Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 8
1.
1914 Meclisi döneminde, savaş dönemi olmasına rağmen batılılaşmayolunda atılan en önemli adım hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Miladi Takvimin kabülü
Soru Açıklaması
Savaş dönemi olmasına rağmen 1914 Meclisi döneminde batılılaşma yolunda yeni adımlar da atılmıştır. Bunlar içinde en önemlisi Miladi takvimin kabulüdür.
2.
Seçeneklerden hangisi III. Selim devrinin sonunun gelmesine neden olan Kabakçı Mustafa İsyanı'nın nedenlerinden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Karadeniz Boğazı kalelerinde topçu olan Kastamonulu Kabakçı Mustafa önderliğinde isyan eden Nizam-ı Cedid hareketi karşıtlarının İstanbul’a doğru yürümeye başlamaları ve Kabakçı Mustafa'nın İstanbul’a vardığında İstanbul halkından da büyük destek görmesi.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki yeniliklerinden hangisi II. Mahmut döneminde gerçekleşmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Mühendishane-i Berr-i Hümayun Açılması
Soru Açıklaması
A, B, D, ve E şıklarında yer alan yenilikler II. Mahmut döneminde yapılmıştır. E şıkkında yer alan Mühendishane-i Berr-i Hümayun okulunun açılışı ise III. Selim döneminde gerçekleşmiştir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda yaşadığı buhranın nedenlerini kaleme alan aydınlardan ya da devlet adamlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Ziya Paşa
Soru Açıklaması
Halep Defterdarı Gelibolulu Mustafa Âli Efendi 1581’de yazdığı eserinde buhrana sebep olarak “devlet adamlarının niteliksizleşmesini ” göstermektedir. Bosnal› Bilgin Hasan Kâfi 1595’te yazdığı eserinde, buhrana “devlet düzeninde eski kuralların terk edilişini ve askerî alanda teknolojik olarak gerikalmanın ” yol açtığını söylemektedir. Manisalı Defter Emini Aynî Ali eserinde “tımar sisteminin bozulması, makam sahiplerinin günlük çıkar peşine düşlmesi, askerî teşkilatın bozulması gibi gelişmelerin Osmanl› Devleti’nde bir buhran yaşanmasına na yol açtığını ifade etmiştir. .Göriceli Koçi Bey IV. Murat’a (1623-1640) sunduğu risalesinde, buhranın köklerini Kanuni Dönemi’ne kadar götürerek, “reaya, memleket ve hazine kaybınarüşvetçiliğin sebep olduğunu” ifade etmiştir.
5.
II. Abdülhamit rejimine karşı olan ve meşrutiyeti yeniden kurma yolunda gizli çalışmalar yürüten cemiyetlerden birini de Mustafa Kemal kurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in kurduğu bu cemiyettir?
Doğru Cevap: "C" Vatan ve Hürriyet Derneği
Soru Açıklaması

Mustafa Kemal tarafından ilk görev yeri olan Şam’da kurulan ve II. Abdülhamit rejimine karşı olan cemiyetin adı Vatan ve Hürriyet Derneği’dir Doğru yanıt C şıkkıdır.

6.
Tarihimizde Sopalı seçim adıyla anılan seçim hangi tarihte yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1912 seçimi
Soru Açıklaması
1912 seçimleri gerçek manada ilk çok partili seçim olma özelliğinin yanında, ilk erken genel seçim özelliğine de sahiptir. 1912 seçimlerine iki parti, İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası katılmıştır. Partilerin seçim için ittifak yaptığı diğer siyasi parti ve gruplar bu seçimi tam anlamıyla çok partili seçim hâline getirmiştir. Genel seçimler ülke çapında çoğunlukla Ocak-Mart aylarında yapılmış, ancak bazı yörelerde seçim işlemleri Mayıs ayına kadar sürmüştür. Tarihe “sopalı seçim!” diye geçen bu seçimler sonucunda meclis, ilk çalışmasını 18 Nisan 1912 tarihinde yapmıştır.
7.

Aşğıda verilenlerden hangisi Tanzimat döneminin eğitim alanındaki uygulamalarından biri olamaz?

Doğru Cevap: "A" İlköğretimin ilk defa zorunlu hâle getirilmesi.
Soru Açıklaması

İlköğretimin ilk defa zorunlu hâle getirilmesi Tanzimat döneminin eğitim alanındaki uygulamalarından birisi değildir. 

8.
Rusya’nın Birinci Dünya Savaşından çekilirken imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Brest – Litovsk
Soru Açıklaması
9.

"Kuşatmayı gerçekleştiren 9. ve 10. Kolorduların 55 000 kişilik mevcudundan geriye sadece 3000 kişi kalmıştır. 11. Kolordu’nun kayıpları ile birlikte toplam zayiat 75.000 kişi kadardır." Türk ordusunun yenilgisiyle sonuçlanmış olan bu savaş bilgileri aşağıda ki savaşlardan hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" Sarıkamış Harekatı,
Soru Açıklaması

Sarıkamış Harekâtı, Türk ordusunun yenilgisiyle sonuçlanmış oldu. Bütün güçlüklere rağmen hiçbir zaman yılgınlık göstermeyen 3. Ordu’nun kayıpları büyük olmuştur. Kuşatmayı gerçekleştiren 9. ve 10. Kolorduların 55 000 kişilik mevcudundan geriye sadece 3000 kişi kalmıştır. 11. Kolordu’nun kayıpları ile birlikte toplam zayiat 75.000 kişi kadardır.

