak isteyen devlet İngiltere’dir.
17.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı- İran arasında yapılan 1639 Kasr-i şirin Antlaşmasının özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İran Osmanlı ya vergi olarak her yıl iki yüz deve yükü ipek vermeyi kabul etmiştir
Soru Açıklaması
Doğru: A Her yıl Osmanlı ya vergi verme maddesi Nasuh Paşa antlaşmasına aittir
18.

Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşlarında Osmanlı Devletinin aynı zamanda müttefiki olmamıştır?

Doğru Cevap: "E" Fransa
Soru Açıklaması

Fransa I. Dünya Savaşlarında Osmanlı Devletinin  müttefiki değildir.

19.
1578’de başlayıp 12 yıl süren ve Osmanlı topraklarının doğu sınırının Hazar Denizi’ne kadar genişlemesini sağlayan savaş aşağıdaki hangi devletle yapılmıştır? 
Doğru Cevap: "B" İran (Safeviler) 
Soru Açıklaması
20.
II. Abdülhamid döneminde hem okul sayısı hem de öğrenci sayısı açısından en çok gelişen eğitim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yükseköğretim
Soru Açıklaması
II. Abdülhamid döneminde hem okul sayısı hem de öğrenci sayısı açısından yükseköğretimin en çok gelişen eğitim düzeyi olduğu görülmektedir. Yükseköğretimde okul çeşidi ve okul sayısı sadece İstanbul'da değil birçok şehirlerde artırılmaya çalışılmıştır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.