Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 17
1.

..........................Döneminde kadının sosyal hayatta layık olduğu yeri alabilmesi için çabalar gösterilmiş, dernekler kurulmuş, yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, Arap harflerinde yenilik yapılmak istenmiş, Millî Kütüphane, Millî Filmcilik, Millî Coğrafya Cemiyetleri kurulmuştur.

Yukardaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi anlamlı bir şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "E" II. Meşrutiyet
Soru Açıklaması

II. Merutiyet Döneminde kadının sosyal hayatta layık olduğu yeri alabilmesi için çabalar gösterilmiş, dernekler kurulmuş, yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, Arap harflerinde yenilik yapılmak istenmiş, Millî Kütüphane, Millî Filmcilik, Millî Coğrafya Cemiyetleri kurulmuştur.

2.
II. Meşrutiyetin ilanını sağlayan en önemli güç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İttihat ve Terakki Cemiyeti
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupalı devletlerin güçlenmesine yol açan nedenler dışında tutulmalıdır ?
Doğru Cevap: "A" Feodalizm
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı devletinde gerçek anlamda ilk çok-partili ve ilk erken genel seçim olarak kabul edilen seçim aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "D" 1912
Soru Açıklaması
5.
Mustafa Kemal'in (Atatürk) Şam'da kurduğu Vatan ve Hürriyet Derneği'nin daha sonra Ahmet Rıza Bey'in Terakki ve İttihat Cemiyeti ile birleşmesinin altında yatan fikir ile Amasya Genelgesi'nde alınan hangi karar birbirine benzemektedir?
Doğru Cevap: "C" Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Soru Açıklaması
İttihat ve Terakki Cemiyeti devletin içine düştüğü acz durumdan kurtulmasının yolunun Meşrutiyetin tekrar ilan edilmesinden geçtiğini düşünmekteydi. 1902 yılına gelindiğinde İttihat ve Terakki Cemiyeti arasında fikir ayrılıkları belirdi ve cemiyet ikiye bölündü. Buna göre yabancı müdahalesini isteyenler Prens Sabahattin Bey’in başkanlığında “Teşebbüs-i şahsi ve Adem-i Merkeziyet” adı altında birleşerek çalışmalarını sürdürdü. Müdahaleye karşı olanlar ise Ahmet Rıza Bey’in başkanlığında “Terakki ve İttihat” adı altında birleştiler. Dolayısıyla Ahmet Rıza Bey memleketin içine düştüğü durumdan yine milletin kendisinin kurtaracağını düşünmekteydi. Mustafa Kemal (Atatürk) tarafından Şam'da kurulan Vatan ve Hürriyet Derneği'de daha sonra Ahmet Rıza Bey'in görüşü altında birleşmişti. Amasya Genelgesi'nde alınan "milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır fikri" tam olarak da Ahmet Rıza Bey'in benimsediği fikiri açıklamaktadır.
6.
Tersane Konferansı 23 Aralık 1876 tarihinde aşağıdaki hangi temel konuyu ele almak için İstanbul’da toplanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Balkan sorunu 
Soru Açıklaması
7.
Seçeneklerden hangisi coğrafi keşifler sonucunda Avrupa'da burjuvazi sınıfının doğmasının nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Keşiflerle değerli madenlerin elde edilmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi ile ilgili bir madde değildir?
Doğru Cevap: "C" Toplantı, gösteri yapılmasına; dernek ve parti kurulmasına izin verilmiştir.
Soru Açıklaması
Kanun-i Esasi'de toplantı, gösteri yapılmasına; parti ve dernek kurulmasına izin verilmemiştir.
9.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 16. yüzyılın sonundaki durumunu göstermektedir?

Doğru Cevap: "A" Buhran
Soru Açıklaması

Osmanlı Devletinin 16. yüzyılın sonundaki durumunu Duraklama Döneminin başladığını gösterir.

