Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 3
1.

Lale Devri hangi yıllar arasında yaşanmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1703-1730
Soru Açıklaması

Lale Devri 1703-1730 tarihleri arasında yaşanmıştır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

2.
Tanzimat Fermanı'ndan sonra kurulan meclis 1854 yılında Meclis-i Ahkam-ı Adliye ve Meclis-i Ali-i Tanzimat olarak iki farklı görev üstlenen meclislere ayrılmıştır. Yukarıdaki bilgi göz önüne bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı Devleti yönetimi kuvvetler ayrılığı ilkesini göz etmiştir.
Soru Açıklaması
Her ne kadar fiilen tüm güc tek bir kişi yani hükümdarın elinde olsa da, meclis ve meclisin bu şekilde yapılanması kuvvetler ayrılığı ilkesinin gözetildiğini göstermektedir.
3.
"Osmanlı Devleti'ni oldukça yıpratan Balkan Savaşları'nın önemli bir sebebi de 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali sonrasında tün dünyaya yayılan ulusçuluk akımıdır." Bu bilgiler ışığında aşağıdaki olaylardan hangisi ile Balkan Savaşları birbirine benzemektedir?
Doğru Cevap: "D" Çekoslavakya'nın dağılması
Soru Açıklaması
Çekoslavakya'nın Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak iki devlete bölünmesinin sebebi ile Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan'ın kendi topraklarını kendi uluslarınca yönetmelerini istemesinin fikri sebebi Fransız İhtilali sonucunda tüm dünyaya yayılan ulusçuluk akımının etkisidir. Dolayısıyla doğru cevap D'dir.
4.
İttihat ve Terakki Cemiyeti ilk kongresini nerede yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" Paris
Soru Açıklaması
İttihat ve Terakki Cemiyeti ilk kongresini 1902 tarihinde Paris’te yapmıştır. Bu kongre İttihat ve Terakki tarihinde bir dönüm noktasıdır. Kongreye Prens Sabahattin, Ahmet Rıza, İsmail Kemal, İsmail Hakkı Paşa, Mahir Sait, Halil Ganem, Hüseyin Siret, İbrahim Temo ve Dr. Nazım gibi İttihat ve Terakki’nin ileri gelen isimlerinin yanı sıra Ermeni ve Rumlardan da bazı temsilciler katılmıştır.
5.
Tanzimat Dönemi’nde yerel düzeyde halkın sınırlı bir şekilde yönetime katılmasını sağlayan ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Muhassıllık Meclisi 
Soru Açıklaması
6.
8. Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Devri padişahlarındandır? (
Doğru Cevap: "B" I. Abdülhamit
Soru Açıklaması
17. yüzyılın sonuna kadar yaklaşık yüz yıl süren dönem Osmanlının Duraklama Dönemidir. I. Abdülhamit 1774- 1789 yıllarında hüküm sürmüştür.
7.
Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını önlemek amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından hangisi II. Abdülhamid tarafından desteklenmiştir?
Doğru Cevap: "B" İslamcılık
Soru Açıklaması
Padişah II. Abdülhamid İslamcılık fikir akımını desteklemiştir.
8.
Osmanlı devletinde padişahın yetkilerini kısıtlama anlayışı ilk kez aşağıdaki hangi belgeyle uygulamaya geçirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Senedi-i İttifak
Soru Açıklaması
9.

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı yeni bir devrin başlanlangcını temsil eder. Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denilen bu fermanın ilan edilme tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 3 Kasım 1839
Soru Açıklaması

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı yeni bir devrin başlanlangcını temsil eder. Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denilen bu fermanın ilan edilme tarihi 3 Kasım 1839''dur.

