Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 16
1.
I. Dünya savaşı sırasında Osmanlı kendi toprakları dışında başka ülkeler için hangi cephede savaşmıştır?
Doğru Cevap: "C" Galiçya
Soru Açıklaması
1917 yılında Avusturya, savaşın başında ele geçirdiği Belgrad' ı koruyamamış ve Sırplara kaptırdığı gibi Galiçya Cephesinde de Ruslara karşı başarılı olamamıştı. Bunun üzerine Alman ve Türk birlikleri Avusturya'ya yardım etmek amacıyla Galiçya Cephesine gönderilmişlerdir.
2.
I. Arap milliyetçiliğinin desteklenmesi II. Anadolu’da misyonerlik çalışmalarının yürütülmesi III. Hindistan ve uzak doğu sömürgelerine ulaşma 5. Yukarıda belirtilenler aşağıdaki devletlerden hangisinin Osmanlı devleti politakısını şekillendirmektedir?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
İngiltere, Arap milliyetçiliğinin desteklemiş ve Arapların Osmanlı'dan ayrılmasına zemin hazırlamıştır. Osmanlı toprakları üzerinde söz sahibi olarak Hindistan ve Uzak doğu sömürgelerine kolayca ulaşmak istemiş ve Anadolu’da çeşitli misyonerlik çalışmaları yürütmüştür.
3.
Seçeneklerden hangisi Rusya’nın Sırplar'ı, İngilizlerin ve Fransızların ise Yunanlar'ı ayrı bir devlet olarak ortaya çıkarma isteğinin ardında yatan temel düşünceler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İngilizlerin Süveyş Kanalı'nın kontrolünü eline almak istemesi.
Soru Açıklaması
4.

I. 15. Madde

II. 16. Madde

III. 114. Madde

IV. I. Madde

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kanun-i Esasi'nin eğitimle ilgili maddeleri arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Kanun-i Esasi'nin 15., 16. ve 114. maddeleri eğitim ile ilgilidir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

5.
II. Meşrutiyet Dönemi'nde kaç kez genel seçim yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
II. Meşrutiyet Dönemi'nde 4 genel seçim yapılmıştır.
6.
İngilizlere kapitülasyonları dahi aşan imtiyazların verildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Balta Limanı Antlaşması 
Soru Açıklaması
7.
Sultan Abdülmecit döneminde aşağıdaki yeniliklerden hangisi olmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Nizam-ı Cedit kuruldu.
Soru Açıklaması
Nizam-Cedit III. Selim tarafından kurulan bir ordudur.
8.

Osmanlı Devleti’nin 1838 yılında imzaladığı  Balta Limanı Antlaşması’nın , Osmanlı Devletini etkileyen en önemli sonucu nedir?

Doğru Cevap: "C" Batılı ülkelerin  osmanlı ülkesinde serbestçe ticaret yapma imtiyazı elde etmesi,
Soru Açıklaması

Başlangıçta ingiliz teklişeri kabul edilmek is- tenmemişse de bir taraftan hazinenin uğradığı zararın artması, diğer taraftan da Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı sebebiyle düşmüş olduğu siyasi buhran, Osmanlı Devleti’ni serbest ticaret prensiplerini içeren Balta Limanı Antlaşması’nı imzalamak zorunda bırakmıştır. 1838 yılında imzalanan bu antlaşma ile ingiliz tüccarı en imtiyazlı millet olduğu gibi diğer ülkelerden getirilen malların da serbestçe ticaretini yapma imtiyazı elde etmiştir. Anlaşmaya göre vergi ihracatta % 9 olurken ithalatta % 2 olarak belirlenmiştir.

