Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 6
1.
Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet döneminde oluşan Meclisler seçimler yoluyla halk tarafından belirlenmiştir. Aşağıdaki seçimlerden hangisi “sopalı seçimler” adıyla da anılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 1914 Seçimi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi Sanavi Devrimi ile birlikte gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkilerin gerilmesine ve yer yer çatışmaların yaşanmasının nedenleri arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "E" İç taleplerin üzerinde yapılan üretim fazlası için ham madde ve dış pazar arayışları
Soru Açıklaması
Sanayi devriminden sonra Batılı ülkeler arasındaki en önemli çatışmma çekişme nedeni iç taleplerin üzerinde yapılan üretim için yeni hammadde ve dış pazarlar arayışında yaşanmıştır. Doğru seçenek E seçeneğidir.
3.
II. Abdulhamit döneminde tüm ağır borç yüküne rağmen eğitim alanında gerçekleştirilen refomlar için kaynak yaratma çalışmalarının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "E" Çağın gerisinde kalmış Osmanlı Devleti'ni çağa ayak uydurabilecek bir devlet olması için gerekli olan bireyler yetiştirtirerek sanayileşmiş ülkelerle rekabet edebilecek duruma getirmek
Soru Açıklaması
Birinci Meşrutiyet Dönemi bütün hâlinde ekonomik sıkıntılar, dış borç baskısı savaş ve isyanlar ile geçmiştir. Buna mukabil Tanzimat Dönemi’nde başlayan eğitim hamlelerini eldeki bütün imkânları zorlayarak sürdürmek her şeyden önce bilime, öğrenmeye ve gelişmeye verilen önemi göstermektedir.
4.
Yakın Çağ'da sömürgeleşme faaliyetlerinin ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Afrika toprakları üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Seçeneklerden hangisi bunun en önemli sebebidir?
Doğru Cevap: "C" Petrol, altın, elmas, kahve ve kakao gibi zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olmaları.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemine girmesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti'nin sınırlarının çok geniş olması
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemine girmiş olmasının en temel sebebi pozitif eğitimden uzaklaşmış olmasıdır. Sınırlarının geniş olması duraklamanın sebebi olamaz.
6.
Aşağıdaki meclislerden hangisi Tanzimat Döneminde kurulmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Meclis-i Ayan
Soru Açıklaması
Meclis-i Ayan Kanun-ı Esasi ile kurulmuştur. Dolayısıyla Tanzimat Döneminde böyle bir meclis yoktur
7.
Terakki ve İttihat 1907 Paris kongresi sonrası hangi bölgede örgütlenmiştir?
Doğru Cevap: "E" Makedonya
Soru Açıklaması
Terakki ve İttihat, 1907 kongresinin akabinde Makedonya’da çok hızlı bir şekilde örgütlenmiştir. Makedonya’da bu kadar hızlı örgütlenmesinin sebebi burada Osmanlı denetiminin yok denecek kadar az olmasıdır. Makedonya 1878’den beri Avrupa devletlerinin gözetimi altındaydı. Burada başta Bulgarlar olmak üzere, Sırp ve Rum çeteciler Makedonya’yı kendi topraklarına katmak için uğraşıyorlardı. Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durum Makedonya’da daha çok hissediliyordu.
8.
Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan savaşının Osmanlı Devletinin çöküşünde önemli bir nedeni olarak kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlının Trablusgarp Savaşı'nda askerî yönden yetersiz olduğunun ortaya çıkması.
Soru Açıklaması
Osmanlı ordularının Trablusgarp da başarılı olamaması ve dağınıklık göstermesi,Avrupalı devletleri ve onların kışkırtığı balkan ülkelerini umutlandırdı.İşte bu umut balkan ülkelerinin ayaklanmalarına neden oldu.
9.

93 Harbi Osmanlı açısından nasıl sonuçlanmıştır?

Doğru Cevap: "C" 93 Harbinde Osmanlı Devleti ağır bir yenilgiye uğramıştır
Soru Açıklaması

