Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 1
1.
Paris barış konferansının Osmanlı için alınan en kötü kararı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Batı Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesi
Soru Açıklaması
1915 Londra ve 1917 St. Jean de Maurienne gizli antlaşmalarıyla İtalyanlara vaat edilen İzmir ve Menderes'in kuzey kısımlarına Yunanlıların çıkarılma hesapları başlamış, Yunan Başbakanı Venizelos da 18 Ocak 1919'da Paris te toplanan Barış Konferansında Wilson Prensiplerine dayanarak Batı Anadolu'nun kendilerine verilmesini istemekteydi.
2.

Rauf Bey (Orbay) başkanlığındaki Osmanlı heyeti ile itilaf Devletleri adına Akdeniz Filosu Komutanı İngiliz Amiral Calthorphe arasında 30Ekim 1918’de imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mondros Mütarekesi
Soru Açıklaması

Rauf Bey (Orbay) başkanlığındaki Osmanlı heyeti ile itilaf Devletleri adına Akdeniz Filosu Komutanı İngiliz Amiral Calthorphe arasında 30Ekim 1918’de imzalanan anlaşma Mondros Mütarekesi'dir.

3.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Paşa liderliğinde kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'na alternatif olarak oluşturulan kitlesel ilk muhalefet grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İkinci Grup
Soru Açıklaması
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu (10 Mayıs 1921) kurulduktan sonra meclisteki milletvekilleri üçe bölünmüştü. Hükûmete yakınlıklarıyla tanınan milletvekilleri sağ tarafta, hükûmete karşı olanlar sol tarafta, yaşlı ve tarafsız gözükenler de ortada oturmaya başlamıştı. Bunlar üzerine Meclis’te yeni bir gruplar oluşturulmaya çalışıldı. 1921 sonları 1922 başlarında muhalefet daha örgütlü bir şekil aldı. Böylece Mecliste bir muhalefet grubu doğdu. Bu grupda köklerinin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneklerine dayandığını savunarak kendilerini bu adla anmayı yeğledi. Mustafa Kemal'in kurduğu gruptan ayırmak için de kendilerini İkinci Grup olarak nitelendirdiler.
4.
Osmanlı Devletinde II. Meşrutiyet döneminde oluşan meclislerin hangisi "sopalı seçim" diye bilinmektedir?
Doğru Cevap: "B" 1912 seçimi
Soru Açıklaması
5.
İtilaf Devletleri Mondros'un 24. maddesi ile neyi gerçekleştirmek istediler?
Doğru Cevap: "C" Doğu'da Ermeni Devleti kurmak
Soru Açıklaması
İtilaf Devletleri Doğu'da Ermeni Devleti'nin kurulmasını istiyorlardı.
6.
Balkan Devletleri, Rusya’nın tahrik ve desteğiyle Osmanlı Devleti’nin elinde olan Rumeli topraklarını paylaşmak için aralarında ittifak yapmışlardır. 8 Ekim 1912’de Karadağ’ın savaş ilanı ile I. Balkan Savaşı başlamıştır. Aşağıdakilerden hangi devlet, bu ittifaka katılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Romanya
Soru Açıklaması
Balkan Devletleri, Rusya’nın tahrik ve desteğiyle Bulgaristan başta olmak üzere, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ Osmanlı Devleti’nin elinde olan Rumeli topraklarını paylaşmak için aralarında ittifak yapmışlardır.
7.
Aşağıda Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheler gösterilmiştir. I. Kafkas Cephesi, II. Kanal Cephesi, III. Çanakkale Cephesi. Verilen cephelerden hangileri Osmanlı Devleti’nin askeri zaferi ile sonuçlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında askeri zafer elde ettiği tek cephe Çanakkale Cephesidir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi 1914’te yapılan seçimlerde Meclis-i Mebusan üyelerinin sadece ittihatçılardan oluşmasının temel nedenidir?
Doğru Cevap: "A" Seçime sadece İttihatçıların girmesi
Soru Açıklaması
İttihat ve Terakki Partisi kendi kendini feshetmiş, İttihatçı önderler yurt dışına kaçmıştı. Tek ayakta kalan güç ise Meclis-i Mebusandı. Zira 1914’te yapılan seçimlerde, seçime İttihat ve Terakki Partisi’nden başka parti girmediği için Meclis-i Mebusan üyeleri de İttihatçılardan oluşuyordu.
9.
Lozan görüşmelerine sadece gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" ABD
Soru Açıklaması
ABD Lozan’a gözlemci olarak katılmış, bu nedenle Antlaşmayı imzalamamıştır.
10.
Seçeneklerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın getirmiş olduğu olumsuz gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Çocuk işçilerin iş ortamına girmesi
Soru Açıklaması
11.

