Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 13
1.
Danıştay’ın başlangıcı sayılan Şura-yı Devlet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Şura-yı Devlet’in Kanun yapma inisiyatifi yoktu
Soru Açıklaması
Şura-yı Devlet’in kanun yapma inisiyatifi olmayıp, sadece sadrazamın önerdiği konuları tartışabilirdi. Bu nedenle Şura-yı Devlet, parlamentodan ziyade “embriyo” hâlinde bir parlamento diye nitelendirilebilir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak yaşanan buhranın sebeplerinden biri 
Doğru Cevap: "C" Merkezi otoritenin güçlenmesi
Soru Açıklaması
3.
Seçeneklerden hangisi Osmanlı-İngiliz ilişkilerinde İngiltere'nin izlediği politikanın arkasında yatan nedenlerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı devletini Rusya ve Fransa devletiyle paylaşarak bu devletlerle birlikte güçlenmeyi arzu etmek
Soru Açıklaması
Osmanlı topraklarını dönemin güçlü diğer devletleriyle paylaşma düşüncesi, Osmanlı-İngiliz ilişkilerinde İngiltere'nin izlediği politikanın arkasında yatan nedenlerden bir tanesi değildir.
4.

Bugünkü Anadolu-İran sınırı hangi yıl, hangi antlaşma ile çizilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 1639-Kasr-ı Şirin Antlaşması
Soru Açıklaması

1639’da imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması ile de bugünkü Anadolu-İran sınırı çizilmiş oldu. Doğru yanıt C seçeneğidir.  

5.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı aydınlarının meşruti bir yönetime geçilmesi ile elde edileceğini düşündükleri kazanımlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Ulusal egemenliğin tam olarak gerçekleşeceği
Soru Açıklaması
Çünkü o dönemde Osmanlı da Ulusal devlet düşüncesi gelişmemişti,Ulusal devlet talepleri henüz yoktu.
6.

XIX. Yüzyıldan itibaren ortaya çıkmış olan çeşitli fikir akımlarndan hangisinin Padişah II. Abdülhamid tarafından öncelikli olarak uygulandığı söylenebiir?

Doğru Cevap: "A" İslamcılık
Soru Açıklaması

XIX. Yüzyıldan itibaren ortaya çıkmış olan çeşitli fikir akımlarndan hangisinin İslamcılık Padişah II. Abdülhamid tarafından öncelikli olarak uygulanmıştır.

7.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşında Ermeni yurttaşların tehcir uygulandığı şehirlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Van
Soru Açıklaması
I. Dünya savaşında Ermeni yurttaşların techir uygulandığı şehirler daha çok cephelerin arkasında yer alan bölgelerdedir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı -Rus savaşı sonucu düzenlenen Ayastefanos(Yeşilköy) Anlaşması'nın maddeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Teselya Yunanistan'a verilecektir.
Soru Açıklaması
Yunanistan ın bağımsızlığı ve Teselya nın Yunanistan'a bırakılması 1829 yılında olmuştur.
9.
Aşağıdakilerden hangisi Muhassıllık Meclisleri ile ilgili bir bilgi değildir?
Doğru Cevap: "C" Muhassıllık Meclisleri Şura-yı Devlet'e bağlıdır.
Soru Açıklaması
Muhassıllık Meclisleri danıştay görevi gören Şura-yı Devlet'e bağlı değildir.
10.
Londra, Paris, Viyana ve Berlin'de ilk elçilikler kimin zamanında açılmıştır?
Doğru Cevap: "D" III.Selim
Soru Açıklaması
Elçilikler III. Selim döneminde açılmıştır.
11.
II. Meşrutiyet Dönemi’nde yayınlanmaya başlanan Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad ve Beyanü’l-Hak gibi dergilerin alt yapısını oluşturdukları fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İslamcılık
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi II. Mahmut Döneminde açılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Mekteb-i Ulûm-ı Harbiye Mektebinin açılması
Soru Açıklaması
Harbiye mektebi açılmıştır. Diğerleri daha geç dönemda açılmış okullardır.
13.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin birinci dünya Savaşı’na katılmak istemesinin nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Hammadde ve pazar ihtiyacını karşılama düşüncesi
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti gelişmiş bir sanayi ve büyük işletmelere sahip olmadığı için hammadde ve pazar ihtiyacı olan bir devlet değildi.
14.
Tanzimat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Abdülmecid
Soru Açıklaması
15.

Aşağıda yer alan bilgilerden hangisi Tanzimat döneminde askerî alanda yapılan düzenlemelerden biri olamaz?

Doğru Cevap: "C" Yeniçeri Ocağının kaldırıldığı.
Soru Açıklaması

Yeniçeri Ocağının kaldırılması Tanzimat döneminde askerî alanda yapılan düzenlemelerden biri değildir?

16.
Coğrafi keşifler Osmanlı Devletini nasıl etkilemiştir?
Doğru Cevap: "E" Akdeniz ticaretinin ve limanlarının önemini kaybetmesi Osmanlı nın önemli bir gelir kaynağını kaybetmesine neden olmuştur.
Soru Açıklaması
Coğrafi Keşifler sonunda Hindistan'a giden deniz yolunu bulan Avrupalılar Baharat yolunu keserek Akdeniz e ulaşılmasını engellediler.Bunun sonucu olarak da Akdeniz ticareti ve limanları işlemez oldu Ve Osmanlının buradan sağladığı büyük bir gelir yok oldu.
17.

Aşağıdailerden hangisi Osmanlı Devletinde XVII. Yüzyıl Buhran''ın sebepleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Coğrafi keşiflerle İpek Yolu gibi Osmanlılarınn hâkimiyetindeki eski ticaretyollarının önem kazanması.
Soru Açıklaması

Coğrafi keşiflerle İpek Yolu gibi Osmanlılarınn hâkimiyetindeki eski ticaret yollarının önem kazanması Osmanlı Devletinde XVII. Yüzyıl Buhran''ın sebepleri arasında değildir.

18.
Aşağıdaki derneklerden hangisi Paris'te 27 Aralık 1907'de II. Abdulhamid'e karşı yapılan kongreye katılanlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Cemiyet-i Matbuat-ı Osmaniye
Soru Açıklaması
Doğru seçenek B seçeneğidir. Cemiyet-i Matbuat-ı Osmaniye 1908'de kurulmuştur ve matbuat ile ilgili bir meslek derneğidir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi sömürgecilik yarışına diğerlerine göre daha geç başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Almanya
Soru Açıklaması
Sömürgecilik yarışına en son dahil olan ülke birliğini 19. yy'ın ortalarında sağlayan Almanya'dır. Doğru seçenek A seçeneğidir.
20.
Osmanlı Devleti'nde yaşanan Lale Devrinin ardından yatan temel düşünce nedir?
Doğru Cevap: "C" Devletin kaybedilen toprakların geri alınması umudunu tamamen kaybetmeye başlaması ile birlikte gerek içeride gerekse dışarıda mutlak bir barış siyaseti izleyerek devletin iç yapısında bazı düzenlemeleri gerçekleştirmek.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.