10.
Müttefik devletler için Çanakkale cephesinde elde edilecek bir başarı hangi sonucu doğurmayacaktır?
Doğru Cevap: "E" Müttefik devletlerin Anadolu'da esir bulunan askerlerine yardım götürülebilecekti
Soru Açıklaması
Müttefik devletlerin Çanakkale cephesi üzerinden Osmanlı Devleti üzerinde kararlaştırdıkları emeller arasında Anadolu'da esir bulunan askerlerine yardım ulaştırmak gibi bir düşünce yer almamaktaydı
11.
Mustafa Kemal Paşa askerlik hayatında aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Galiçya Cephesi
Soru Açıklaması
Mustafa Kemal Paşa Galiçya Cephesi'nde yer almamıştır. Diğer cephelerde ise görev yapmıştır. Doğru seçenek E seçeneğidir.
12.
II. Meşrutiyet döneminde dört genel seçim yapılmıştır. Seçeneklerden hangisi bu seçimlerin yapıldığı tarihlerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" 1921
Soru Açıklaması
II. Meşrutiyet Dönemi’nde dört genel seçim yapılmıştır. 1908, 1912, 1914 ve 1919 yıllarında yapılan genel seçimlerle oluşan Meclis-i Mebusan, 1908-1912, 1912, 1914-1918 ve 1920 döneminde faaliyet göstermiştir.
13.
Seçeneklerden hangisi Avrupalı devletlerin deniz aşırı sömürgecilik faaliyetlerinin bir sonucu olarak Osmanlı devletinin uğradığı zararlardan bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı devletinde sanayi inkılabını gerçekleştirme çabaları hız kazanmıştır
Soru Açıklaması
Avrupalı devletlerin deniz aşırı sömürgecilik faaliyetlerinin bir sonucu olarak Osmanlı devletinin uğradığı zararlar arasında sanayi inkılabını gerçekleştirme çabalarının hız kazanması yer almamaktadır.
14.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" İmparatorlukların dağılması
Soru Açıklaması
15.
1768 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti’nin imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru Açıklaması
1768 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti, Karlofça’dan sonra imzaladığı en ağır antlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması’nı imzalamıştır. Doğru yanıt A seçeneğidir.
16.
Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı deniz gücünün Avrupa deniz gücüne göre geri kalmış olduğunu ortaya çıkaran ve yirmi beş yıllık bir mücadelenin sonucunda çözüme kavuşturulan bir olaydır.
Doğru Cevap: "B" Girit Adası'nın fethi
Soru Açıklaması
Cevap şıklarından C, D ve E şıklarının denizle hiçbir bağı yoktur. Deniz gücünün belirleyici ve kullanılabilir olduğu durum A ve B şıklarındaki durumlardır. Ancak A şıkkında yer alan Limni Adası'nın fethi 17. Yüzyıldan çok önce 1456'da Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmiştir. Bu şık aynı zamanda çeldiricidir. Dolayısıyla doğru cevap Girit Adası'nın fethi (1645-1669), yani B şıkkıdır.
17.

Tanzimat dönemi meclislerinden biri olan Meclis-i Tanzimat aşağıdaki görevlerden hangisini üstlenmektedir?

Doğru Cevap: "B" Yasama
Soru Açıklaması

Yargı işlerine bakmak üzere Meclis-i Ahkâm-ı Adliye kurulurken, yasama işleri için de Meclis-i Ali-i Tanzimat ya da kısaca Meclis-i Tanzimat kuruldu. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

18.

Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşlarında Filistin Cephesinde Osmanlı Devletinin kaybettiği yerler arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Gazze
Soru Açıklaması

Gazze I.Dünya Savaşlarında Filistin Cephesinde Osmanlı Devletinin kaybettiği yerler arasında yer almaktadır.

19.
Osmanlı Devleti’ne karşı Balkan devletleri ittifak hâlinde savaşa girmişlerdir. Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda yer almamıştır?
Doğru Cevap: "A" Romanya
Soru Açıklaması
20.
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularının katıldığı Galiçya cephesi aşağıdaki hangi coğrafyada yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Balkanlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.