10.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı ilk cephedir.
Doğru Cevap: "C" Kafkas Cephesi
Soru Açıklaması
Osmanlı'devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'da Batı Cephesi'nde ve Rusların arkadan sıkıştırması sonucunda zor duruma düşen müttefiki Almanya'nın yükünü azaltmak amacıyla açtığı ilk cephe Kafkas Cephesi'dir.
11.
I. İnsanların farklı ülkeler hakkında bilgi edinmesi II. Kamuoyunun oluşması III. Türkçülük akımının yükselmesi Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Gazetelerin yaygınlaşması
Soru Açıklaması
II. Abdülhamid döneminde gazetelerin yaygınlaşması milletin, farklı ülkeler ve insanlar hakında bilgi edinmesini sağlarken diğer yandan bir kamuoyu oluşmasına katkı sağlamıştır.
12.
Lale devri ile III. Selim Dönemini sona erdiren olay ikilisi Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasyla birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Patrona Halil isyanı-Kabakçı Mustafa isyanı
Soru Açıklaması
Lale devrine son veren isyanı çıkaran eski bir yeniçeri ağası olan patrona Halil dir. III. Selime isyan edip tahtan indiren isyancı da Kabakçı Mustafadır
13.

Türklerin kendi cepheleri olmamakla beraber, Alman ve Türk birliklerinin Avusturya’ya yardım etmek amacıyla gönderildikleri cephe hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Galiçya Cephesi,
Soru Açıklaması

Romenler savaş ilan eder etmez Avusturya-Macaristan sınırını geçerek Transilvanya’nın bir bölümünü ele geçirmişlerdir. 1917 yılı başlarında ise Avusturya, savaşın başında ele geçirdiği Belgrad’ı koruyamamış ve Sırplara kaptırdığı gibi Galiçya Cephesi’nde de Ruslara karşı beklenen başarıyı gösterememiştir.

işte bu zamanda Alman ve Türk birlikleri Avusturya’ya yardım etmek amacıyla Galiçya Cephesi’ne gönderilmişlerdir. 33.000 kişilik Türk kuvveti burada çetin savaşlar yapmışlar, ağır kayıplar vermişlerdir.

14.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Akdeniz’de İngiliz donanması tarafından takip edilen Goben ve Breslav adlı iki Alman savaş gemisinin, takipten kurtularak Çanakkale Boğazı’ndan içeri girmeleri ve sonrasında meydana gelen gelişemeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Birinci Dünya Savaşı’na fiilen girmiştir.
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti, savaş karşısında tarafsızlığını ilan etmiş idi. Ancak Akdeniz’de İngiliz donanması tarafından takip edilen Goben ve Breslav adlı iki Alman savaş gemisi, takipten kurtularak Çanakkale Boğazı’ndan içeri girdi. Yavuz ve Midilli adları verilen bu gemiler 29 Ekim 1914’te Karadeniz’de Rus limanlarını bombaladı. Bu olay Osmanlı Devleti’nin fiilen harbe girişinin tarihidir.
15.
10. İlk daimi elçilikler hangi padişah döneminde açıldı?
Doğru Cevap: "A" III. Selim
Soru Açıklaması
III. Selim döneminde Avrupa ülkeleri ile ilişki kurmak, güvenilir bilgiler alabilmek amacı ile önemli merkezlerden başlanarak 1792'de Londra'da , 1797'de Viyana, Paris ve Berlin'de ilk daimi elçilikler açılmıştır.
16.
Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Macaristan’dan tümüyle çekilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Karlofça Antlaşması
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
Doğru Cevap: "C" İran Cephesi
Soru Açıklaması
İran Cephesi, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki cephelerinden biri değildir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda geçirdiği buhranın sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Devlet teşkilatına henüz geçilememiş olması.
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti, iktisadi ve sosyal hayatta meydana gelen dönüşümlerle birlikte güçlenen Avrupa’da meydana gelen gelişmelerden kaçınılmaz olarak olumsuz etkilenmiştir. Osmanlı askerî gücünü ve kuvvetini büyük oranda kaybetmiştir. Öte yandan askerî zaferler kazanmak gayesiyle devletin bütün maddi kaynaklarının seferber edilmesi, Osmanlı ekonomisini ciddi bir dar boğaza sokmuştur.
19.
Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’taki egemenliğini ve Kuzey Afrika’daki siyasi varlığını sona erdiren  antlaşma aşağıdakilerden  hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Uşi Antlaşması 
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat Fermanı'nın demokratikleşme yolunda gerçekleştirdiği bir yenilik vardır?
Doğru Cevap: "C" Padişahın yetkilerinin kısıtlanması ve halka bazı hakların verilmesi
Soru Açıklaması
Padişahın yetkilerinin kısıtlanması demokratikleşme yolunda çok önemli bir adımdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.