Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 18
1.
İngiltere’nin Uzakdoğu’daki sömürgeleriyle bağını kesmek için Osmanlı Devleti’nin açtığı cephe hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kanal
Soru Açıklaması
İngiltere’nin Uzakdoğu’daki sömürgeleriyle bağını kesmek için Almanya’nın önerisi ile Osmanlı Devleti tarafından Kanal Cephesi açılmıştır?
2.
Aşağıdaki oluşumlardan hangisi "Muharrem Kararnamesi" ile tesis edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Duyun-ı Umumiye
Soru Açıklaması
Muharrem Kararnamesi olarak bilinen kararname Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra Osmanlı'dan alacaklı olan Avrupalı Devletlerin alacaklarını tahsil etmek için Osmanlı Devleti ile yaptıkları anlaşmanın ilan edildiği kararnamedir. Bu anlaşma ve kararname ile kurulan yapının adı da Duyun-ı Umumiye idi. Dolayısıyla doğru seçenek F seçeneğidir.
3.
İngilizler Irak cephesini hangi tarihte açmışlardır?
Doğru Cevap: "C" 1914
Soru Açıklaması
İngilizler 1 Kasım 1914 tarihinde Basra körfezi'ne asker çıkararak Barsa şehrini ele geçirmişlerdir.
4.
Sultan Abdülaziz’e mektup göndererek meşrutiyeti ilan etmesini isteyen Genç Osmanlılar Cemiyeti üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mustafa Fazıl Paşa
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti'nde İkinci Meşrutiyet'in ilanı aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 31 Mart Olayı'nın çıkmasına
Soru Açıklaması
İkinci Meşrutiyetin ilanına karşı olan gericiler ülkenin çeşitli yerlerinde kargaşa çıkarıyorlardı, nihayet 31 mart 1909 da büyük bir ayaklanma denemesi daha yapıldı ancak bastırıldı.
6.

17. yüzyılın sonuna kadar yaklaşık yüz yıl süren bu döneme Duraklama Dönemi yerine Buhran Dönemi denmesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Devlet teşkilatında ve sosyal hayatta yaşanan sorunların devletin genişlemesini durduramaması
Soru Açıklaması
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı sınırları dâhilinde devlet teşkilatı ve sosyal hayatta birtakım aksaklıklar baş göstermeye başlamıştır. Ancak bu aksaklıklar fetihleri ve devletin genişlemesini durduramamıştır. Bu nedenle 17. yüzyılın sonuna kadar yaklaşık yüz yıl süren bu dönemin Duraklama Dönemi yerine Buhran Dönemi olarak adlandırılması daha doğru olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 
7.
Sened-i İttifak’ın tarihteki önemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Anayasal süreci başlatan ilk belgelerden biri olması
Soru Açıklaması
Osmanlı devlet adamlarının devletin eski gücüne ulaşması için ayanlarla merkezi otorite arasındaki iktidar ilişkilerini düzenlenmeye çalıştığı bu belge, aynı zamanda, Osmanlı Devleti’ndeki anayasallaşma sürecini başlatan ilk belgelerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir.
8.
II. Abdülhamid Devri’nde Kanun-i Esasi ile ilköğretimin mecburi olduğu anayasaya konulurken, 1879’da yapılan bir değişiklikle Maarif Nezareti bünyesinde “Mekâtib-i Sübyaniye Dairesi” kurulmuştur. Aşağıdaki maddelerden hangisi Mekâtib-i Sübyaniye Dairesi'nin uygulamalarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Medreselerin düzenlenmesi
Soru Açıklaması
Medreselerin düzenlenmesi
9.
I. Avrupa'da kurulacak olan yeni dengede önemli bir yer edinmek.II. Kaybedilen toprakları geri almak.III. Orta Asya Türk devletleri ile bütünleşmek.IV. Eldeki mevcut toprakları korumak.Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmek istemesinin nedenleri arasındadır?
Doğru Cevap: "D" I - II - III
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti’nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden I. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 23.12.1876
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletlerine resmen savaş ilan ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 11/11/14
Soru Açıklaması
12.
Tanzimat Fermanı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Fermanla yapılmak istenen, eskiyi “bütün bütün” ortadan kaldırmak ve değiştirmek değildir.
Soru Açıklaması
Tanzimat Fermanıyla yapılmak istenen, eskiyi “bütün bütün” ortadan kaldırmak ve değiştirmek olduğundan bu durumun ülke halkına ilanının yanı sıra dost devletlerin bu usulün sonsuza kadar devamına şahit tutulmaları isteği yönetimin samimiyetine bir işaret olarak değer kazanmaktadır.
13.
Tanzimat Fermanı’nda Padişah, Tanzimat’ın amacının eski dönemlerdeki anlayıştan farklı olarak, yalnız din ve devleti korumak değil, ülkeyi ve milleti de kalkındırmak olduğunu vurgulamıştır. Padişah’ın bu sözleriyle vurgulamak istediği asıl düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Halkın devlet için değil; devletin halk için var olduğu düşüncesi
Soru Açıklaması
Soruda Padişah’a ait verilen ifade incelendiğinde, halka devlet içinde merkezi bir yer verilmekte olduğu görülmektedir. Modern devletlerde halkın devlet için değil; devletin halk için olduğu düşüncesi vurgulanmaktadır. Bu nedenle yanıt B seçeneğidir.
14.
Osmanlı Devleti'nin buhranı yaşadığı dönemin alimlerinden Katip Çelebi'ye göre, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu buhranın temel sebebi nedir?
Doğru Cevap: "A" Medrese sisteminin bozulmuş olması.
Soru Açıklaması
15.

İbrahim Müteferrika'nın matbaasına saray desteği ilk hangi padişah döneminde sağlanmıştır?

Doğru Cevap: "A" I. Mahmut
Soru Açıklaması

I. Mahmut kültürel alanda da pek çok yeniliğe öncülük etmiştir. Bu dönem İbrahim Müteferrika’nın matbaasına Saray desteği sağlanmış, yazar ve sanatçılara çeşitli yardımlarda bulunulmuştur. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

16.
Kafkasya cephesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Sarıkamış Harekatı Türk ordusunun yenilgisiyle sonuçlanmıştır. 
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki savaşlardan hangisi gerek Enver Bey’in gerekse de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının “düşman karşısında en çetin şartlar altında yerli halkla beraber geçirdikleri ilk savaş stajı” olarak sayılabilir?
Doğru Cevap: "A" Trablusgarp Savaşı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 1876'da ilan edilen Kanun-i Esasi'nin maddeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Şeyhülislam devlet örgütü dışında kaldı.
Soru Açıklaması
Kanun-i Esasi'de şeyhülislam devlet örgütü içinde yer almıştır.
19.

Osmanlı Devletinde gerçekleşen Balkan Savaşları hakkındaki aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "B" Yunanistan Midye-Enez hattına kadar gelmiştir.
Soru Açıklaması

Osmanlı Devletinde gerçekleşen Balkan Savaşları hakkındaki ''Yunanistan Midye-Enez hattına kadar gelmiştir'' ifadesi yanlıştır.

20.
Osmanlı Devleti, İslam dinini resmi din olarak hangi anayasa ile ilk defa kabul etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.