Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 14
1.

Aşağıdaki yazarlardan hangisi Yeni Osmanlı Hareketi'nin öncüleri arasında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Abdülhak Hamit Tarhan
Soru Açıklaması

Padişahla bütünleşen Tanzimat bürokratlarının otoritesine ters düşen Yeni Osmanlı Hareketi’nin öncüleri Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi gibi yazarve Şairlerdi. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

2.
Seçeneklerde yer alan devletlerden hangisi I. Balkan Savaşında Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Bosna-Hersek
Soru Açıklaması
Bosna-Hersek I. Balkan Savaşında Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan devletlerden bir tanesi değildir
3.
Tanzimat Fermanı’nın yeni yönetim tarzı bakımından dikkat çeken en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu açıklaması ve meclisler eliyle karar alma anlayışını getirmesi 
Soru Açıklaması
4.
Arap halkı İngilizlerle birlikte hangi cephede Osmanlıya karşı hareket etmişlerdir?
Doğru Cevap: "A" Hicaz Cephesi
Soru Açıklaması
İngilizlerin politikası çerçevesinde gelişen İngiliz-Arap ilişkileri 23 Mayıs 1915 tarihli Şam Protokolü ile iş birliği şeklinde sonuçlanmıştır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet yönetimine geçişi sağlayan Yeni Osmanlılar Hareketi’nin öncüleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Mustafa Reşit Paşa
Soru Açıklaması

Yeni Osmanlılar Hareketi’nin öncüleri, Namık Kemal, Ali Suavi, Şinasi ve Ziya Paşa gibi şair ve yazarlardır. Mustafa reşit paşa ise Tanzimat Dönemi devlet adamıdır. Doğru yanıt C şıkkıdır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Savaşı'nda yenilmesinin nedeni değildir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı birliklerinin terhis edilmesi
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Savaşı'nı kaybetmesinin nedeni askeri birliklerini terhis etmesi değildir.
7.
Aşağıdaki devletlerden hangisi İkinci Viyana bozgunundan sonra Osmanlı İmparatorluğu’na karşı oluşturulan Kutsal İttifak üyeliği dışında kalmıştır?  
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
8.

Islahat Fermanı maddeleri arasında aşadakilerden hangisinin bulunması sözkonusu olamaz?

Doğru Cevap: "E" Halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamentonun açılacağı.
Soru Açıklaması

Halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamentonun açılacağı, Islahat Fermanı maddeleri arasında yer almamaktadır.

9.
Osmanlı devletinin Kırım Savaşı’yla ilgisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Paris Antlaşması ile Karadeniz’i egemenliği altına almıştır 
Soru Açıklaması
10.
Seçeneklerden hangisi Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan sosyal problemlerden bir tanesidir?
Doğru Cevap: "B" Çocuk işçiler sorununun ortaya çıkması
Soru Açıklaması
Çocuk işçiler sorunu sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan sosyal sorunlardan bir tanesi iken diğer seçeneklerde yer alan maddeler sanayileşmenin ekonomik yansımalarına işaret etmektedir.
11.

I. Kanun ve tüzük tasarılarını incelemek ve hazırlamak

II. Kanun ve tüzük gereği görevli olduğu işleri tetkik ve karara bağlamak

III. Memurları yargılamak

IV. Devlet fertleri arasındaki davalara bakmak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Şura-yı Devlet'in görevleri arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Şura-yı Devlet, genel yönetim meselelerini tartışacak ve kanunları hazırlayacaktı. Görevlerinden bazıları Şunlardı: Her türlü kanun ve tüzük tasarılarını incelemek ve hazırlamak, kanun ve tüzük gereği görevli olduğu işleri tetkik ve karara bağlamak, her türlü mesele hakkında istenildiğinde görüş bildirmek, memurları yargılamak, devletle fertler arasındaki davalara bakmak. Doğru yanıt E seçeneğidir.  

