Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 9
1.

18.yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile çağdaş dünyada ortaya çıkan değişimi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Sanayi inkılâbı,
Soru Açıklaması
yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile çağdaş dünyada ortaya çıkan değişimi ifade eden kavram “Sanayi inkılâbı”dır.
2.
Günümüz yüksek mahkemeleri arasında yer alan Danıştay’ın başlangıcı sayılan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şura-yı Devlet
Soru Açıklaması

1868 yılında kurulan ve günümüz yüksek mahkemelerinden Danıştay’ın başlangıcı sayılan kuruluş Şura-yı Devlet’tir. Doğru yanıt B şıkkıdır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi I. Mahmut döneminin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "D" Yalova’da ilk kağıt fabrikası açılmıştır.
Soru Açıklaması
Osmanlı Devletinin ilk kağıt fabrikası , Polonya’dan kağıt ustalarının getirilmesinden sonra I Mahmut döneminde 1746’da Yalova’da faaliyete geçmiştir.
4.
I. Padişahın mecliste yemin etmesi II. Padişahın sürgün yetkisinin kaldırılması III. Basın ve yayın haklarının genişletilmesi IV. Meclisin etkililiğinin artırılması Yukarıda verilen ve II. Meşrutiyet’te yapılan düzenlemelerin amacı aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Milli egemenlik
Soru Açıklaması
II. Meşrutiyet’te yapılan birçok düzenleme ile meclisin etkililiği artırılmış ve halk egemenliği güçlendirilmiştir. Padişahın mecliste yemin etmesi, Padişahın sürgün yetkisinin kaldırılması, Basın ve yayın haklarının genişletilmesi ve Meclisin etkililiğinin artırılması bunlardan bazılarıdır.
5.
Aşağıda verilen Osmanlı aydınlarından hangisi Yeni Osmanlı Hareketi içinde yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Mahmut Ekrem
Soru Açıklaması
Yeni Osmanlı Hareketi’nin öncüleri Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi gibi yazar ve şairlerdir. Mahmut Ekrem, bu hareketin içinde yer alan aydınlardan değildir. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.
6.
Aşağıdaki padişahların hangisi döneminde Osmanlı Devleti Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler açılmıştır?
Doğru Cevap: "A" III. Selim
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da daimi elçilik açma girişimi II. Selimle birlikte başlar. Bunun en önemli nedeni, devlet adamaları arasında yabancı dil bilenlerin sayılarının az olması ve Avrupa ülkeleri ile ilişki kurmada sıkıntı yaşanması böyle bir gerekliliğidir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı ile Müslüman olmayanlara sağlanan haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vatandaş statüsünün tanınması.
Soru Açıklaması

Müslüman olmayanlara vatandaşlık statüsünün tanınması Tanzimat Fermanı ile sağlanan haklardandır. Doğru yanıt D şıkkıdır.

8.
Osmanlı Devletinin I. Dünya savaşında Kafkas Cephesinden yenik çıkması hangi düşünce akımının gerçekleşemeyeceğini kanıtlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Pantürkizm
Soru Açıklaması
Enver Paşanın amacı Kafkaslarda Rusları yenerek Orta Asya ya kadar olan alanda ki Türk topluluklarını birleştirmek ve büyük bir Türki Devletler birliği sağlamaktı,ancak Kafkaslarda yenilince böyle bir şeyin olamayacağı görülmüştür.
9.
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı yeni bir devrin başlangıcını temsil eder. Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denilen bu ferman hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 3 Kasım 1839
Soru Açıklaması
10.
II. Meşrutiyet'in ilan edildiği tarih seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 23 Temmuz 1908
Soru Açıklaması
II. Meşrutiyet 23 Temmuz 1908’de ilan edilmiştir.
11.
Çıkarılan Kıyafet Nizamnamesiyle ulema dışında tüm sivillere fes giymeyi hangi padişah zorunlu kılmıştır?
Doğru Cevap: "B" II. Mahmut
Soru Açıklaması
II. Mahmut'un getirdiği yeniliklerden biri de ulema dışındaki sivillerin fes giymesidir.
12.
Aşağıdaki seçenekler de verilen bilgilerden hangisi II. Osmanlı Mebusan Meclisin de atılan demokratikleşme yönünde ki adımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kadınların da Mebusan Meclisine seçile bilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.
Soru Açıklaması
Kadınların Meclise seçilme hakkı ilk defa Türkiye Cumhuriyeti devletinde verilmiştir.Osmanlı da böyle bir düzenleme yoktur.
13.
Avrupa Devletlerinin çıkarları doğrultusunda ,Osmanlı Devleti üzerinde denge politikasını başlattıkları İlk olay Aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kırım savaşı
Soru Açıklaması
Kırım savaşı Avrupalılar için bir dönüm noktası olmuştur.İngiltere,Fransa ve Rusya Birbirlerine karşı zaman zaman Osmanlının toprak bütünlüğünü savunmuş,zaman zaman da Osmanlı nın kimi topraklarını işgal etmiş ve paylaşmışlardır.
14.
Aşağıdakilerden hangisi 1868'de kurulan ve günümüzdeki Danıştayın başlangıcı sayılan Şura-yı Devlet'in görevleri arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Kanun-ı Esasiye aykırı hükümleri incelemek
Soru Açıklaması
O tarihte Kanun-ı Esasi olmadığı için e seçeneği doğru.
15.
Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut döneminde yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Şura-yı Devlet'in kurulması
Soru Açıklaması
Şura-yı Devlet Abdülaziz zamanında kurulmuştur.
16.

Milad-i takvimin kabulu hangi meclis döneminde gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "D" 1914 meclisi
Soru Açıklaması

Savaş dönemi olmasına rağmen 1914 Meclisi döneminde batılaşmayolunda yeni adımlar da atılmıştır. Bunlar içinde en önemlisi Miladi takviminkabulüdür. Doğru cevap D'dir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid'in yeniliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu.
Soru Açıklaması
Sekban- Cedit Ocağı II. Mahmud tarafından kurulmuştur.
18.

Kanun-i Esasi kaç yılında ilan edilmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1876
Soru Açıklaması

Kanun-i Esasi 1876 yılında ilan edilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

19.
Osmanlı Devletinde halkın mahalli konularda yönetime katılmasına imkan veren meclis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Muhassıllık Meclisi
Soru Açıklaması
Muhassıllık Meclisi. Diğerleri merkezde çalışan meclislerdir.
20.
Kafkas Cephesi hangi Antlaşma ile kapanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Brest-Litowsk Antlaşması
Soru Açıklaması
1917 yılında Rusya'da Bolşevik isyanının çıkması üzerine Rusya ile 3 Mart 1918 tarihinde Brest-Litovsk Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşma gereği geri çekilen Rus kuvvetleri ağır silahları ve malzemelerini iş birliği yaptıkları Ermeni çetelerine bırakacaklardır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.