7 Aralık 1920’de Tokat Milletvekili Nazım, Bursa Milletvekili Şeyh Servet ve Afyon Milletvekili Mehmet Şükrü, Baytar Binbaşı Hacıoğlu Salih, Ziynetullah Nuşirevan emeği temel ilke alarak kurulan parti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Türkiye Halk İştirakiyûn Partisi
Soru Açıklaması

7 Aralık 1920’de Tokat Milletvekili Nazım, Bursa Milletvekili Şeyh Servet ve Afyon Milletvekili Mehmet Şükrü, Baytar Binbaşı Hacıoğlu Salih, Ziynetullah Nuşirevan emeği temel ilke alarak kurulan parti Türkiye Halk İştirakiyûn'dur.

 

12.
II. Abdülhamid Devrinde ilköğretime verilen değerin göstergesi nedir?
Doğru Cevap: "D" Mekatib-i Sübyaniye Dairesinin kurulması
Soru Açıklaması
13.

Mondros Ateşkes Anlaşmasına göre Antalya, Burdur, Muğla, Marmaris, Bodrum, Fethiye veKonya istasyonunu aşağıdakilerden hangi ülke işgal etti?

Doğru Cevap: "B" İtalya
Soru Açıklaması

İtalyanlar ise; Antalya, Burdur, Muğla, Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Konya istasyonunu işgal ettiler.

14.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi Tanzimat döneminde askerî alanda yapılan düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.
Soru Açıklaması
15.
Tanzimat Fermanı’yla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Yönetimde ayanlara merkezi bir yer vermiştir
Soru Açıklaması
16.
II. Mahmut döneminde saray ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak belgesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Merkezi otoritenin sınırlandırılması 
Soru Açıklaması
17.
I. Türkiye İş Bankası; II. Türk Ticaret Bankası; III. Milli Aydın Bankası (Tarişbank); IV. Sümerbank. Bu bankalardan hangisi veya hangileri 1908-1923 yılları arasında kurulmuş olup günümüze kadar gelebilmiştir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
1908-1923 yılları arasındaki kurulup günümüze kadar gelebilen bankalar Türk Ticaret Bankası diğer adıyla Adapazarı İslam Ticaret Bankası ve Milli Aydın Bankası diğer adıyla Tarişbank'tır.
18.
"İmza edilen protokole göre Doğu Trakya’nın tahliyesine, sözleşmeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve 15 gün içinde tamamlanacaktır.Yunanlılar çekildikçe idareyi Müttefiklere, onlar da Türklere bırakacaklardır. Yunankıtalarının çekilmelerinden sonra 30 gün içinde Müttefikler de Trakya’yı tamamenboşaltacaklardır." Mudanya'da imzalanan protokole göre aşağıdaki yorumlardan hangisinden söz edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Doğu Trakya bölgesi askeri bir çatışma olmadan düşman işgalinden kurtarılmıştır.
Soru Açıklaması
İzmir'in işgalinden sonra yönünü boğazlara ve Doğu Trakya bölgesine çeviren Türk kuvvetlerinin hareketlenmesinden sonra Müttefikle bu bölgenin durumunu görüşmek için masaya oturmuş ve Doğu Trakya bölgesi askeri bir çatışma olmadan düşman işgalinden kurtarılmıştır.
19.

Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Mütareke masasında bulunanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" General Mazarakis
Soru Açıklaması

Mudanya Konferansı’nda Türkiye’yi İsmet Pafla, İngiltere’yi GeneralHarrington, Fransa’yı General Charpy, İtalya’yı General Mombellitemsil etmiştir. Konferans’a Yunanlılar katılmamışlardır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi Mondros mütarekesi karşısında Osmanlı saray ve devlet adamlarının bakışını ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Çaresizlik içerisinde teslimiyetçi bir anlayışla İngilizlerin hoşgörüsüne sığınarak elverişli bir barış anlaşması ümit etmek
Soru Açıklaması
Mondros Mütarekesi, aslında bir çaresizlik ve teslimiyetin ifadesi idi. Osmanlı devlet adamları ve padişah mütareke şartlarını çok ağır bulsalar da İngilizlere güvenerek olumlu bir barış yapabileceklerine inanıyorlardı. Nitekim Padişah Vahdettin de mütarekenin metnini öğrendiği zaman: “şartların çok ağır olmasına rağmen kabul edelim, biz sonra İngilizlerin hoşgörüsüne nail olacağız” diyebilmekte idi.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.