çözüm yok

10.
Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Kossaklara Lehistan sınırları içinde kalan toprakları hangi antlaşma ile verildi?
Doğru Cevap: "A" Zoravna
Soru Açıklaması
Kossaklar, 1649’da yarı bağımsız bir devlet kurmuşlar ve 1654’te Rus Çarlığı’nı bağlanmışlardı. Bu durum Osmanlı Devleti için Kossak tehlikesini daha da büyütmüş,bunun üzerine 1672’de Osmanlı orduları Lehistan seferine çıkmıştır. 1676’da imzalanan Zoravna Antlaşması ile Osmanlılara tabi olan Kossaklara Lehistan sınırları içinde kalan topraklarının geri verilmesi kararını aldı.
11.
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in Nizam-ı Cedit (Yeni Düzen) kapsamında yapmayı planladığı reformlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Yeni ders kitaplarının yazdırılması 
Soru Açıklaması
12.
İngiltere Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü korumaktan ne zaman vazgeçmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı
Soru Açıklaması
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında İngiltere Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmiş ve kendi gücü ile Osmanlı devletinde hak talep etmeye başlamıştır. Bu durumun gelişmesinde, RUsya'nın Osmanlı devleti politikası etkili olmuştur.
13.
Aşağıdakilerden hangisi Miralay (Albay) Mustafa Kemal'in Anafartalar Kumandanı olarak anılmasına neden olan cephedir?
Doğru Cevap: "D" Çanakkale Cephesi
Soru Açıklaması
10 Ağustos 1915'te Çanakkale Cephesi'nde yaşanan Birinci Anaftalar Muharebeleri sonucunda Mustafa Kemal Anafartalar Kumandanı olarak tarihe geçmiştir. Doğru seçenek D seçeneğidir.
14.
I.Ulusçuluk II.Rönesans III.Reform IV.Coğrafi keşifler V.Akdeniz limanlarının önem kazanması Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı İmparatorluğunu olumsuz olarak Etkilemiştir?
Doğru Cevap: "D" I-IV
Soru Açıklaması
Ulusçuluk akımı Osmanlı Devletinin parçalanmasına,Coğrafi Keşifler de Avrupa da teknolojinin ve sömürgeciliği gelişmesine-Avrupa nın yeniden güçlenip toparlanmasına neden olurken ,gelişmelerin uzağında kalan Osmanlının dağılmasına neden olmuştur.
15.

I. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

II. Şeyhülislamların siyaseti yönlendiren fetvalarına son verilmesi

III. Ulemanın nüfuzunun kırılması

IV. Avrupa'nın medeniyet hayatında yaptığı yeniliklerin Osmanlı Devleti'nde de uygulanması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Nizam-ı Cedit hareketiyle amaçlanmıştır? 

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Nizam-ı Cedit hareketiyle “Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, ulemanın nüfuzunun kırılması, Şeyhülislamların siyaseti yönlendiren fetvalarına son verilmesi, Avrupa’nın ilim, sanat, askerlik, ziraat, ticaret ve medeniyet hayatında yaptıkları yeniliklerin Osmanlı Devleti’nde de uygulanması” amaçlandı. Doğru yanıt E seçeneğidir.  

16.

''II. Abdülhamid, iktidarının ilk günlerinden itibaren teknolojik gelişlmelere ciddi destek vermişltir. İlk telgraf hattı 1855’te Kırım Savaşı sırasında açılmış olmasına rağmen, sadece II. Abdülhamid Dönemi’nde 30 bin km’den fazla telgraf hattı çekilmiştir. Bu hatlar, Hicaz’dan Yemen’e kadar uzanmakta olup, hilafet merkezi Ege ve Akdeniz’deki adalara kadar telgraf hatlarıyla başlanmıştır. Mors işaretleri seri bir şekilde Türkçeye uygulanmış, en son model telgraf makineleri getirtilerek telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya öğrenciler gönderilmiş, kurslar açılmıştır.''

Yukarıdaki paragrafta  yer alan iadeler için aşağıdakilerden hangisi söylebilir?

Doğru Cevap: "C" Doğrudur
Soru Açıklaması

'II. Abdülhamid, iktidarının ilk günlerinden itibaren teknolojik gelişlmelere ciddi destek vermişltir. İlk telgraf hattı 1855’te Kırım Savaşı sırasında açılmış olmasına rağmen, sadece II. Abdülhamid Dönemi’nde 30 bin km’den fazla telgraf hattı çekilmiştir. Bu hatlar, Hicaz’dan Yemen’e kadar uzanmakta olup, hilafet merkezi Ege ve Akdeniz’deki adalara kadar telgraf hatlarıyla başlanmıştır. Mors işaretleri seri bir şekilde Türkçeye uygulanmış, en son model telgraf makineleri getirtilerek telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya öğrenciler gönderilmiş, kurslar açılmıştır.''

Bu ifadeler dğrudur.

17.

Osmanlı Devletindeki reform arayışlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi doğrudur.
Soru Açıklaması

İlk dört şıkda yer aklan ifadeler doğrudur.

18.

Kanun-i Esasi kaç yılında ilan edilmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1876
Soru Açıklaması

Kanun-i Esasi 1876 yılında ilan edilmiştir. Doğru cevap B'dir.

19.
Osmanlı Devleti'nde Lale Devri hangi padişah ve sadrazam döneminde yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "C" III. Ahmet - Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
Soru Açıklaması
Lale Devri'nde yönetimde padişah III. Ahmet, sadrazam da Nevşehirli Damat İbrahim Paşa bulunmuştur.
20.

Gerçekleştirilen coğrafi keşifler, sadece Avrupa’da değil bütün dünyada önemli sosyal, siyasi ve ekonomik değişikliklere yol açmıştır. Bu değişikliklerin en önemlilerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ticaret yollarının değişmesi
Soru Açıklaması

Gerçekleştirilen coğrafi keşifler, sadece Avrupa’da değil bütün dünyada önemli sosyal, siyasi ve ekonomik değişikliklere yol açmıştır. Bu değişikliklerin en önemlilerinden birisi de ticaret yollarının değişmesi olmuştur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.