Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 4
1.
1840 yılında vergi toplamak amacıyla kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Muhassıllık Meclisi
Soru Açıklaması
1840 yılında sancak merkezlerinde kurulan Muhassıllık Meclislerinin görevi, sancaktan alınacak vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli toplanmasını sağlamaktı. Bu meclislere muhassılın yanında yer alan memurlarından başka, sancağın hâkimi, müftüsü, zabiti, ruhani reisleri ve sancağın ileri gelenlerinden altı kişi katılacaktı. Bu kişiler seçimle belirlenecekti.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin I. Dünya savaşı öncesinde ittifak arayışlarına girdiği ülkeler arasındadır?
Doğru Cevap: "B" Rusya
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı öncesinde savaşa katılma kararı aldığında Rusya, Almanya, İngiltere'ye ittifak aramak için başvurmuştur.
3.

Osmanlılar hangi padişah döneminde Avrupa tarzı yenilikleri kendi devlet adamları eliyle yüzeysel ve plansız bir şekilde uygulamaya çalışmıştır?

Doğru Cevap: "C" III. Ahmet
Soru Açıklaması

Osmanlılar III. Ahmet döneminde elçiler aracılığıyla tanık oldukları Avrupa tarzı yenilikleri kendi devlet adamları eliyle yüzeysel ve plansız bir şekilde uygulamaya çalışmıştır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

4.

 Aşağıdakilerden hangisi sömürgecilik yarışına en son katılan ülkeler arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Almanya
Soru Açıklaması

Almanya sömürgecilik yarışına en son katılan üikeler arasında yer almaktadır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kurulan Muhasıllık Meclisleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir?
Doğru Cevap: "C" Halkı ilgilendiren konularda reformları belirlemektedir
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti’nde kurulan Muhasıllık Meclislerine bakıldığında, ilk kez bu meclislerle Osmanlı halkı seçimle tanışmıştır. Bu meclisler mahalli seviyede yönetime katılmışlardır. Temel görevi sancaktan alınacak vergilerin miktarını belirlemek ve düzenli toplanmasını sağlamaktır. Üyeleri arasında sancak hakimi, sancak müftüsü ve sancak zabiti gibi kişiler bulunmaktadır. Ancak halkı ilgilendiren konularda reformları belirlemek Meclis-i Tanzimat’ın görevleri arasındadır. Bu nedenle yanıt C seçeneğidir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde hukuk alanında görülen gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Şer’i Mahkemeler Şeyhülislâmlıktan ayrılarak Adalet Bakanlığı’na bağlanmıştır.
Soru Açıklaması
7.
Ermeni Tehciri kararı hangi tarihte alınmıştır?
Doğru Cevap: "E" 27-May-15
Soru Açıklaması
8.
Türk tarihinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması

Türk tarihinin ilk anayasası 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilen Kanun-i Esasi’dir. Doğru yanıt D şıkkıdır.

9.
Osmanlı Devleti, siyasi gelişmelere bağlı olarak zaman zaman İngilizlerle, Fransızlarla ve Ruslarla yakınlaşmış ve savaşmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı Devleti dış ilişkilerinde denge politikası yürütmüştür.
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti'nin askeri gücü batının modern askeri gücü karşısında zayıf kaldığı için Osmanlı Devleti dış ilişkilerinde denge politikası yürütmüştür.
10.
Balkan Savaşları'nı ortaya çıkaran fikri hareket hangi olay sonrasında ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Fransız İhtilali
Soru Açıklaması
Balkan Savaşları'nın altında yatan en temel sebep 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali'nden sonra tüm dünyaya yayılan ulusçuluk akımıdır. Bu akımın yarattığı atmosfer de içinde bir çok ulusu barındıran Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına neden olmuştur. Dolayısıyla doğru cevap C'dir.
11.
I. Kültür II. Sanayi III. Tarım IV. Ticaret Osmanlı Devleti’nde Lale Devri Dönemi’nde yukarıda verilen alanların hangilerinde incelemeler yapılmış ve raporlar hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Lale Devri Dönemi göz önünde bulundurulduğunda bu dönemde yalnızca çiçek bahçeleri yetiştirilmemiştir. Bu dönemde Avrupa’ya gönderilen elçilerin sayısı arttırılarak kültür, sanat, tarım, sanayi ve ordu alanında incelemeler yapılmış, raporlar hazırlanmıştır. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir.
12.
Mustafa Kemal Paşa’nın savaştığı ve adını duyurduğu cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çanakkale cephesi
Soru Açıklaması
Çanakkale cephesinde elde edilen başarılar Mustafa Kemal Paşa’nın adının duyulmasında etkili omuştur.
13.