12.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ilk dış borçlanmasına neden olmuş bir olaydır?
Doğru Cevap: "D" Kırım Savaşı
Soru Açıklaması
Kırım Savaşı nedeniyle Osmanlı Devleti ilk defa Avrupa'dan borç para almıştır.
13.
Abdülhamid dönemi eğitim politikalarına bakıldığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Medreseler ıslah edilmiş, coğrafya ve tarih gibi ilimlerin medreselerde okutulması sağlanmıştır.
Soru Açıklaması
14.
I. Meşrutiyet döneminde aşağıdakilerden hangisi siyasi hayatta belirleyici düşünce olarak ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" İslamcılık
Soru Açıklaması
Devletin hâkimi millet konumundan, horlanan ve azınlıklardan da aşağı bir duruma düşürüldüğüne inanan Müslüman halkın tepkileri, Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri basın ve aydınların da yardımlarıyla şekillenmeye başlamıştır. Bu durumu güçlendiren bir diğer unsur da ekonomik alandaki gerilemelerdir. Bu süreç, 1870’lerin başından itibaren de siyasi bir fikir akımı hâline gelmeye başlamıştır. Böylece İslamcılık siyasi hayatta belirleyici bir düşünce akımı olarak ortaya çıkmıştır.
15.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin müttefik olarak savaşa girdiği ülkeler doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Almanya-Avusturya-Macaristan
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na Almanya, Avusturya ve Macaristan ile birlikte girmiştir. Doğru seçenek A seçeneğidir.
16.
Aşağıdaki Osmanlı aydınlarından hangisi Yeni Osmanlılar Hareketinin öncüleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Ahmet Rıza
Soru Açıklaması
Ahmet Rıza İttihat ve Terakki hareketinin öncülerindendir.
17.
Osmanlı Devleti ile Avusturya İmparatorluğu arasında yapılan Pasarofça Antlaşmasından sonra başlayan, devletin iç yapısında bazı düzenlemelerin gerçekleştirildiği 1718–1730 yılları arasını kapsayan dönemdir?
Doğru Cevap: "E" Lale Devri
Soru Açıklaması
18.
Seçeneklerden hangisi Osmanlı Devleti'nde XVII. Yüzyıl Buhranı'nın nedenleri arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Avrupa’ya olan bağımlılığı azaltmak için kaliteli kumaşların İstanbul’da üretimine geçilmesi.
Soru Açıklaması
19.
3. Ordunun neredeyse tamamı kaybedildi. Anadolu Rus istilasına karşı neredeyse savunmasız hale geldi. Ermeni çeteleri taşkınlıklarını arttırarak Rus ordusunu Anadolu’ya geçme konusunda teşvik etti. Van’da Ermeni çeteleri Müslüman halkı katletmeye başladı. Yukarıda özellikleri verilen Kafkas Cephesi’nde ki harekât aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sarıkamış
Soru Açıklaması
Sarıkamış harekâtı sırasında 3. Ordu’nun neredeyse tamamının kaybedilmesi Anadolu’yu Rus istilasına karşı savunmasız bırakmıştır. Ayrıca Sarıkamış yenilgisini fırsat bilen Ermeni çeteleri taşkınlıklarını artırmışlar ve Rus ordusunu Anadolu’ya girmeye teşvik etmişlerdir. Özellikle 1915 Nisan’ında Van vilayetinde başlayan isyanın büyümesi üzerine bu uygun ortamdan yararlanmak isteyen Ruslar gönüllü Ermeni birliklerinin öncülüğünde Van bölgesini işgal etmişlerdir. Rusların Van’ın yönetimini Ermenilere bırakması üzerine Van merkezli devlet ilanına kalkışan Ermeni çeteleri de kaçamayan Müslüman halkı katletmeye başlamışlardır.
20.
Yeni Osmanlı hareketinin öncüleri, savundukları fikirleri doğrultusunda halka nasıl ulaşmaya çalışmışlardır?
Doğru Cevap: "D" Gazete yoluyla
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.