9.
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti kendi toprakları dışında aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?
Doğru Cevap: "B" Galiçya
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı sırasında kendi toprakları dışına asker gönderdiği cephelerden birisi Galiçya Cephesi'dir. Doğru seçenek B seçeneğidir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet Dönemi'nde çıkarılan kanunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Medreseler kapatılacaktır.
Soru Açıklaması
Çıkarılan kanunlarda medreselerin kapatılması söz konusu değildir.
11.
Osmanlı devletinin son dönemlerinde uygulanan Osmanlıcılık politikası aşağıdaki olaylardan hangisiyle geçerliliğini tümüyle yitirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Balkan savaşları,
Soru Açıklaması
Balkan savaşlarında ,balkanlardaki Osmanlıya bağlı devletlerin çeşitli kışkırtmalarla ayaklanmaları ve balkanlardaki Türk topluluklarını oralardan atma çabaları birlikte yaşama umudunu tüketmiş böylelikle Osmanlıcılık politikası iflas etmiştir.
12.
Aşağıdakilerden hangisinde yeniçeri ocağının kimin döneminde kaldırıp yerine hangi ordunun kurulduğunu doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" II. Mahmut-Asakir’i Mansure-i Muhammediye
Soru Açıklaması
5 Haziran 1826’da yeniçeriler son kez isyan ettiler; iki gün sonra 17 Haziran 1826’da köklü ancak uzun zamandır devlete zarar veren bu askerî kurum nihayet ortadan kaldırıldı. Yeniçeri Ocağının kaldırılması olayı Vaka-i Hayriye olarak adlandırıldı. Ocak’ın kaldırılmasından sonra Avrupa ölçüsünde düzenlenmiş, modern bir ordu olan Asakir-i Mansure-i Muhammediye kuruldu.
13.

Aşağıdaki liselerden hangisi II. Abdülhamid Dönemi'nde açılmış idadiler arasında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Erzincan Lisesi
Soru Açıklaması

II. Abdülhamid Dönemi'nde açılmış idadiler arasında Erzincan Lisesi yer almamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

14.
I. Japonya tarzı ilerleme II. Telgrafın yaygın kullanımı III. Arap şeyhlerinin ödüllendirilmesi IV. Okulların yaygınlaştırılması V. Hindistan Şiileri ile siyasal ilişkilerin geliştirilmesi Yukarıdakilerden hangileri, II. Abdülhamid tarafından gerçekleştirilmesine karşın daha sonra II. Abdülhamid’e karşı muhalif güçlerin oluşmasına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "C" II ve IV
Soru Açıklaması
II. Abdülhamid döneminde telgrafın yayın kullanılması ve okulların açılması kamuoyunun oluşturulmasında etkili olmuş ve kendine karşı muhalif çephelerin güçlenmesinde etkili olmuştuır.
15.
Tanzimat Fermanının ilanının ardında yatan en temel gerekçe seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devletinin, varlığını devam ettirmek için desteklerine ihtiyaç duyduğu devletlere bu husustaki kararlılığını ve kabiliyetini göstermek mecburiyetini derinden hissetmesi.
Soru Açıklaması
Dönemin dış şartları göz önünde bulundurulduğunda Osmanlı Devleti, varlığını devam ettirmek için desteklerine ihtiyaç duyduğu devletlere bu husustaki kararlılığını ve kabiliyetini göstermek mecburiyetini derinden hissetmiştir. Bu desteği sağlamak için gerek ekonomik gerekse de siyasi alanda pek çok tavizler verilmiştir. Bu durum Osmanlı idarecilerini acil ve köklü bir ıslahatın gerekliliğine inandırmıştır. Tanzimat Fermanı bu gelişmelerin bir sonucu olarak ilan edilmiştir.
16.
Mustafa Kemal in I. Dünya savaşındaki en son görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Suriye Cephesi
Soru Açıklaması
Mustafa Kemal en son Suriye cephesindeydi hatta buradan Genelkurmaya yazdığı mektuplarda silahların teslim edilmemesini önermiş ve kendisi de bu cephedeki silahları teslim etmemişti.Bu nedenle İstanbul Hükümetince cepheden alınarak İstanbul'a çağrılmıştı.
17.
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Fransa 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi.
Soru Açıklaması
Çanakkale Savaşı'nda mağlup olan Fransa 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmedi.
18.
Coğrafi Keşiflerin öncülüğünü üstlenen iki ulus seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" İspanya ve Portekiz
Soru Açıklaması
19.
I. Emeklilik sisteminin kurulması II. Yazar ve sanatçılara yardımda bulunulması III. Köşklerin yapılması IV. Kütüphanelerin açılması V. Askeri üniformaların değişmesi Yukarıdaki yeniliklerin hangisi kültürel alanda yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" II-III-IV
Soru Açıklaması
I. Mahmut döneminde askeri önlemler dışında kültürel önlemler de alınmıştır. Bu amaçla, yazar ve sanatçılara yardımda bulunulmuş, köşklerin yapılmış ve kütüphanelerin açılmıştır.
20.
93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi) sonucu imzalanan ve Ermeni sorununun ilk defa gündeme geldiği anlaşma seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Berlin Antlaşması
Soru Açıklaması
Ermeni sorununun ilk defa gündeme geldiği geçerli antlaşma Berlin Antlaşmasıdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.