Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 15
1.
14 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı Devleti'nin bütün İslam alemine hitaben İtilaf devletlerine karşı cihad-ı ekber çağrısı yapmış olmasına rağmen Arap topluluklarının bu çağrıya karşılık vermemelerinin en önemli sebebi ne olabilir?
Doğru Cevap: "E" Arap devletlerinin İngilizler ile toprak bağımsızlığı konusunda anlaşmış olmaları.
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Müslüman halkı seçimlerle ilk defa hangi olayla tanışmıştır?
Doğru Cevap: "D" Muhassıllık Meclisleri
Soru Açıklaması
3.
Kırım Savaşı sonrası imzalanan Paris Antlaşması gereğince; I. Rusların güneye inmesi Avrupalı devletler tarafından engellenmiştir. II. Osmanlı toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerce garanti altına alınmıştır. Bu iki gelişme bir arada değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti, kendi topraklarını koruyamayacak kadar güçsüzleşmiştir
Soru Açıklaması
Sorudaki öncüllere bakıldığında Avrupalı Devletler tarafından Rusya’nın Osmanlı topraklarını ele geçirmesinin engellendiği ve Osmanlı topraklarının kendi gücüyle değil; Avrupa Devletleri tarafından korunacağı belirtilmektedir. Bu durum Osmanlı Devleti’nin artık kendi sınırlarını koruyamayacak kadar güçsüzleştiğini göstermektedir. Cevap A seçeneğidir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasasına aykırı hükümdür?
Doğru Cevap: "E" Hükümet üyeleri Meclis-i Mebusana karşı sorumludur
Soru Açıklaması
E seçeneği Anayasada yer almaz.
5.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Avrupa'da ihtilal savaşları başlamıştır.
Soru Açıklaması
Avrupa'nın endüstrileşmiş ülkeleri, kendi nüfus ve toprak büyüklüğüyle orantılanamayacak kadar büyük toprakları sömürge altına sokmak suretiyle sanayileşmenin gereğini yerine getirmişlerdir.
6.
II. Mahmut döneminde 7 Ekim 1808'de Ayanlar ile Saray arasında imzalanan Sened-i İttifak belgesine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bu belge ile ayanların mallarının babadan oğula aktarılmasının önüne geçilmiş olunmuştur.
Soru Açıklaması
B şıkkında yer alan "Bu belge ile ayanların mallarının babadan oğula aktarılmasının önüne geçilmiş olunmuştur. " ifadesi yanlıştır. Çünkü tam tersi ayan mallarının babadan oğula geçişin önündeki engeller kaldırılmıştır.
7.
1840 yılında kurulan Muhasallık Meclisleri temel olarak aşağıdaki hangi konuda görevlendirilmişti?
Doğru Cevap: "B" Vergi
Soru Açıklaması
8.
Meşrutiyet dönemleri neden demokratikleşme çabaları kapsamında değerlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Çünkü Osmanlı döneminde ilk defa bu dönemde devletin yönetiminde padişahın yanında milleti temsil eden bir grup yerini almıştır.
Soru Açıklaması
Osmanlı döneminde ilk defa bu dönemde her ne kadar bir danışmanlık görevi yapsada yönetimde milleti temsil eden bir meclis olmuştur. Bu gelişmeden dolayı meşrutiyet dönemleri demokratikleşme hareketleri ya da gelişmeleri bağlamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla doğru cevap A'dır.
9.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde halkın yerel düzeyde yönetime katılmasını sağlayan ilk girişimlerden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Muhasıllık Meclislerinin kurulması
Soru Açıklaması
10.

Aşağıda verilenlerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde hukuk alanında görülen gelişmelerden birisi olamaz?

Doğru Cevap: "D" Divan-ı Ahkam-ı Adliye kurulmuştur.
Soru Açıklaması

Meşrutiyet döneminde Divan-ı Ahkam-ı Adliye kurulmamıştır.

11.

