Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 5
1.

Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında uğranılan yenilgiler Osmanlı toplumununhemen her kesiminde derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır. 

Yukarıda yer alan bu ifade için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "A" Doğrudur
Soru Açıklaması

Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında uğranılan yenilgiler Osmanlı toplumununhemen her kesiminde derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu ifade doğrudur.

2.
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışan gizli cemiyetlerden “Vatan ve Hürriyet Derneği” kim tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Mustafa Kemal (Atatürk)
Soru Açıklaması
3.

I. Kanuni tedbirler

II. İdari tedbirler

III. Halkın maarif alanında maddi yardımının sağlanması

IV. Sübyan okullarına yeni usul eğitimin sokulması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kanun-i Esasi ile ilköğretime ilk 16 yıl içinde gereken ilginin gösterildiğini ortaya koyan uygulamalar arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Bu devirde ilköğretime özelliklede ilk 16 yıl içinde gereken ilginin gösterildiğini ortaya koyan uygulamaları şuşekilde maddelendirilmektedir:a. Kanuni Tedbirler: İlköğretim mecburiyetinin konması.b. İdari Tedbirler: Merkez ve taşrada ilköğretim teşkilatının kurulması.c. İptidai okullarının açılması ve çoğaltılması.d. Sübyan okullarına yeni usul eğitimin sokulması.e. Müslüman halkın kalabalık olduğu yerlerde ilköğretime öncelik ve ağırlıkverilmesi.f. Halkın maarif alanında maddi yardımın sağlanması.g. Taşrada Darülmuâllimînlerin açılması

Doğru yanıt E seçeneğidir. 

4.
Yunanistan aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde bağımsızlığını kazanmıştır?
Doğru Cevap: "B" II.Mahmut
Soru Açıklaması
II.Mahmut döneminde Edirne Antlaşması ile Yunanıstan'ın bağımsızlığı tanınmıştır.
5.
I. Yasal yönetim ilkesi.II. Kurullara danışma ilkesi.III. Meclisler eliyle karar alma ve idare etmeyi tercih etmesi.Yukarıdakilerden hangileri, Tanzimat Fermanı ile birlikte hukuk devleti ve parlamentolu rejime yönelişin olduğunu kanıtlar?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Tanzimat fermanı ile birlikte devlet idaresinin yeni çıkarılacak kanunlara dayalı olması, kurul ve meclislerin bu kanunların yapımında rol oynaması, halkın temsilcilerinin etkin olması hukuk devleti ve parlamentolu rejime yönelişin kanıtlarıdır. Doğru yanıt E şıkkıdır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde açılan okullar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Mühendishane-i Bahr-i Hümayun
Soru Açıklaması
A, B, C ve E şıklarında yer alan okullar II. Mahmut döneminde açılan okullardır. D. şıkkındaki Mühendishane-i Bahr-i Hümayun okulu ise 1773'te III. Mustafa tarafından açılmıştır.
7.
Osmanlı devletinde 1. ve 2. Meşrutiyet yönetimleri aşağıdaki hangi padişah tarafından ilan edilmiştir?  
Doğru Cevap: "E" II. Abdülhamid 
Soru Açıklaması
8.
Avrupa'da sömürgecilik anlayışının ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Fransız ihtilali
Soru Açıklaması
Fransız İhtilali, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi kavramları dünyaya yaymıştır. Fransız ihtilali, sömürgeciliğin ortaya çıkmasında etkili değildir.
9.

Sarıkamış harekatı aşağıdaki cephelerden hangisinde gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "B" Kafkas Cephesi
Soru Açıklaması

22 Aralık’ta Enver Paşa önderliğinde girişilen Sarıkamış Harekâtı Kafkas cephesinin bir parçasıdır. 

10.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde görülen bir düzenleme değildir?
Doğru Cevap: "C" Meclis-i Mebusan’ın açılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.