10.
İngilte’nin I. Dünya savaşı sırasında İttihat ve Terakki hükümetine karşı dinsizlik suçlaması politikası izlemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hindistan müslümanlarını savaşa dahil etmek
Soru Açıklaması
İngilte’nin I. Dünya savaşı sırasında İttihat ve Terakki hükümetine karşı dinsizlik suçlaması politikası izlemesinin temel nedeni Hindistan müslümanlarını savaşa dahil etmekti.
11.
Aşağıdaki Osmanlı aydınlarından hangisi Padişaha yazdığı mektupta en iyi idare tarzının meşruti sistem olduğunu belirtmiştir
Doğru Cevap: "C" Mustafa Fazıl Paşa
Soru Açıklaması
Yeni Osmanlıları destekleyen Mustafa Fazıl Paşadır.
12.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde İslamcılık fikrini savunan devlet adamları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" Cevdet Paşa
Soru Açıklaması

Aynı zamanda da tarihçi olan Cevdet Paşa Osmanlı Devletinde İslamcılık fikrini savunan devlet adamları arasında yer almaktadır? 

13.
"Üç İmparatorlar Ligi" olarak bilinen ve sözlü olarak alınan karar hangi olaydan sonra tamamen dağılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Avusturya ve Rusya'nın Bulgaristanı kendi kontrolüne almak istemesi
Soru Açıklaması
1871 yılında Alman,Avusturya-Macaristan ve Rus İmparatorları bir araya gelerek "Üç İmparatorlar Ligi" olarak bilinen bir toplantı yapmışlar ve sözlü olarak üç devletin ortak politika takip etmeleri kararı almışlardır. Ancak 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı gelişirken Osmanlı Devletinin Balkan topraklarının paylaşılması konusunda Avusturya ile Rusya'nın anlaşamamaları üzerine Üç İmparatorlar Ligi dağılmıştır.
14.
Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda Gülhane Hatt-ı Hümayun olarak da bilinmektedir?
Doğru Cevap: "A" Tanzimat Fermanı
Soru Açıklaması
Tanzimat Fermanı Gülhane'de okunduğu için aynı zamanda Gülhane Hatt-ı Hümayun adını da taşımaktadır.
15.
Osmanlı Devleti’nde hangi meclisin kurulması ile ilk kez, yasama ile yürütme görevleri birbirinden ayrılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Meclis-i Tanzimat
Soru Açıklaması
Meclis-i Vâlâ’nın 1854 yılında ikiye ayrılması üzerine kurulan Meclis-i Tanzimat; “halkı ilgilendiren konulardaki reformları saptamak” ve “devletteki refah düzeyini yükseltmek” için çalışacaktı. Meclis-i Tanzimat’ın kurulması ile Osmanlı Devleti’nde ilk kez, yasama ile yürütme görevleri birbirinden ayrılmış, yasama organına yürütme organını denetleme ve kontrol etme gücü verilmiştir.
16.
Tarihde ilk Osmanlı -Rus-İngiliz işbirliğinin aşağıdaki hangi gelişmeye karşıt olarak gerçekleştiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesi
Soru Açıklaması
Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesi her üç devletinde çıkarlarına ters düşüyordu,fransa nın Akdenizde güçlenmesini engellemek için işbirliği yaptılar
17.
Osmanlı Devleti'nin fiili olarak 1. Dünya Savaşı'na girişi hangi tarihte olmuştur?
Doğru Cevap: "A" 29 Ekim 1914
Soru Açıklaması
Almanya'nın hediyesi şeklinde sunulan Alman gemileri, 29 Ekim 1914'te Karadeniz'de Odesa, Sivastopol ve Novorosisk limanlarını bombalamışlar, Rus donanmasıyla savaşmışlardır. Bu savaşa Hamidiye Gemisiyle bazıTürk Savaş gemileri de katılmıştı. Bu olay Osmanlı Devleti'nin fiilen harbe girişinin tarihidir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminin eğitim alanındaki uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İlköğretimin ilk defa zorunlu hâle getirilmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Rusya boğazlara inme fırsatı bulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Hünkar İskelesi Antlaşması
Soru Açıklaması
Rusya Hünkar İskelesi Antlaşması ile boğazlara inme fırsatı yakalamıştır.
20.
Osmanlı Devletinde Hukuki laikliğin sağlanmasında önemli adım nedir?
Doğru Cevap: "D" Şer-i Mahkemelerin şeyhülislamlıktan ayrılarak, Adalet bakanlığına bağlanması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.