I. Dünya savaşında İngiliz imparatorluğu’nun Hindistan’a giden ana damarını kesmek amacı ile yapılan harekât aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kanal Cephesi,
Soru Açıklaması

1 Kasım 1914’te ingilizlerin Süveyş Kanalı’nda Akabe Limanı’nı bombardıman etmele- ri ile Şlistin-Suriye cephesi açılmıştır. Akabe’nin bombalanmasından hemen sonra En- ver Paşa, Miralay Cemal Bey’den 8. Kolordu Kumandanlığı görevini kabul ederek Kanal Seferi için hazırlıkları tamamlamasını istemiştir.Amaç ingiliz imparatorluğu’nun Hindistan’a giden ana damarı kesilmek isteniyordu .

16 Temmuz 1916 tarihînde çok sayıda Alman askerînin de iştirak ettiği ikinci Kanal

harekâtında da Türk ordusu büyük zayiatlar verip çekilmek zorunda kalmıştır. 

12.

Padişahlığı meclis tarafından onaylanan ve mecliste yemin eden ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" V. Mehmet
Soru Açıklaması

Padişahlığı meclis tarafından onaylanan ve mecliste yemin eden ilk padişah, V. Mehmet'tir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

13.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşlarında kaybettiği yerler arasındadır?

Doğru Cevap: "C" Irak
Soru Açıklaması

Irak Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşlarında kaybettiği yerler arasındadır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde eğitim alanında getirilen tedbirlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" İlköğretimin isteğe bağlı olması
Soru Açıklaması

İlköğretim mecburiyetinin konması kanuni tedbilerden biridir. Doğru cevap C'dir.

15.
Aşağıdaki Osmanlı alimlerinden/düşünürlerinden hangisi 16. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan buhran üzerine değerlendirmelerde bulunanlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Mizancı Murad
Soru Açıklaması
A, B, C ve E şıklarında yer alan alimler devrin alimleridir ve her birinin devrin buhranı ile ilgili değerlendirmeleri mevcuttur. Ancak D şıkkında yer alan Mizancı Murad devrin alimlerinden olmayıp, çok daha sonraları 19. Yüzyılın önemli düşünür, siyasetçi ve tarihçilerinden birisidir.
16.
Osmanlı devletinin buhran döneminde kuzey siyasetiyle hangi milletin akınlarıyla uğraşmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kossaklar
Soru Açıklaması
Buhran döneminde Osmanlı Devleti geleneksel doğu-batı siyasetin yanında Kuzey siyaseti takip etmiştir. Devletin buraya yönelmesine 1594’ten itibaren başlayan Kossak saldırı ve yağmalamaları neden olmuştur. Kossaklar 1615, 1620 ve 1624 yıllarında İstanbul’un Karadeniz kıyılarına kadar inmeyi başarmıştır. Bu akınlar Osmanlı Devleti’ni büyük oranda zarara uğratmış, ülke içinde bu dönemde kıtlığın baş göstermesine de sebep olmuştur.
17.
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki Cephelerden hangisinde Rusya’ya karşı savaşmıştır?
Doğru Cevap: "D" Kafkas Cephesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nda devletin geri kalmışlığının nedenleri arasında sayılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Can, mal ve namus korunmasına yönelik kanunların koyulması
Soru Açıklaması
Dvletin, halkın can, mal ve namusunu korumaya yönelik kanun çıkarması gerektiği ısrarla vurgulanmıştır. Bu da kişi hak ve hukukunun tesisi anlamına gelmekteydi. Ama ilgili seçenekte "koyulması" diyor, ama "koyulmaması" olacaktı.
19.
I. Devlet düzenindeki bozulmalar II. Avrupa devletlerinin azınlıklar nedeniyle yaptığı baskılar III. Osmanlı vatandaşları arasındaki eşitsizlikler IV. Devlet ile millet arasında zayıf bir bağ olması Yukarıdaki Meşrutiyet'in ilan edilmesinin sebeplerinden hangisi ya da hangileri ülkenin dış politikası ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Yalnız II
Soru Açıklaması
Sıralanan sebeplerden yalnızca II numaralı sebep ülkenin dış politikası ile ilgilidir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi 1876 Kanun-i Esasisi'nin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Padişahın yetkileri büyük oranda kısıtlanmıştır.
Soru Açıklaması
1876 Anayasasında (Kanun-i Esasi) padişahın üstün gücünü sınırlayan hiçbir hüküm yoktur.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.