Osmanlı Devletinde 1876 Anayasasının 1909 yılında yapılan düzenlemelerinde “Hakimiyet-i Milliye” anlayışıyla ön plana çıkan değişiklikler neticesinde getirilmiş olan sadakat yeminini mecliste gerçekleştiren ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" V. Mehmet Reşat
Soru Açıklaması

V. Mehmet Reşat Osmanlı Devletinde 1876 Anayasasının 1909 yılında yapılan düzenlemelerinde “Hakimiyet-i Milliye” anlayışıyla ön plana çıkan değişikikler neticesinde getirilmiş olan sadakat yeminini mecliste gerçekleştiren ilk padişahtır. 

14.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nda bulunan ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Padişahın yetkilerinin artması
Soru Açıklaması
Tanzimat Fermanı'nda padişahın yetkileri artırılmamıştır.
15.

Duyun-ı Umumiye aşağıdaki yıllardan hangisinde kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" 1881
Soru Açıklaması

1875 yılında devletin bir manada mali açıdan iflası, 1881yılında da Duyun-ı Umumiye idaresi’nin kurulması ile farklı bir boyut kazanmıştır. Doğru yanıt C seçeneğidir.  

16.
Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Esasi’nin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Padişah, hükümetin emniyetini ihlal ettikleri kesinleşenleri sınır dışı etme hakkına sahiptir.
Soru Açıklaması

Kanun-i Esasi’ye göre, egemenlik yetkisi padişaha aittir. Hükümet padişaha karşı sorumludur. Padişah görev ve yetkilerinden dolayı sorumsuzdur. Heyet-i Ayan üyeleri padişah tarafından atanır. Anayasanın 113. Maddesine göre padişah, zabıta tarafından yapılan araştırma neticesinde hükûmetin emniyetini ihlal ettikleri kesinleşenleri sınır dışı etme hakkına sahiptir. Doğru yanıt D şıkkıdır.

17.
Aşağıdakilerden hangisi 1876 Kanun-ı Esasi tarafından padişahla ilgili hükümlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Padişahın çocuklarından en büyüğü tahta çıkar
Soru Açıklaması
1876 Anayasası padişah olmadaki kargaşayı kaldırmak adına saltanata geçme usulünü Osmanlı'da daha önce uygulanan ekber evlad uygulamasına benzer hale getirmiştir. İkisinin arasındaki fark ise ekber evlat uygulaması sadece tahtaki padişahların çocukları arasında uygulanması, 1876 Anayasa'sında ise Osmanlı ailesindeki en büyük erkek çocuğun tahta çıkması uygulamasıdır. Doğru seçenek B'dir. Padişahın çocuklarından en büyüğü değil, Osmanlı ailesinden en büyük erkek çocuk tahta çıkar.
18.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi XVII. Yüzyıl Buhranının sebepleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Halktan alınan vergilerin düşürülmesi nedeniyle kaynakların azalması
Soru Açıklaması
17. Yüzyıl buhranının sebeplerine bakıldığında; Avrupa’da yaşanan dönüşümler nedeniyle Avrupa Devletleri Osmanlı karşısında güçlenmiştir. Askeri zaferler kazanmak amacıyla yapılan seferler Osmanlı ekonomik kaynaklarını zayıflatmıştır. Avrupa Devletleriyle yapılan savaşlarda Osmanlı ordusunun eski gücünü ve ihtişamını kaybettiği görülmüştür. Girit seferi sırasında Osmanlı deniz gücünün Avrupa denizciliğine göre geri kalmış olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti 17. Yüzyıl buhranını yaşamıştır. Ancak D seçeneğine bakıldığında halktan alınan vergilerin düşürülmesi nedeniyle kaynakların azaldığı bilgisi yer almaktadır. Aksine buhran nedeniyle halktan alınan vergiler arttırılarak hazineye kaynak sağlanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.
19.
1876 Kanun-i Esasisi'nin ilan edilmesinin ardından gerçekleştirilen seçimlerle oluşan birinci mecliste 69 Müslüman ve 46 gayrimüslim olma üzere 115 mebus, ikinci mecliste ise 59 Müslüman ve 47 gayrimüslim olmak üzere 106 mebus yer almıştır. Bu durumdan hareketle seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Her iki mecliste de gayrimüslimler nüfus oranlarının çok fazla üzerinde bir oranla temsil edilmişlerdir.
Soru Açıklaması
O dönemde gayrimüslim halkın toplam nüfus içindeki oranlarının 1/4 olduğu düşünüldüğünde, mebus sayısı ile nüfusların arasında bir denge olmadığı ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifade ile gayrimüslimler mecliste nüfus oranlarının çok fazla üzerinde bir oranla temsil edilmişlerdir.
20.

Trablusgarp Savaşı'nda hangi ülke ile savaşılmıştır?

Doğru Cevap: "B" İtalya
Soru Açıklaması

Trablusgarp Savaşı Osmanlı-İtalya arasında gerçekleşmiştir. Doğru cevap B'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.