Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 7
1.
1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hakimiyet-i Milliye
Soru Açıklaması
2.

Osmanlı Devletinde Lale Devri hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "D" 1718-1730
Soru Açıklaması

Osmanlı Devletinde Lale Devri 1718-1730 yıllar arasında gerçekleşmiştir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunda 16. Yüz yılın ikinci yarısında görülen "tereddi ve tagayyür" yozlaşma ve bozulma konularına dair eser yazmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Tunuslu Hayrettin Paşa
Soru Açıklaması
Tunuslu Hayrettin Paşa 19. yüzyılda sadrazamlık yapmıştır.
4.
Karlofça Antlaşması’nın Osmanlı Devleti açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı Balkanlarda ve Ukrayna’da geniş çapta toprak kaybına uğradı
Soru Açıklaması
Osmanlıların Viyana’da bozguna uğratılması Avrupa Devletleri'nin moralini yükseltti. Avusturya, Lehistan ve Venedik aras›nda Kutsal İttifak kurularak Osmanlılar karşı saldırıya geçti. Bu ittifaka 1686’da Ruslar da katıldı. Osmanlılar, 1697’de Zenta Bozgunu’ndan sonra barış yapmak zorunda kaldı. 1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti Macaristan’dan çekildi. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Balkanlar’da ve Ukrayna’da geniş çapta toprak kaybına uğradı.
5.

Batılı devletlerde gerçekleşen Sanayi inkılabı nın yol açtığı en önemli sonuç nedir?

Doğru Cevap: "A" Sömürgeciliğe hız kazandırmıştır,
Soru Açıklaması

Batılı devletlerde gerçekleşen Sanayi inkılabı, Fransız ihtilali ve 1815 Viyana Kongresi’yle Avrupa var olan durumun belirlenmesi sömürgecili-ğe hız kazandırmış ve Sanayi nin ihtiyaç duyduğu hammadde-pazar ve ucuz iş gücü sömürgecilik yolu ile sağlanmaya çalışılmıştır.

6.
Avrupa devletinin çeşitli ülkelerde kurdukları elçilerin ekonomiyi iyi bilen kişilerden seçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Devletin varlığını sürdürmek için ekonomik gücü elinde bulundurma
Soru Açıklaması
Deniz Aşırı Sömürgecilik
7.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde reform hareketlerinin ortaya çıkmasının bir nedeni değildir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti'nde halkın reform istemesi
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti'nde reform hareketlerinin ortaya çıkışında halkın bir etkisi yoktur.
8.

Muharrem Kararnamesi adı verilen anlaşma gereğince Osmanlı Devleti’nin mali gücünü elinden alan devlet içinde devlet durumuna getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Duyun-u Umumiye.
Soru Açıklaması

Muharrem Kararnamesi adı verilen anlaşma gereğince Osmanlı Devleti’nin mali gücünü elinden alan devlet içinde devlet durumuna getiren kurum Duyun-u Umumiye kurumudur.

9.
Vilayet İdare Meclisleri’nin Osmanlı tarihinde önemli bir politik işlevi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Meşruti yönetime geçiş için başlangıç oluşturması 
Soru Açıklaması
10.
1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti'nde rejim değişikliğinin olması
Soru Açıklaması
Tanzimat Fermanı'nın ilanı Osmanlı Devleti'nde bir rejim değişikliğine yol açmamıştır.
11.
Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasası'nın özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Yasama yetkisini padişaha vermiştir
Soru Açıklaması
1876 Anayasası genel olarak padişahın yetkilerini kısıtlayıcı ve bu yetkileri büyük oranda meclise kullandırtma ilkesi üzerine kurul bir anayasa özelliğindedir. Bu nedenle yasama yetkisinin padişahta olmasını öngörmesi mümkün değildir. Dolayısıyla doğru seçenek C seçeneğidir.
12.
Aşağıdaki metinde boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? "20. YY. başından itibaren zenginlik anlayışı, toprak sahibi olmak düşüncesinden değerli madenlere sahip olma düşüncesine dönüşmüştür. Bu düşünce ticaret yaparak bu değerleri kazanan ve şehirlerde yaşayan (........................... ) sınıfının ortaya çıkmasını sağlamıştır. "
Doğru Cevap: "D" Burjuva
Soru Açıklaması
Ticaret yaparak değerlere sahip olan ve şehirlerde yaşayan tüccar zümresine burjuva denir. Doğru seçenek D'dir.
13.
31 Mart Vakası sonrası İstanbul’a gelen Harekat Ordusu'nun İstanbul halkına hitaben yayınladığı beyanname kim tarafından kaleme alınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Mustafa Kemal (Atatürk) Bey
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti’nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden I. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" 23 Aralık 1876
Soru Açıklaması
15.
1. Dünya savaşı hangi tarihte başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" 1914 Tarihinde.
Soru Açıklaması
28 Haziran 1914 Tarihinde, Saray-Bosna'da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun veliahı arşidük Fransuva Ferdinand'ın Gabriel Princip adlı sırp asıllı bir öğrenci tarafından öldürülmesini bahane eden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a harp ilan etmesiyle 1. Dünya Savaşı başlamıştır.
16.
Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuzey Afrikanın en batı ucuna kadar yayılmasını sağlayan zafer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" el-Kasrül-kebir zaferi
Soru Açıklaması
Adından da anlaşılacağı gibi diğerleri Akdeniz içindeki yerlere yapılmış fetih hareketleridir.
17.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı’ya karşı Irak cephesinde savaşmış ve Bağdat’ı ele geçirmiştir?
Doğru Cevap: "C" İngiltere
Soru Açıklaması
18.
Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı donanması bu savaşta büyük bir fayda sağlamıştır.
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdaki padişahların hangisi döneminde Osmanlı Devletinin daimi elçilikleri kurulduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: "C" III. Selim
Soru Açıklaması

Osmanlı Devletinin daimi elçilikleri III. Selim zamanında kurulmuştur.

20.

Balkanlarda Osmanlı Devletine karşı ilk milliyetçi isyanı gerçekleştiren ulus aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Sırplar
Soru Açıklaması

Balkanlarda Osmanlı Devletine karşı ilk milliyetçi isyan Sırplar tarafından gerçekleştirilmiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.